Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 398 Erityistoimintojen tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaussopimuksen jatkaminen

PRIDno-2019-1993

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 6.5.2019 päättäen palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asian käsittely on luettavissa asian historiatiedoista. Asian esittelyssä on todettu seuraavaa:

"Narmacon Oy perustettavan yhtiön lukuun on pyytänyt saada varata erityistoimintojen (E-15) tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 ajaksi 1.5.2019 - 30.6.2020. Yhtiö suunnittelee tontille kylpylähotellia. Tontti sijaitsee Kirjurinluodontien varressa, nykyisen Hanhipuiston asvalttikentän alueella. Tontin pinta-ala on 20.568 m² ja rakennusoikeus 8.227 k-m² (e=0.4). Varausajan kuluessa tekemästä vaatimuksesta tontti myydään tai vuokrataan varaajalle. Tontille ei ole vahvistettu hintaa. Tontin kauppahinta määräytyy kuntalain (410/2015) mukaisesti puolueettoman arvioijan tekemän arvion perusteella. Mikäli tontti luovutetaan vuokraamalla, elinkustannusindeksiin sidottava vuosivuokra on 5 % kauppahinnasta. Tontin varausmaksuksi on sovittu 5.000 euroa vuodessa, eli koko varausajalta maksu on 5.833 euroa. Tontille ei ole vielä vahvistettu hintaa, joten varausmaksun määräytyminen poikkeaa noudatetusta käytännöstä. Varausmaksun määräytymisessä on otettu huomioon varatun alueen käyttö varausaikana erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä muu alueen yleinen käyttö."

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Narmacon Oy:n kanssa perustettavan yhtiön lukuun solmitaan oheisen luonnoksen mukainen sopimus tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaamisesta ja että kaupungin puolesta varaussopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkun alustuspuheenvuoron asiassa.

Perustelut

Kaupunginhallitus on 13.5.2019 (§ 259) päättänyt, että Narmacon Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varataan erityistoimintojen tontti (E-15) Hanhiluoto 609-58-2-1. Varausaika on alkanut 1.5.2019 ja se päättyy 30.6.2020. Asian aikaisempi käsittely näkyy asian historiatiedoista.

Varatulle tontille on 29.1.2020 tullut vireille vaiheasemakaavamuutos 609 1732, jonka tarkoituksena on tutkia rakennusoikeuden, kerrosluvun ja rakentamista ohjaavien korkeusasemien muuttamista voimassa olevan asemakaavan 609 1614 muiden määräysten ja pääkäyttötarkoituksen sekä rakennusvolyymin pysyessä samana. Kaavamuutoksen tavoitteena on kasvattaa rakennusoikeutta ja kerroslukua vastaamaan liiketaloudellisesti toteutuskelpoista sekä Kirjurinluodon maisemaan ja kantokykyyn soveltuvaa kokonaisuutta.

Kaavamuutosalueen kehitystyötä on toteutettu yhteistyössä Narmacon Oy:n kanssa. Kaavamuutosprosessin ollessa keskeneräinen varaussopimusta tulisi jatkaa. Kaupunkisuunnittelu on arvioinut kaavamuutosprosessin kestoksi vielä noin yhden vuoden, minkä ajaksi varaussopimusta esitetään jatkettavan.

Tontin vuotuinen varausmaksu on ollut 5.000 euroa. Tontille ei ole vielä vahvistettu hintaa, joten varausmaksun määräytyminen on poikennut noudatetusta käytännöstä. Varausmaksun määräytymisessä on otettu huomioon varatun alueen käyttö varausaikana erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä muu alueen yleinen käyttö. Varaussopimuksen jatkamisessa voidaan soveltaa vastaavaa hinnoittelua elinkustannusindeksillä korjattuna. Näin laskettuna vuotuiseksi varausmaksuksi tulisi 5.051 euroa.

Infrajohtaminen esittää, että tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaussopimusta jatketaan vuodella, ja että varaussopimukseen tehdään seuraava muutos:

”MUUTOS VARAUSSOPIMUKSEEN

Porin kaupungin ja Narmacon Oy:n, perustettavan yhtiön lukuun, välisen, 11.7.2019 allekirjoitetun varaussopimuksen varausaikaa ja varausmaksua koskevia ehtoja muutetaan kuulumaan seuraavasti:

VARAUSAIKA

Varaus on voimassa 30.6.2021 saakka.

VARAUSMAKSU

Varaaja maksaa kaupungille varausmaksua, jonka suuruus on 5.051 euroa (alv 0 %). Varausmaksu on maksettava viimeistään 30.9.2020 kaupungin toimittamat laskun perusteella.”

Ehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Narmacon Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varatun tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaussopimusta jatketaan edellä esitetyn mukaisesti 30.6.2021 saakka ja että kaupungin puolesta varaussopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.6.2020. Päätös on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Narmacon Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun varatun tontin Hanhiluoto 609-58-2-1 varaussopimusta jatketaan edellä esitetyn mukaisesti 30.6.2021 saakka ja että kaupungin puolesta varaussopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tontin varaaja, infrajohtaminen/maapolitiikka

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi