Kaupunginhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 397 Vuoden 2019 arviointikertomus, jatkotoimenpiteet

PRIDno-2020-1444

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Esitys vuoden 2019 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.

Liitteenä oleva arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on sen hyväksynyt ja allekirjoittanut sekä se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 15 kohta).

Arviointikertomus tulee julkiseksi 1.6.2020, jolloin arviointikertomus on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että

 • tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 merkitään tiedoksi
 • kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2020 § 84:

 • merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi.
 • lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan korostanut seuraavia asioita:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Valtuuston asettamat tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

 1. Tarkastuslautakunta kysyy, tulisiko Turvallinen ja kriisinkestävä Pori -suunnitelma hyväksyttää kaupungin johtoryhmäkäsittelyn lisäksi myös kaupunginvaltuustossa. Tilinpäätöksen tietojen mukaan kyseessä on Porin kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkitasoinen toimintasuunnitelma.
   
 2. Perusturvassa ennalta ehkäisevien palvelujen merkitys korostuu, jotta ei jouduta raskaampien palvelujen piiriin. Toisaalta tarkastuslautakunta kysyy, miten perusturvassa pystytään rahoittamaan suunnitellut omaishoidon tuen korotukset, joista perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 27.2.2020. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa rakenteellisten muutosten merkitystä perusturvan toiminnassa.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomion siihen, että perusturvan nettomenot ovat lisääntyneet samassa suhteessa kuin koko kaupungin nettomenot keskimäärin. Tarkastuslautakunta kysyy, onko perusturvan talousarvio tehty realistisesti, kun perusturva ylitti talousarvionsa.

Muut havainnot kaupungin hallinnosta

Perusturva

 1. Tarkastuslautakunta näkee liikkuvien päivystyspalvelujen tilannekeskussuunnitelmien olevan Porin kaupungille strategisesti merkittävä hanke. Hankkeeseen liittyy edistyksellistä ja innovatiivista yhteistyötä, jonka avulla voidaan esimerkiksi purkaa palvelutuotannon päällekkäisyyksiä ja parantaa henkilökunnan työturvallisuutta. Tarkastuslautakunta kysyy, miten Porin kaupunki voi turvata riittävät resurssit tällaiseen käytännön havaintoihin ja tarpeisiin perustuvaan kehittämistyöhön.
   
 2. Tarkastuslautakunta toteaa, että tuloksellisessa palvelutuotannossa työssä jaksaminen on hyvällä tasolla. Tarkastuslautakunta kysyy, millä toimilla Porin perusturvan henkilöstö saadaan motivoitua tuottavuusohjelmassa mainittujen uusien toimintamallien luomiseen niin, että työssä jaksetaan.

ICT-yksikkö

 1. Tarkastuslautakunta kysyy sopimusohjauksen korostuessa ICT-palvelutuotannossa
 • onko suurimpien ICT-kumppaneiden sopimusohjaukselle määritelty Porin kaupungissa vastuuhenkilöt sopimusehtojen asianmukaisuuden ja toimivan tiedonkulun varmistamiseksi
 • onko palvelusopimuksissa määritelty Porin kaupungille riittävät valtuudet valvoa näiden sopimusten toteutumista
 • miten tietojen toisaalta julkisuus ja läpinäkyvyys ja toisaalta salassapito toteutuvat lainsäädännössä esitetyllä tavalla.

Opetusyksikkö

 1. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erityistä tukea tarvitseva oppilas saisi opetusta siinä muodossa, joka hänelle parhaiten soveltuu. Nykyisellään oppilaan asuinpaikka on osatekijänä siihen, minkä tyyppistä erityisopetusta oppilaalle annetaan. Tarkastuslautakunta esittää myös huolensa, onko erityiskouluista tulossa vain entistä vaikeammista ja monisyisemmistä haasteista kärsivien oppilaiden oppimisympäristöjä? Miten huolehditaan siitä, ettei yleisopetukseen integroiva tai inklusiivinen opetusmalli luo entistä jyrkempää jakoa erityisopetuksessa olevien oppilaiden välille? Toisaalta taas luokka/ryhmäkoko on erityiskouluissa yleisopetuksen kouluja pienempi. Lisäksi opetuksessa avustavan henkilökunnan, kuten ohjaajien määrä, ei ole jokaisessa erityisopetusta antavassa koulussa yhtäläinen, vaan erityiskoulut ovat vahvemmin resursoituja.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö

 1. Tarkastuslautakunta kysyy, näkyykö kaupungin voimavarojen (toiminnan ja talouden) resursointi sopivassa määrin strategian mukaisissa painopisteissä ja tavoitteissa Lasten ja nuorten sekä Hyvän elämän Pori. Lisäksi lautakunta kysyy, otetaanko ennaltaehkäisevän työn säästömahdollisuus riittävästi huomioon resurssien kohdentamisessa.

Oy Visit Pori

 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, etteivät omistajan asettamat tavoitteet ole kaikilta osin toteutuneet vuoden 2019 osalta. Tarkastuslautakunta kysyy, ovatko Visit Pori Oy:n toiminnalle asetetut tavoitteet ja mittarit oikeanlaisia.

Pori Energia Oy

 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomionsa sähkömyynnin ulkoistamiseen liittyvään taloudelliseen riskiin kaupunkiomistajan kannalta. Vaikuttaako sähkönmyynnin ulkoistus Pori Energian kannattavuuteen negatiivisesti? Riskiin sisältyy myös mahdollisuus, sillä onnistuessaan uusi yhtiö parantaa entisestään Pori Energia konsernin tulosta, jolloin omistajan saama vuosittainen kassavirta on tältä osin turvattu.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus pyytää seuraavilta tahoilta arviointikertomukseen liittyvät selvitykset/lausunnot:

 • Konsernihallinnon toimiala: kysymykset 1 ja 6
 • Sivistystoimiala: kysymykset 7 ja 8
 • Perusturva: kysymykset 2, 3, 4 ja 5
 • Pori Energia Oy: kysymys 9
 • Oy Visit Pori: kysymys 10

Selvitykset/lausunnot tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 31.8.2020 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, konsernihallinnon toimiala; Osmo Leppäniemi, ict-päällikkö, konsernihallinnon toimiala; Taneli Tiirikainen, opetusyksikön päällikkö, sivistystoimiala; Petteri Lahti, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö, sivistystoimiala; Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, Porin perusturva; Petri Paajanen, toimitusjohtaja, Porin Energia Oy;  Anna Kyhä-Mantere, toimitusjohtaja, Visit Pori Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.