Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 742 Porin kaupungin vakuutusturvan kilpailutus 2021 / hankintapäätös / valitus markkinaoikeudelle

PRIDno-2021-3866

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 3 kohdan mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. 

Porin kaupungin vakuutusturvan nykyinen sopimuskausi on 1.1.2018–31.12.2021. Porin kaupungin omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön edustajina Jouni Lampinen ja Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi ovat alkuvuoden ja kevään aikana valmistelleet kaupungin vakuutusturvan kilpailuttamista ja sitä koskevan tarjouspyynnön sisältöä yhteistyössä kaupungin vakuutusmeklari Novum Oy:n edustajien Tiina Seppälän ja Jukka Uusivirran kanssa siten, että uusi vakuutuskausi alkaa 1.1.2022 alkaen. Tarjouspyynnön tietojen keruuseen osallistettiin laajasti myös kaupungin toimielinten, liikelaitosten ja Satakunnan pelastuslaitoksen edustajia kuluneen kevään aikana. Tarjouspyynnön kaupunginhallituskäsittelyä varten omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö pyysi teknisen lautakunnan näkemystä vakuutusturvan muuttamiseen all-risk tyyppisestä vakuuttamisesta pelkäksi palovakuuttamiseksi. Asia käsiteltiin teknisen lautakunnan 15.6.2021 kokouksen asialistalla ja tekninen lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle esityksen, että rakennusten vakuutusturva muutetaan all-risk tyyppisestä vakuuttamisesta pelkäksi palovakuuttamiseksi lisäyksellä, että toimialajohtaja voi päätöksellään muuttaa rakennuksen vakuutusturvaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi vakuutuskilpailutuksen tarjouspyynnön esitetyssä muodossa ja palovakuuttamista koskevan teknisen lautakunnan esityksen kokouksessaan 21.6.2021 § 470. Tämän jälkeen Novum Oy on sille annetun toimeksiannon mukaisesti kilpailuttanut Porin kaupungin vakuutusturvan hyväksytyn tarjouspyynnön mukaisesti vakuutuslajeittain vuosille 2022-2025. Tarjouspyyntö muodostui kahdesta osiosta siten, että erikseen pyydettiin osatarjous henkilövakuutuksista; sisältäen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset sekä osatarjous omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutuksista.

Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma hankintakanavassa 25.6.2021 (numero 2021-077618) ja tarjoukset tuli jättää Novum Oy:lle 6.8.2021 kello 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät osatarjous 1:n eli henkilövakuutuksiin If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Pohjola Vakuutus Oy ja Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Osatarjous 2:n eli omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutuksiin tarjouksen jätti If Vahinkovakuutus Oyj.

Tarjoukset avattiin 6.8.2021 ja tästä laadittiin avauspöytäkirja, jossa todettiin kaikkien tarjoajien täyttäneen kelpoisuusehdot sekä kaikkien tarjousten olleen tarjouspyynnön mukaisia. Kaikki tarjoukset täyttävät asetetut kelpoisuusvaatimukset sekä tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset.

Tarjousten perusteella tehtiin tarjousten arviointimenettely tarjouspyynnön valintaperusteiden mukaisesti. Tarjousten arviointimenettelyn perusteella Pohjola Vakuutus Oy:n tekemä tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin osatarjous 1:n eli henkilövakuutusten osioon. Osatarjous 2:n eli omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen osuuteen jätti tarjouksen vain If Vahinkovakuutus Oyj. Tarjousten arviointimenettely on esityslistan liitteenä.

Novum Oy suosittelee, että Porin kaupunki valitsee kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n ja omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022 alkaen.

Kilpailutuksen toteuttaneen vakuutusmeklari Tiina Seppälän laatima esitys kilpailutusprosessista, tarjouspyynnön sisällöstä, tarjousten vertailusta ja arviointimenettelystä sekä kilpailutuksen lopputulos esitellään kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n sekä omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022 alkaen.

