Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 769 Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2022-2025

PRIDno-2021-1238

Valmistelija

  • Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän sekä osaamisvaateiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon. Muuttuva toimintaympäristö ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät huolellista toimialojen sisäistä ja toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua. 

Kaupungin henkilöstösuunnitelmassa on esitetty henkilöstösuunnitteluun periaatteet, henkilöstön määrän ja rakenteen nykytila sekä arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä vuoteen 2025. Henkilöstösuunnitelma kokonaisuutena sisältää sekä toimiala- ja liikelaitoskohtaiset henkilöstösuunnitelmat että kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman. Toimiala- ja laitoskohtaiset henkilöstösuunnitelmat on esitetty lyhennetysti. Niiden omista henkilöstösuunnitelmista löytyvät tarkemmat tiedot toiminnallisista suunnitelmista sekä arviot henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä. 

Kaupungin johtoryhmä piti henkilöstösuunnittelun työpajan 23.8.2021. Työpajan tarkoituksena oli keskustella toimialojen ja laitosten henkilöstösuunnitelmista ja sopia mahdollisista toimialojen ja laitosten välisistä henkilöstösuunnitelmiin liittyvistä toimista. Työpajassa nousi esille erityisesti vaikeudet työvoiman saatavuudessa sekä hyvinvointialueille 1.1.2023 tapahtuvan siirtymisen vaikutukset kaupungin henkilöstösuunnitteluun.

Kaupunkitason henkilöstösuunnitelma osoittaa henkilöstön määrän kasvavan vuonna 2022. Tämä johtuu perusturvan suunnitelmasta, joka sisältää lakivelvoitteisia henkilöstön lisäämisiä sekä oletuksen, että avoimet tehtävät saadaan täytettyä. Vuonna 2023 henkilöstön määrä puolittuu sillä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä hyvinvointialueille. Uudistuksella on näiden lisäksi vaikutusta erityisesti Porin Palveluliikelaitoksen toimintaan, joka on huomioitu esitetyissä henkilötyövuosiluvuissa puolittamalla ammattinimikkeiden henkilötyövuodet vuosilta 2023–2025.

Koulutussuunnitelmia ei ole yhdistetty henkilöstösuunnitelmaan, vaan ne käsitellään omana kokonaisuutena sisäisen koulutusohjelman laadinnan ja työllisyysrahastosta haettavan koulutuskulukorvauksen apuvälineinä.

Liitteenä on Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2022–2025.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa Porin kaupungin henkilöstösuunnitelman 2022–2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________

Merkitään, että kokous oli tauolla 16.57 -17.27. Merkitään, että Petri Huru poistui tauon aikana 17.27.

Tiedoksi

HR-yksikkö, perusturva, tekninen toimiala, sivistystoimiala, elinvoima- ja ympäristötoimiala, Porin palveluliikelaitos, Porin Vesi, Satakunnan pelastuslaitos, Tuomas Hatanpää

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.