Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 412 Ruokahävikistä hyötykäyttöön, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Henna Kyhä

PRIDno-2019-2341

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Henna Kyhä jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Suomessa kotitaloudet heittävät syömäkelpoista ruokaa vuosittain roskiin 12G-160 miljoonaa kiloa, joka vastaa noin 7800 rekka-autollista ruokaa. Henkeä kohti tuotamme kotitalouksissa noin 23 kiloa ruokahävikkiä vuodessa.

Roskiin joutuvan ruoan osuuden vähentäminen on tärkeää, sillä ylimääräinen ruokatuotanto rasittaa ympäristöä monella tavalla. lisäksi se on moraalitonta maailmassa, jossa suuri osa ihmistä elää puutteellisesti tai näkee suoranaisestinälkää.

Esitän, että Porissa kehitettäisiin ruokakierrätystä ottamalla käyttöön ns. ruokahävikkikaappeja. Satakunnassa Raumalla on pilotoitu menestyksekkäästi ruokahävikkikaappia. Raumalla ruokakierrätyspiste toimii kirjastossa. Myös mm. Kotkassa, Helsingissä, Seinäjoella ja Kouvolassa on käytössä vastaavanlaisia ruokakierrätyspisteitä.

Ruokakierrätyksen idea on, että kuka tahansa voi tuoda kotona valmistettuja ruokia, tuoreita elintarvikkeita, pakasteita, kaupan elintarvikkeita jne. ruokahävikkikaappiin. Vastaavasti elintarvikkeita ja ruokaa voi ottaa maksutta omantunnon ja tarpeen mukaan. Esimerkiksi lomakauden ja matkojen koittaessa haaskauksen ja pilaantumisen sijasta ruokaa voi näin kierrättää hyötykäyttöön. Hävikkikaappeihin voidaan hankkia elintarvikkeita myös paikallisista ruokakaupoista.

Kotiruoan, tuoretuotteiden ja elintarvikkeiden kierrätys on mahdollista, sillä kansalliset ruokaturvallisuusmääräykset ja valvontavelvoitteet eivät koske lahjana tai avustustarkoituksella annettua ruokaa. Kierrätysruokien ja elintarvikkeiden syönti on omalla vastuulla kokonaisuudessaan.

Edellä olevaan viitaten esitän, että Porissa kehitetään ruokahävikkiä ottamalla käyttöön ruokahävikkikaappeja."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt Palveluliikelaitokselta lasuntoa ruoka hävikistä hyötykäyttöön 12.8.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Palveluliikelaitos esittää lausuntonaan seuraavaa:

Porin Palveluliikelaitos on aktiivisesti osallistunut hävikkiseurantahankkeisiin, jotka ovat kohdistuneet kouluihin ja päiväkoteihin sekä tehnyt tiivistä yhteistyötä ympäristö- ja lupapalvelut toimialan kanssa vähentääkseen ruokahävikin määrää. Hävikin vähentämisestä on keskusteltu säännöllisin väliajoin myös Sivistystoimialan kanssa. Ruokahävikkiä on saatu vähennettyä ja tulevaisuuden tavoitteena on vähentää sitä edelleen. Palveluliikelaitos on toteuttanut talven aikana myös laajan hävikkiseurannan Perusturvan kohteissa, jonka pohjalta pyritään löytämään keinoja hävikon vähentämiseen yhteistyössä Perusturvan kanssa. Edellä mainittujen vähentämistoimien lisäksi Palveluliikelaitos lahjoittaa tällä hetkellä kymmenestä koulusta ylijäämäruokaa asukastuville ja yhdistyksille. Päivittäin jopa useampi sata ruoka-avun tarvitsijaa noutaa ylijäämäruokaa em. kohteista.

Ruokahävikkikaappi on toiminnan kehittämisen kannalta hyvä ja kokeilun arvoinen asia. Palveluliikelaitos ei näe järkeväksi osallistua laaja mittaiseen ruokahävikkikaappitoimintaan, koska sillä on jo toimiva tapa lahjoittaa ylijäänyttä ruokaa. Palveluliikelaitoksella on myös tiukat kriteerit mm. lahjoitettavan ruoan lämpötiloille ja vastuut nykyisestä toiminnasta on sovittu tarkkaan lahjoituksia vastaanottavien tahojen kanssa.