Samalla kaupunginhallitus päättää valtuuttaa rahoitusjohtajan allekirjoittamaan kaikki tarvittavat vakuutusten hankintasopimukset valittujen yhtiöiden kanssa.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

Arja Laulainen, Aila Haikkonen

Kokouskäsittely

Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankki, hallintoneuvoston jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Sampsa Kataja.

Aila Haikkonen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Osuuspankki, edustajiston jäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Aila Haikkosen sijaan kokoukseen saapui Juha Kantola. Kantola poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 15:06. 

Sampsa Katajan toimiessa puheenjohtajana pöytäkirjan tarkastajana toimi Arto Nurmi.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli kaupungin vakuutusturvan hankintaa 6.9.2021 ja päätti valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n sekä omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022 alkaen. 

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä valituksen markkinaoikeudelle (kaupunginhallitukselle osoitetun hankintaoikaisuvaatimuksen lisäksi), jossa LähiTapiola pyytää, että markkinaoikeus kumoaisi kaupunginhallituksen päätöksen henkilövakuutusten hankinnasta, kieltäisi päätöksen täytäntöönpanon ja velvoittaisi hankintayksikköä korjaamaan päätöstään siten, että Pohjoa Vakuutus Oy:n tarjous tulee hylätyksi ja valittajan tarjous  hyväksytään henkilövakuutusten kilpailutuksen voittaneeksi tarjoukseksi.

Kaupunginhallitus on aiemmin tässä kokouksessa hankintaoikaisuvaatimusta käsitellessään päättänyt ottaa vakuutusturvan hankintaa koskevan asian käsiteltäväkseen, poistaa päätöksensa 6.9.2021 § 607 henkilövakuutusten vakuuttajan valintaa koskevilta osin, keskeyttää hankinnan henkilövakuutusten osalta tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden perusteella sekä kilpailuttaa henkilövakuutusten vakuuttajan uuden, tarkennetun tarjouspyynnön perusteella. Näin ollen alkuperäistä, valituksen kohteena ollutta hankintapäätöstä ei enää ole, vaan alkuperäisen päätöksen tilalle on tullut kokonaan uusi hankintapäätös, johon osapuolilla on muutoksenhakuoikeus.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa markkinaoikeudelle seuraavan vastineen:

Kaupunginhallitus päätti 6.9.2021 § 607 valita Porin kaupungin henkilövakuutusten vakuuttajaksi Pohjola Vakuutus Oy:n sekä omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutusten vakuuttajaksi If Vahinkovakuutus Oyj:n. Vakuutukset saatetaan voimaan 1.1.2022 alkaen.

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö teki kaupunginhallituksen päätöksestä valituksen markkinaoikeudelle sekä hankintaoikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle 23.9.2021 henkilövakuutusten vakuuttajan valintaa koskevilta osin.

Porin kaupunginhallitus on tänään aiemmin kokouksessaan käsitellyt hankintaoikaisuvaatimusta ja tässä yhteydessä päättänyt hankintalain 132 - 133 §§:n mukaisesti ottaa vakuutusturvan kilpailuttamista koskevan asian käsiteltäväkseen, poistaa päätöksensä 6.9.2021 § 607 henkilövakuutusten vakuuttajan valinnan osalta, keskeyttää hankinnan henkilövakuutusten osalta hankintalain 125 §:n nojalla tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuden perusteella sekä kilpailuttaa henkilövakuutusten vakuuttajan uudestaan uuden, tarkennetun tarjouspyynnön perusteella. Pöytäkirjanote tästä päätöksestä liitteineen lähetetään markkinaoikeudelle tämän vastineen liitteenä.

Markkinaoikeudelle tehdyn valituksen kohteena oleva hankintapäätös on näin ollen lakannut olemasta ja sen tilalle on tullut uusi hankintapäätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arja Laulainen

Kokouskäsittely

Merkitään, että Arja Laulainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisenä (yhteisöjäävi). Arja Laulainen on Länsi-Suomen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Sampsa Kataja.

Tiedoksi

Markkinaoikeus / 2.11.2021

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.