Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 408 Kaupunginhallituksen lausunto rakennusjärjestyksen uudistamisesta

PRIDno-2020-2309

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Rakennusjärjestyksestä on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:ssä. Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa on asiasta toisin määrätty.

Porin kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 01.03.2019.  Uudella ehdotuksella on tarkoitus selkeyttää rakennusjärjestystä hevosten tai muiden vastaavien eläinten pitoon liittyvistä olosuhteista 19 § Rakennuspaikka. Rakennusjärjestyksestä poistetaan päällekkäisiä määräyksiä samaan aikaan päivitettävien ympäristönsuojelumääräyksien kanssa 27 § Pohjavesialueet, mm. maalämpöjärjestelmien rakentaminen pohjavesialueilla kielletään. Lisäksi täsmennetään 17 § Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla rakennuspaikoilla kohta 5.

Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava mitä MRL 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja MRL 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. 

Rakennusjärjestyksen uusimisen vireille tulosta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla ja Satakunnan Kansassa. Rakennusjärjestys on tavoitteena saada hyväksytyksi kaupunginvaltuustossa syksyyn 2020 mennessä.

Lisätietojen antaja: Matti Karjanoja yksikön päällikkö, rakennusvalvonta p.044 701 1367.

Ehdotus

Esittelijä

Matti Karjanoja, yksikön päällikkö, rakennusvalvontayksikkö, matti.karjanoja@pori.fi

Lautakunta päättää tiedottaa rakennusjärjestyksen laatimisesta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asettamalla ehdotus nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Maija Arola, hallintopäällikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin rakennusvalvontayksikkö on käynnistänyt rakennusjärjestyksen uudistamisen määräyksen ajantasaistamiseksi. Rakennusjärjestyksen uudesta luonnoksesta pyydetään kaupunginhallituksen lausuntoa 10.8.2020 mennessä.

Uusittavassa rakennusjärjestyksessä rajataan toimenpideluvan tarvetta valokatteisten terassien osalta ja täsmennetään pohjavesialueiden rakentamista koskevia säännöksiä.

Rakennusjärjestysluonnoksesta on hankittu kaupunkisuunnittelun lausunto. Porin kaupunkisuunnittelu toteaa, että muutokset nykyiseen rakennusjärjestykseen nähden ovat vähäisiä, eikä Porin kaupunkisuunnittelulla ole muutoksiin/lisäyksiin huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa pyydettynä lausuntona, että rakennusjärjestyksen suunnitellut muutokset nykyiseen rakennusjärjestykseen nähden ovat vähäisiä, eikä kaupunginhallituksella ole muutoksiin tai lisäyksiin huomautettavaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ympäristö- ja lupapalvelut/ Sirpa Tauru

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.