Koulujen ja päiväkotien jäädessä kesällä lomille, voi joidenkin elintarvikkeiden päiväys mennä umpeen. Mikäli tällaisia elintarvikkeita ei saada hyödynnettyä Palveluliikelaitoksen omissa avoinna olevissa kohteissa, voitaisiin elintarvikkeet lahjoittaa ruokahävikkikaappitoiminnalle. Normaalin toiminnan aikana varastonkiertoa pystytään hallinnoimaan niin, ettei siitä juurikaan aiheudu hävikkiä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja terveysvalvonta, riikka.jokiainen@pori.fi

Perustelut

Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa asian historitiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon.

Aloitteessa on kuvailtu kotitalouksien ruokahävikin vähentämistä ruokahävikkikaapeilla, joihin yksityishenkilöillä olisi mahdollista lahjoittaa ruokaa. Tällaista yhteisössä toimivaa elintarvikekaappia ei katsota kuuluvaksi säännöllisen elintarvikevalvonnan piiriin. Toiminta ei ole elinkeinon harjoittamista, vaan pikemminkin rinnastettavissa yksityistalouteen liittyväksi ruokien säilyttämiseksi. Koska hävikkikaappi tulee olemaan valvonnan ulkopuolella, edellyttää sen käyttö erityistä vastuullisuutta ruuan tuojilta ja toiminnan koordinointia.

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikön tietojen mukaan Porissa toimii ainakin yksi yhteinen jääkaappi hävikkikaapin toiminta-ajatuksella.  

Hyviksi havaittuja toimintatapoja hävikkikaappien toiminnassa ovat mm: 

 • Kaapin ylläpitäjän perehtyminen Ruokaviraston ruoka-aputoimintaohjeeseen (Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet 16035/2). 
 • Toiminnasta tehdään vapaamuotoinen tiedotus elintarvikevalvontaviranomaiselle.  
 • Kaapin läheisyydessä on tietoa lainsäädännön mukaisista allergeeneista, jotka tulee antaa elintarvikkeiden yhteydessä. 
 • Käyttäjille tarjotaan perustietoa elintarvikkeiden käsittelystä esimerkiksi ohjaamalla Ruokaviraston internet-sivuille. 
 • Kaapin ylläpitäjä huolehtii elintarvikelainsäädännön mukaisista säilytyslämpötiloista. 
 • Kaapin ylläpidon vastuut on kirjattu ylös esimerkiksi puhdistusten, varastokierron ja lämpötilojen seurannan osalta.
 • Elintarvikkeita lahjoittaneita pyydetään merkitsemään elintarvikkeen nimi, ainesosat, allergeenit sekä elintarvikkeen valmistus- ja tuontipäivät elintarvikkeen yhteyteen.
 • Elintarvikkeita lahjoittaville tarjotaan etikettejä tmv., joihin voidaan kirjata ja kiinnittää tiedot pakkaukseen.  
 • Kaapin yhteydessä tiedotetaan, että ruokaa voi hakea omalla vastuulla.  

Sen sijaan, jos toiminta muuttuu ruoka-aputoiminnaksi, tulee siitä tehdä elintarvikelain 23/2006 13.1 §:n mukainen elintarvikehuoneistoilmoitus elintarvikevalvontaviranomaiselle. Toiminta katsotaan ruoka-aputoiminnaksi, jos elintarvikkeita luovuttavat tahot ovat elintarvikealan toimijoita kuten maatilat, valmistajat, varastot, myymälät, suurtaloudet ja ravintolat. Tällöin vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta on sekä ruokaa lahjoittavilla yrityksillä että ruokaa jakavilla hyväntekeväisyysjärjestöillä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Henna Kyhä ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.4.2019 valtuustoaloitteen koskien ruokahävikin hyötykäyttöä. Kaupunginvaltuusto on lähettänyt aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.5.2019 päättänyt pyytää lausunnot asiasta Porin Palveluliikelaitokselta ja ympäristö- ja lupatoimialalta. Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 18.6.2019 ja ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta 27.5.2020. 

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.