Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 406 Lausuntopyyntö sisäasioiden rahastojen hallinnointia koskevasta lakiluonnoksesta

PRIDno-2020-3796

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sisäministeriö pyytää kaupungin lausuntoa sisäasioiden rahastoja koskevien säännösten uudistamisesta. Laissa sisäasioiden rahastoista säädettäisiin Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen ohjelmien kansallisesta valmistelusta, yhteensovittamisesta, hallinnoinnista ja valvonnasta EU-ohjelmakaudella 2021-2027. Laissa säädettäisiin ohjelmatyön järjestämisestä, kansallisista toimivaltaisista viranomaisista ja muista ohjelmien toimeenpanoon osallistuvista tahoista. Lisäksi lailla annettaisiin yleiset säännökset sisäasioiden rahastojen varoista myönnettävän avustuksen ehdoista ja edellytyksistä, hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja valvonnasta.

Ohjelmakaudelle 2021-2027 tullaan perustamaan sisäasioiden alalle kolme rahastoa: turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto seka rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa. Rahastokohtaisissa asetuksissa määritellään tahastojen tavoitteet, soveltamisala sekä rahoitus- ja täytäntöönpanokehys. Yleisasetuksella annetaan yleiset kaikkia rahastoja koskevat rahoitussäännöt. Rahastosäännöissä määritellään mm. ohjelmasuunnittelun ja ohjelmien hallinnoinnin ja valvonnan säännöt sekä avustusmuodot. 

Euroopan unionin säädökset on laadittu yleisellä tasolla, mistä johtuen on tarpeen määritellä mm. rahastojen hallinnointia ja tukikelpoisuutta koskevat tarkemmat säännöt kansallisella tasolla. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain tavoitteena on säätää avustuksien myöntämisen yksityiskohdista, panna täytäntöön jäsenvaltion toimielimiin ja niiden tehtävien järjestämiseen liittyvät säännökset sekä varmistaa, että rahastoihin perustuvaa kansallista avustusjärjestelmää hallinnoidaan asianmukaisesti.

Perusturvakeskus on ilmoittanut, että heillä ei ole muuta lausuttavaa kuin että menettelyjen sujuvoittaminen on hyvä asia. Riskienhallintapäällikön lausunto on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan sisäministeriölle, että luonnos laiksi sisäasioiden rahastojen hallinnoinnista edustaa positiivista kehitystä tällä hallinnon alalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sisäministeriö/17.8.2020/lausuntopalvelu.fi

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.