Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 753 Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelman luonnos

PRIDno-2019-3190

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Taustaa

Kuluvan valtuustokauden Pori-sopimukseen on kirjattu Porin keskustan kehittäminen yhtenä Porin kaupungin strategisista painopistealueista. Myös vuonna 2019 laadittu Porin kasvu- ja elinvoimaohjelma edellyttää Porin keskustan kehittämistä. Käynnissä olevat valtakunnan laajuiset kehityssuunnat, kuten taajamakeskusten tiivistyminen ja väkiluvun nousu niissä korostavat asian merkitystä. Taajamakeskuksesta pitää tehdä tulevaisuuden Porin kilpailuvaltti.

Kaupunkikeskustan kehittämistyö liittyy käynnissä oleviin ja jo hyväksyttyihin teemaohjelmiin, kuten Kävelyn ja pyöräilyn seudullinen edistämisohjelma, Porin pysäköintipolitiikka 2030, Maapoliittinen ohjelma sekä Porin palveluverkkouudistus. Muita kaupunkikeskustaan liittyviä ohjelmia ovat Kansallinen kaupunkipuisto, Promenadi-Porin ja Pasaasin alueen kehityshankkeet sekä muutamat kansainvälisen tason kehityshankkeet, kuten UrbCulturalPlanning ja Attractive Nordic towns -hanke.

Toteutus:

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut keskustan kehittämistyön ohjelmointia eri yhteistyötahojen kanssa. Työtä tehdään osallistamalla sekä yksityisiä tahoja että kaupunkiorganisaation toimijoita. Laajan kokonaisuuden eri näkökulmien kehittämisessä ja yhteensovittamisessa käytetään suunnatusti osallistettuja työpajoja, joiden työn tulokset sovitetaan yhteen ja kootaan Porin kaupungin keskustan kehittämisohjelmaksi. Kehittämisohjelman lisäksi työskentelyn aikana syntyneet hyvät toimintatavat integroidaan osaksi kaupunkikeskustan kehittämistä ja Porin kaupungin asiantuntijaorganisaatiota. Kaupunkisuunnittelu suuntaa ensi vaiheen osallistamisen asiantuntijatahoihin.  Kaupunkisuunnittelu laajentaa osallistamista kunkin työpajan työhön sopivalla tavalla.

Työ etenee nykytilan analyysista tulevaisuuden visioon ja sen toteuttamisehdotuksiin. Kaupunkisuunnittelu suorittaa Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelman koordinointityön ja esittää työryhmien työtulokset päätöksentekijöille teemakarttoja ja muuta laadittavaa havaintomateriaalia käyttäen. Kehittämisprosessi voi vaikuttaa jo käynnissä oleviin kehityshankkeisiin ja luo uusien tavoitteiden mukaisia uusia hankkeita. Työryhmien työn lopputuloksena syntyy Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelma 2030 (PoKO2030).

 

Tärkeimmät tarkastelunäkökulmat:

 • Keskustan liikenne
 • Keskustan kaupalliset palvelut
 • Keskustan viherympäristö
 • Keskustan tapahtumat ja matkailu
 • Keskustan julkiset palvelut
 • Keskustan täydennysrakentaminen
 • Aloittelevat elinkeinot keskustassa

 

Työn aikataulu:

 • aloitusseminaari elokuussa 2019
 • Työpajavaihe alkaa 1.9. 2019
 • Asiantuntijatahojen yhteinen väliseminaari tammikuu 2020, työn jatkoevästykset
 • Väliraportointi kaupunginhallitukselle, mahdollinen kaupunginhallituksen linjaus loppuvalmistelulle.
 • Raporttien laadintavaihe maalis-huhtikuu 2020.
 • Työn raportointi huhtikuu 2020 ja käsittely kunnallisessa päätöksenteossa.

Työn rahoitus:

Työpajojen vuoden 2019 käytännön järjestelyjä ja mahdollisia konsulttiselvityksiä varten tarvittava n 40 000 € määräraha osoitetaan kaupunkisuunnittelun ja elinvoimayksikön määrärahoista. Vuoden 2020 talousarvioon esitetään varattavaksi 50 000 euroa työn edistämiseen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää kaupunkikeskustan kehittämisohjelmatyön esityksen mukaisesti. Kaupunkisuunnittelu valtuutetaan kutsumaan työpajat koolle ja koordinoimaan työtä sekä raportoimaan työn etenemisestä. Rahoitus osoitetaan kaupunkisuunnittelusta ja elinvoimayksiköstä esityksen mukaisesti.

Päätös

Esittelijä päätti poistaa asian listalta.

Valmistelija

Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi
Sari Kivioja, sari.kivioja@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunkikeskustan pitkäjänteinen kehitystyö pohjautuu kaupunginhallituksen vuonna 1995 hyväksymän Promenadi-Pori kaupunkikeskustaprojektin 2000 ja Porin kansallisen kaupunkipuiston ympärille. Promenadi-Pori kaupunkiakseli ulottuu Puuvillasta kävelykadun ja rautatien alittavan Porttaalin kautta Porin metsän ja urheilukeskuksen alueelle kooten kaupunkikeskustan tärkeimmät ympäristökokonaisuudet ja palvelut elinvoimaiseksi kokonaisuudeksi.

