Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 741 Porin kaupungin vakuutusturvan kilpailutus 2021 / hankintapäätös /hankintaoikaisuvaatimus

PRIDno-2021-3866

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 3 kohdan mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. 

Porin kaupungin vakuutusturvan nykyinen sopimuskausi on 1.1.2018–31.12.2021. Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön edustajina Jouni Lampinen ja Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi ovat alkuvuoden ja kevään aikana valmistelleet kaupungin vakuutusturvan kilpailuttamista ja sitä koskevan tarjouspyynnön sisältöä yhteistyössä kaupungin vakuutusmeklari Novum Oy:n edustajien Tiina Seppälän ja Jukka Uusivirran kanssa siten, että uusi vakuutuskausi alkaa 1.1.2022 alkaen. Tarjouspyynnön tietojen keruuseen osallistettiin laajasti myös kaupungin toimielinten, liikelaitosten ja Satakunnan pelastuslaitoksen edustajia kuluneen kevään aikana. Tarjouspyynnön kaupunginhallituskäsittelyä varten omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö pyysi teknisen lautakunnan näkemystä vakuutusturvan muuttamiseen all-risk tyyppisestä vakuuttamisesta pelkäksi palovakuuttamiseksi. Asia käsiteltiin teknisen lautakunnan 15.6.2021 kokouksen asialistalla ja tekninen lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle esityksen, että rakennusten vakuutusturva muutetaan all-risk tyyppisestä vakuuttamisesta pelkäksi palovakuuttamiseksi lisäyksellä, että toimialajohtaja voi päätöksellään muuttaa rakennuksen vakuutusturvaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi vakuutuskilpailutuksen tarjouspyynnön esitetyssä muodossa ja palovakuuttamista koskevan teknisen lautakunnan esityksen kokouksessaan 21.6.2021 § 470. Tämän jälkeen Novum Oy on sille annetun toimeksiannon mukaisesti kilpailuttanut Porin kaupungin vakuutusturvan hyväksytyn tarjouspyynnön mukaisesti vakuutuslajeittain vuosille 2022-2025. Tarjouspyyntö muodostui kahdesta osiosta siten, että erikseen pyydettiin osatarjous henkilövakuutuksista; sisältäen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset sekä osatarjous omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutuksista.

Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma hankintakanavassa 25.6.2021 (numero 2021-077618) ja tarjoukset tuli jättää Novum Oy:lle 6.8.2021 kello 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät osatarjous 1:n eli henkilövakuutuksiin If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Pohjola Vakuutus Oy ja Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Osatarjous 2:n eli omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutuksiin tarjouksen jätti If Vahinkovakuutus Oyj.

Tarjoukset avattiin 6.8.2021 ja tästä laadittiin avauspöytäkirja, jossa todettiin kaikkien tarjoajien täyttäneen kelpoisuusehdot sekä kaikkien tarjousten olleen tarjouspyynnön mukaisia. Kaikki tarjoukset täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset sekä tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset.

Tarjousten perusteella tehtiin tarjousten arviointimenettely tarjouspyynnön valintaperusteiden mukaisesti. Tarjousten arviointimenettelyn perusteella Pohjola Vakuutus Oy:n tekemä tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin osatarjous 1:n eli henkilövakuutusten osioon. Osatarjous 2:n eli omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen osuuteen jätti tarjouksen vain If Vahinkovakuutus Oyj. Tarjousten arviointimenettely on esityslistan liitteenä.

Novum Oy suosittelee, että Porin kaupunki valitsee kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n ja omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022 alkaen.

Kilpailutuksen toteuttaneen vakuutusmeklari Tiina Seppälän laatima esitys kilpailutusprosessista, tarjouspyynnön sisällöstä, tarjousten vertailusta ja arviointimenettelystä sekä kilpailutuksen lopputulos esitellään kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n sekä omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022 alkaen.

Samalla kaupunginhallitus päättää valtuuttaa rahoitusjohtajan allekirjoittamaan kaikki tarvittavat vakuutusten hankintasopimukset valittujen yhtiöiden kanssa.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

Arja Laulainen, Aila Haikkonen

Kokouskäsittely

Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Sampsa Kataja.

Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankki, edustajiston jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Aila Haikkosen sijaan kokoukseen saapui Juha Kantola. Kantola poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15:06. 

Sampsa Katajan toimiessa puheenjohtajana pöytäkirjan tarkastajana toimi Arto Nurmi.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin vakuutusturvan hankintaa 6.9.2021 ja päätti valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n sekä omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 3 kohdan mukaan julkiseksi vasta kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina ollut oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on tehnyt kaupunginhallitukselle hankintaoikaisuvaatimuksen henkilövakuutusten vakuuttajan valintaa koskevilta osin ja vaatii, että Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana ja Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi valitaan LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Esitetty tarjouspyynnön vastaisuus perustuu maksujärjestelmän sisältämään laskentatapaan, jossa sattuneet vahingot ja niistä maksetut korvaukset vaikuttavat vakuutusmaksuun, ja maksun määräytymisen edellytyksiin. 

Pohjola Vakuutus Oy on antanut vastineensa ja Novum Oy, konsernipalveluiden omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö sekä hankintapäällikkö ovat antaneet lausunnon.

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyssä on tullut ilmi tarjouspyynnössä ollut tulkinnanvaraisuus, josta annetut eriävät kannanotot ilmenevät osapuolten lausunnoista. Novum Oy on lisäksi ilmoittanut muuttaneensa kyseistä tarjouspyynnön kohtaa tämän tapauksen vireilletulon jälkeen lähetettyihin uusiin tarjouspyyntöihin.

Julkisista hankinnoista annetun lain 132 §:n mukaan asianosaisen tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen lisäksi hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty. 

Asian valmistelun yhteydessä on esitetty, että hankintayksikkö eli kaupunginhallitus itse ottaisi päätöksen henkilövakuutusten vakuuttajan valitsemisesta korjattavakseen, poistaisi aikaisemman päätöksensä ja keskeyttäisi hankinnan hankintalain 125 §:n nojalla tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden perusteella sekä kilpailuttaisi hankinnan henkilövakuutusten osalta uudestaan.

Hankintamenettely voidaan hankintalain 125 §:n perusteella keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä on katsottu, etteivät julkisia hankintoja koskeva oikeusohjeet tarkoita sitä, että hankintayksikön olisi aina saatettava hankintamenettely päätökseen tai että keskeyttämispäätös edellyttäisi vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa. Hankinnan keskeyttäminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa syrjivästi tarjoajiin. Oikeuskäytännössä hyväksyttäväksi syyksi hankinnan keskeyttämiseen on katsottu mm. tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuus tai virheellisyys. Keskeyttämistä koskeva päätös voidaan tehdä myös hankinnan yhden osan osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hankintalain 132 - 133 §§:n mukaisesti ottaa kaupungin vakuutusturvan hankkimista koskevan asian käsiteltäväkseen, poistaa päätöksensä 6.9.2021 § 607 henkilövakuutusten vakuuttajan  valinnan osalta, keskeyttää hankinnan henkilövakuutusten osalta hankintalain 125 §:n nojalla tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden perusteella sekä kilpailuttaa henkilövakuutusten vakuuttajan uudelleen uuden, tarkennetun tarjouspyynnön perusteella.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Arja Laulainen

Kokouskäsittely

Merkitään, että Arja Laulainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (yhteisöjäävi). Arja Laulainen on Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Sampsa Kataja.

Tiedoksi

Tarjoajat (henkilövakuutusten osalta), Novum Oy, konsernipalveluiden omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö / Jouni Lampinen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

  1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

  2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

  3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi