Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 403 Sisäilmatyöryhmän kokoonpanon muutos

PRIDno-2019-1670

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Outi Vainikka-Majuri, outi.vainikka-majuri@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungissa on toiminut vuodesta 1999 lähtien kaupunginhallituksen perustama sisäilmatyöryhmä, jonka kokoonpanoa tarkistettiin edellisen kerran 19.11.2018 (kaupunginhallitus 29/1918 562 § Sisäilmatyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen), jolloin työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin korjausrakentamisen asiantuntija Piritta Salmi, varapuheenjohtajaksi rakennuttajainsinööri Marko Kononen, sihteeriksi, suunnittelurakennusmestari Outi Vainikka-Majuri sekä muiksi jäseniksi työturvallisuuspäällikkö (avoin virka) Marja-Terttu Kokko, työterveyslääkäri Pekka Mäkinen, työsuojeluvaltuutettu Arto Suni, rakennusterveysasiantuntija Heidi Rosenblad, kunnossapitoinsinööri Päivi Kalli ja terveystarkastaja Sarita Aho.

Sisäilmatyöryhmän käytännön toiminnassa tapahtuneiden henkilövaihdoksien vuoksi työryhmän kokoonpano edellyttää tarkastamista. Työryhmän kokoonpanoon esitetään seuraavaa muutosta: kunnossapitoinsinööri Päivi Kallin tilalle nimetään kunnossapitoteknikko Christoffer Finnberg.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle sisäilmatyöryhmän kokoonpanoksi seuraavaa:
korjausrakentamisen asiantuntija Piritta Salmi, puheenjohtaja, rakennuttajainsinööri Marko Kononen, varapuheenjohtaja, suunnittelurakennusmestari Outi Vainikka-Majuri, työryhmän sihteeri sekä muut jäsenet työterveyslääkäri Pekka Mäkinen, työturvallisuuspäällikkö Marja-Terttu Kokko, työsuojeluvaltuutettu Arto Suni, rakennusterveysasiantuntija Heidi Rosenblad, kunnossapitoteknikko Christoffer Finnberg ja terveystarkastaja Santa Aho.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Outi Vainikka-Majuri, outi.vainikka-majuri@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.6.2020. Päätös on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sisäilmatyöryhmän kokoonpanoksi seuraavaa:
korjausrakentamisen asiantuntija Piritta Salmi, puheenjohtaja, rakennuttajainsinööri Marko Kononen, varapuheenjohtaja, suunnittelurakennusmestari Outi Vainikka-Majuri, työryhmän sihteeri sekä muut jäsenet työterveyslääkäri Pekka Mäkinen, työturvallisuuspäällikkö Marja-Terttu Kokko, työsuojeluvaltuutettu Arto Suni, rakennusterveysasiantuntija Heidi Rosenblad, kunnossapitoteknikko Christoffer Finnberg ja terveystarkastaja Sarita Aho.

Korjattu nimessä ollut kirjoitusvirhe hyväksytystä pöytäkirjasta, 20.8.2020/tk (HL 51 §) 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sisäilmatyöryhmään nimetyt henkilöt, tilayksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi