Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 755 Kansalaisopiston Porin murteen piiri, lahjoitus Porin murteen edistämiseen

PRIDno-2021-4755

Valmistelija

 • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kansalaisopiston Porin murteen piiri on lähestynyt kaupunkia 11.10 päivätyllä kirjeellä tarkoituksena lahjoittaa Porin murteen edistämisen huomioimiseksi 15.000 € pääoman. Kirjeessä esitetään, että em. pääoma voitaisiin tallettaa Porin kaupungin lahjoitusrahastoon. Lahjoittava taho edellyttää, että lahjoituspääomalla voitaisiin ylläpitää palkitsemista vähintään 10 vuoden ajan. 

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö esittää lahjoittajan toiveiden mukaisesti sekä myös kulttuuriyksikön päällikköä kuultuaan seuraavia alla olevia jakoperusteita lahjoitusrahastosta, mikäli kaupunginhallitus päättää ottaa lahjoituksen vastaan lahjoitusrahastoon. 

 • Kaupungin pankkitilille maksettu lahjoituspääoma sijoitetaan lahjoitusrahastoon.
 • Kahden peräkkäisen kalenterivuoden aikana lahjoitusta voidaan jakaa max 2.000 euroa siten, että lahjoituspääomalla voidaan ylläpitää palkitsemista vähintään 10 vuoden ajan. 
 • Lahjoituksen ajankohta on jakovuosina 8.3. 
 • Palkinto voidaan jakaa yksityiselle henkilölle, epäviralliselle ryhmittymälle, rekisteröidylle yhdistykselle tai yritykselle. 
 • Palkinto myönnetään tapauskohtaisesti jollekin ajankohtaiselle teokselle/esitykselle tms. 
 • Palkittavaksi tahoksi kerätään perusteltuja ehdotuksia avoimesti esim. nettilomakkeen kautta. mutta kuitenkin niin, että palkittava taho päätetään erikseen nimettävän työryhmän toimesta, eikä lahjoitusta siis ole välttämätöntä myöntää millekään ehdotetuista tahoista.
 • Lahjoituksen saavan tahon päättävä työryhmä koostuu Porin kaupungin ja erityisesti kansalaisopiston, Satakunnan Museon ja Pori-seuran edustajista sekä tarvittaessa työryhmän erikseen päättämistä muista vaihtuvista asiantuntijoista.
 • Lahjoituksen jakamista koordinoi kulttuuriyksikön hallinto ja vastuuhenkilönä toimii kulttuuriyksikön päällikkö.
 • Rahoitusjohtaja vahvistaa lahjoituksen vuosittaiset jakoperusteet.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ottaa vastaan Kansalaisopiston Porin murteen piirin lahjoituksen ja vahvistaa perustelutekstistä ilmenevät lahjoituksen jakoperusteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kansalaisopiston Porin murteen piiri/Ulla H. Leino, Sivistystoimiala/Kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin, Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö/Ulla Pynnä, Sarastia Oy/Pirjo Hellman  

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi