Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 399 Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

PRIDno-2020-3717

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Kalli, paivi.kalli@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa vuodelle 2020 on varattu 150 000 € nimellä Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennus. Tilayksikkö yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa on valmistellut Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennuksen hankesuunnitelman investointinumerolle 14110275.

Hankesuunnitelma on rajattu koskemaan yhtenäiskoulun ruokalarakennusta ja liittyy normaaliin peruskorjausohjelmaan. Rakennuksessa ovat Noormarkun ja Ahlaisten alueen keskuskeittiö, koulun ruokasali sekä kotitalousopetustoiminnot. Noormarkun yhtenäiskoulu on palveluverkkoselvitysten perusteella säilyvä koulu.

Ruokalarakennus on rakennettu 1981. Rakennuksen keskeiset toiminnot keskuskeittiö, ruokasali ja kotitalouden opetustilat vaativat hyvää hygieniatasoa. Toiseen kerrokseen kotitalouden opetustiloihin ei ole esteetöntä kulkua. Kiinteistöön ei ole tehty isoja korjauksia lukuun ottamatta saloja- ja sadevesijärjestelmien uusimista vuonna 2019. Hankesuunnittelun lähtötiedoiksi on tehty koko rakennuksen kuntoarvio ja sitä täydentävä kuntotutkimus sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Tutkimusten perusteella kiinteistö ja sen järjestelmät ovat käyttöikänsä lopussa, mutta kiinteistö on saneerattavissa. Tutkimuksissa havaittu kiinteistön isoin ongelma on liittymien ilmavuodot ja rakennuksen alipaineisuus.

Rakennukseen päätoiminnot pysyvät samoina kuin tällä hetkellä. Hankkeen tavoitteena on lisätä tilatehokkuutta, tilan käyttöä ja monipuolisuutta, tilojen turvallisuutta, energiatehokkuutta, esteettömyyttä sekä tilojen käytettävyyttä.

Keskuskeittiö tuottaa ateriat Noormarkun ja Ahlaisten alueen kouluille ja päiväkodeille. Keskuskeittiö valmistaa noin 1100 annosta päivässä, joista vajaa kuusisataa annosta syödään ruokalarakennuksen ruokasalissa ja loput lähtevät alueen palvelukeittiöihin, joita on 6kpl. Keskuskeittiö valmistaa palvelukeittiöille myös välipaloja, sekä lähettää osaan kohteita välitystuotteita. Ruokailu muutetaan kolmivuoroiseksi. Ruokasaliin tulee ruokailupaikkoja noin 200 oppilaalle. Ruokailutilaa käytetään jatkossa myös osana oppimisympäristöä, kerho- ja esiintymiskäytössä sekä kokoustilana. Yksi kotitalousluokka ei riitä kunnolla koulun tarpeisiin. Kaksi kotitalousluokkaa mahdollistaisi nykyisen opetussuunnitelman mukaisen valinnaisaineopetuksen vuosiluokilla 4-6, toinen 16 oppilaan (n.105m2) ja toinen 12 oppilaan ryhmälle (n. 90m2). Mitoituksessa on otettu huomioon, että materiaalien ja tekstiilien huoltotila ja osa säilytystiloista ovat yhteisiä. Tilat suunnitellaan siten, että niitä voi käyttää eri-ikäiset huomioiden myös tilojen iltakäyttö.

Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma, väestötilasuunnitelma, aikataulu sekä kustannusarvio hankkeelle, joka on yhteensä 1 740 000 € ilman väistötilakustannuksia. Talousarviossa 2020 on varattu hankeen suunnitteluun 150 000 € ja talousarviosuunnitelmassa 2020 vuosille 2021 ja 2022 on varattu molemmille vuosille 800 000 €. Väistötilasuunnitelman ja koulun toiminnan kannalta on kokonaistaloudellisesti parasta toteuttaa hanke hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaisesti vuodelle 2021 talousarvioon 1 300 000 € ja 300 000 € vuodelle 2022.

Hankkeen toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa elokuussa 2020 ja rakentaminen 6/2021 ja kokonaisuudessaan hanke olisi valmis maaliskuussa 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennuksen hankesuunnitelman hyväksymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä kunnossapitoinsinööri Päivi Kalli kertoi Noormarkun yhteinäiskoulun ruokarakennuksen hankesuunnitelmasta (klo. 16:04 - 16:35).

Veera Forsbacka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana (klo 16:20).

Valmistelija

  • Päivi Kalli, paivi.kalli@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.6.2020. Päätös on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennuksen hankesuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yleislausekejäävi) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Päivi Kalli

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi