Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 409 Lausunto Venator P&A Finland Oy:n titaanidioksiditehtaan ympäristölupa-asian määräajan pidentämisestä

PRIDno-2019-150

Valmistelija

  • Maija Arola, hallintopäällikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Aluehallintovirasto pyytää Porin kaupungin lausuntoa Venator P&A Finland Oy:n ympäristöluvan lupamääräyksessä 6. määrätyn määräajan pidentämistä koskevassa asiassa 14.8.2020 mennessä.

Venator P&A Finland Oy on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan hakemuksen:

”Määräajan siirtoesitys koskien Porin titaanidioksiditehtaan ympäristöluvan (Nro 294/2019, Dnro ESAVI/12215/2018, annettu julkipanon jälkeen 31.7.2019) lupamääräystä 6

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Venator P&A Finland Oy:n Porin titaanidioksiditehtaan toiminnan muuttamiseen heinäkuussa 2019. Muutos koski toiminnan kapasiteetin pienentymistä hakemuksen mukaiseksi ja prosessin muuttamista muualta tuodun kalsinoidun välituotteen jatkojalostamiseen. Muutosluvassa on myös annettu uusia määräyksiä (lupamääräykset 5 ja 6) koskien toiminnan lopettamista.

Lupamääräyksessä 6 todetaan: ”Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen tuotannollisen toiminnan lopettamista, kuitenkin viimeistään 30.9.2020 mennessä, esitettävä toimivaltaiselle lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma vesisensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta.”

Alkuperäisen, marraskuussa 2018 ilmoitetun aikataulun mukaan proin toimipaikan toiminnan arveltiin loppuvan vuoden 2021 lopulla. Viimeisimmän Venatorin kvartaalipörssi-ilmoituksen mukaan (10-Q, 6.5.2020) Porin toimintaa jatketaan rajoitetulla tuotantomäärällä siirtymäkauden ajan taloudellisten ja muiden tekijöiden takia. Siirtymäajalle ei ole annettu aikamäärettä, joka johtunee Covid-19-viruksen vaikutuksesta Venatorin liiketoimintaan.

Venator P&A Finland Oy on jo aloittanut kyseisten toiminnan lopettamiseen liittyvien suunnitelmien laatimisen mutta olemme todenneet lupamääräyksessä 6 asetetun määräajan noudattamisen huomattavan vaikeaksi edellä mainittujen lopettamisaikataulumuutosten takia sekä tehdasalueen tulevaisuuden käyttösuunnitelmien keskeneräisyyden takia.

Täten Venator P&A Finland oy esittää YSL 91 §:än vedoten lupamääräyksessä 6 asetetun määräajan pidentämistä vuoden 2022 loppuun eli 31.12.2022 saakka.

Venator P&A Finland Oy jatkaa edelleen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua sovitulla tavalla ja näin mahdollinen määräajan siirto ei aiheuta ympäristön merkittävää pilaantumisen vaaraa. Myös lupamääräyksessä 6 määriteltyjen suunnitelmien laatimista jatketaan edelleen.”

Asiassa on pyydetty Ympäristö- ja lupatoimialan lausunto. Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön lausunnon mukaan Venator P&A Finland Oy:n hakemukseen ympäristöluvan lupamääräyksessä 6. määrätyn määräajan pidentämiseksi ei ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei Porin kaupungilla ole huomauttamista Venator P&A Finland Oy:n hakemukseen ESAVI/18122/2020 koskien Porin titaanidioksiditehtan ympäristöluvan lupamääräyksessä 6. määrätyn määräajan pidentämistä.

Pöytäkirja asiakohdan osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.