Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 414 Sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden käyttöön, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sinikka Alenius

PRIDno-2020-1021

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius (SDP) ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden käyttöön

Kotihoidon henkilökunta tekee arvokasta hoitotyötä kovan kiireen ja työpaineen alla. Siitä lienemme kaikki yhtä mieltä. Ministeri on tehnyt hyvän työn esittäessään kotipalvelun työntekijöille maksutonta pysäköintiä.

Nyt Porin kaupungin on syytä helpottaa kotipalvelun henkilökunnan kulkemista eri työkohteiden välillä. Ehdotan, että kotipalvelun käyttöön hankitaan kaksi tai useampia sähköautoja. Samalla tulee hankkia muutama sähköpolkupyörä helpottamaan kulkemista lyhyemmillä matkoilla. Näillä toimenpiteillä on vaikutusta päivittäisiin asiakaskäyntimääriin. 

Päätös olisi myös ilmastoteko. "

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kotihoidon käyttöön hankitaan kaksi tai useampia sähköautoja.

Kotihoidossa hoitajat liikkuvat tällä hetkellä omilla autoillaan. Vuonna 2019 kotihoidon hoitajien työpäivien matkakustannukset olivat 677 374,22€. Summassa ei ole mukana esimiesten tai palveluohjaajien matkoja eikä myöskään koulutusmatkoja.

Vanhuspalveluissa on selvitetty leasing autojen käyttöönottoa ja leasing auton vuokra on keskimääriin 400–450 €/kk eli vuosikustannukset olisivat noin 5000 € vuodessa/per auto. Sähköautojen ja sähkö polkupyörien leasing vuokria ei ole selvitetty.

Kotihoitoon tulee hankkia leasing autoja etteivät työntekijät joutuisi ajamaan omilla autoillaan. Liikkumisen  turvallisuus paranisi ja  tästä syntyisi  myös kustannussäästöjä.  Imagollisesti sähköisten leasing autojen käyttö kohottaisi kotihoidon arvostusta.

Sähköautojen ja sähköpyörien hankinta on kannatettavaa ja niiden hankinta ja huolto tulisi tulla tekniseltä puolelta.  Myös latauspaikkoja tulisi saada lisää lähelle kotihoidon tiimitiloja, sekä säilytystilat sähköpyörille.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Peruturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle aloitteeseen edellä olevan vastauksen.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi
Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius (SDP) ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 38 seuraavan vastuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden käyttöön

Kotihoidon henkilökunta tekee arvokasta hoitotyötä kovan kiireen ja työpaineen alla. Siitä lienemme kaikki yhtä mieltä. Ministeri on tehnyt hyvän työn esittäessään kotipalvelun työntekijöille maksutonta pysäköintiä.
Nyt Porin kaupungin on syytä helpottaa kotipalvelun henkilökunnan kulkemista eri työkohteiden välillä. Ehdotan,​ että kotipalvelun käyttöön hankitaan kaksi tai useampia sähköautoja. Samalla tulee hankkia muutama sähköpolkupyörä helpottamaan kulkemista lyhyemmillä matkoilla. Näillä toimenpiteillä on vaikutusta päivittäisiin asiakaskäyntimääriin. 
Päätös olisi myös ilmastoteko."

Teknisen lautakunnan lausunto

Teknisen toimialan logistiikka-toimintayksikkö vastaa kaupungin ajoneuvojen hankinnasta annettujen määrärahojen puitteissa. Vuoden 2020 talousarviossa ajoneuvojen hankintaan on varattu 300.000 euroa. Taloussuunnitelmassa vuosille 2021-2022 on merkitty määrärahaa vuosittain 300.000 euroa.

Kaupungilla on käytössä yli 200 henkilö- ja pakettiautoa. Käytettävissä oleva määräraha ja autojen hankintahinnat huomioiden, saadaan autoista vuosittain uusittua 8-12. Käytännössä tämän seurauksena jo valmiiksi iäkäs autokanta vanhenee edelleen. Jotta autokantaa saataisiin uusittua, pitäisi vuosittain uusia enemmän kuin 17 autoa, ellei ajoneuvojen määrää lähdetä suunnitelmallisesti vähentämään. 

Porin kaupungin palvelulupauksessa on mainittu, että kaupunki näyttää esimerkkiä omissa ajoneuvohankinnoissaan ja siirtyy kohti fossiilivapaata ajoneuvokantaa. Lupauksen toteutuminen edellyttää sähköautojen lisäämistä ajoneuvokannassa. Myös kaasuautot ja biopolttoaineet ovat huomioon otettava vaihtoehto.

Perusturvalla on kotihoidon käytössä kolme kaupungin autoa. Pääasiassa kotihoidon työntekijät käyttävät työssään omia autojaan. Sähköauton hankkiminen kotihoidon käyttöön tulee kyseeseen sitten, kun nyt siellä käytössä olevia autoja uusitaan. Autojen kokonaismäärän lisääminen ei ole kannatettavaa ja kaupunkitasoisesti tulisi ajoneuvokantaa vähentää ja siirtyä työtehtävien siihen soveltuessa käyttämään omaa autoa.

Sähköpolkupyörien hankinta ei kuulu Tekniselle toimialalle.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa esitetyn lausuntonaan kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt  kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 valtuustoaloitteen koskien sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankintaa kotihoidon työntekijöiden käyttöön. Kaupunginvaltuusto on lähettänyt aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.3.2020 päättänyt pyytää asiasta perusturvalautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot. Perusturvalautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 28.5.2020 ja tekninen lautakunta 9.6.2020. 

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa asian historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.