Valtuustoryhmät asettivat Pori-sopimuksessa vuonna 2017 tavoitteeksi laatia keskustan vetovoiman kehittämiseksi ja elinvoiman parantamiseksi kehittämisohjelman kaupunkisuunnittelun johdolla ja yhteistyössä toimialueiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Kehittämisohjelman valmistelutyö käynnistettiin vuonna 2019 kaupunkiorganisaation ja Porin kaupunkikeskusta ry:n yhteistyönä osallistaen kaupunkilaisia ja sidosryhmiä. Ohjelmatyön aloitusvaiheessa laadittiin nykytilanteen analyysi, määriteltiin laaja-alaisen kokonaisuuden ja kehittämistavoitteiden edistämisen kannalta olennaiset teemat sekä hahmoteltiin ohjelma- ja yhteistyöprosessin kulkua. Ohjelmatyön rinnalla käynnistettiin elinvoimaa ylläpitäviä ja kehittämisteemoja tukevia kokeiluja sekä hankkeita. Keskeisinä hanketoimijoina työssä mukana ovat olleet Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama Attractive Nordic Towns (2017-2019), INTERREG UrbCultural Planning (2019-2021) ja URBACT iPlace (2019-2022), jotka toivat kehittämistyön sisältöihin kansainvälistä syvyyttä ja mahdollisuuksia elinvoimaa kehittäviin kokeiluihin.

Kaupunkikeskustan kehittämiskohteena on sydämenmuotoinen ydinalue, jonka muodostavat: ydinkeskusta, jokirannat ja matkakeskuksen alue. Kaupunkikeskustan ydinalueen ja sitä ympäröivän lähikehän vetovoima ja kilpailukyky täydentävät toisiaan. Yhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja. Kaupunkikeskustan lähikehällä sijaitsevat asumisen, palvelujen, virkistyksen ja kaupan alueet tukevat elinvoimaa ja Promenadi-Pori kaupunkiakselin ympärille muodostuva laajempi kokonaisuus lisää koko Porin vetovoimaa. Kaupunkikeskustan elinvoimaa tukevista toiminnoista keskeisimpiä ovat Kirjurinluoto, Urheilukeskus ja Porin metsä sekä Puuvillan ja Paanakedonkadun varren kaupalliset alueet.  Keskustan vetovoimaa täydentävät myös kävelyetäisyydellä sijaitsevat puutalokaupunginosat ja jokiympäristöön liittyvät maisema-arvot. Saavutettavuuden kannalta merkittävinä elinvoimatekijöinä toimivat lentokenttä ja matkakeskus, jotka molemmat sijoittuvat Promenadi-akselin varrelle.

Kaupunkikeskustan kehittämisen laajan kokonaisuuden eri näkökulmien tarkasteluun ja tavoitteiden yhteensovittamiseen hyödynnettiin työpajamenetelmää. Työpajoihin kutsuttiin kaupunkiorganisaation ja sidosryhmien asiantuntijoita, sekä myöhemmässä vaiheessa myös kaupunkilaisia. Työpajoissa syvennyttiin liikenteen, täydennysrakentamisen, kaupunkiympäristön, kaupallisten- ja julkisten palvelujen, tapahtumien ja matkailun sekä aloittelevien elinkeinojen teemoihin. Työpajojen lisäksi kaupunkilaisille avattiin kävelykadulle tyhjillään olleeseen liiketilaan kuukaudeksi Porin keskustan kehittämisen tutkimuskeskus Poris. Vuorovaikutuksen ja osallisuuden pop-up tilassa vieraili kuukauden aikana yli 2000 kävijää. Koronapandemian aikana ohjelmatyön laatimista, vuorovaikutusmenettelyjä ja yhteistyöprosesseja jatkettiin digitaalisten alustojen ja verkkokokousten avulla. Osa toteutettavaksi suunnitelluista kokeiluista jouduttiin perumaan ja kokeilujen sisältöjä muokkaamaan. 
Kaupunkikeskustan kehittämisprosessin osallisuuden ja vuorovaikutuksen sisällöt esitellään kehittämisohjelman luonnoksen liiteaineistossa 1

Työpajojen sekä osallistamis- ja yhteissuunnittelun toimien lisäksi ohjelmatyön aikana käynnistettiin keskusta-alueen maankäytön ja liikenteen suunnittelua sekä kaupunkikehitystä tukevia selvityksiä ja suunnitelmia. Liikenteen teemaan syvennyttiin koko Poria koskevan tie- ja katuverkkosuunnittelun sekä keskustan liikenneverkkosuunnittelun kautta. Kaupunginhallitus hyväksyi 19.4.2021, §277, Porin keskustan liikenneverkkosuunnitelman tarkistetut tavoitteet. Jatkotyönä laaditaan keskustan liikenneverkkosuunnitelma 2040. Lisäksi Porin keskusta-alueen pysäköintiopastuksen kehittämiseksi laadittiin yleis- ja toteutussuunnitelmat.
Laaditut selvitykset ja suunnitelmat on esitelty kehittämisohjelman luonnoksessa. 

Kehittämisohjelman prosessin ja kaupunkikeskustan elävyyden tukemiseksi käynnistettiin erilaisia kokeiluja ja järjestettiin kaikille avoimia tapahtumia. Kokeilujen ja tapahtumien avulla tutkittiin tilojen uusia käyttötarkoituksia, kestävän kaupunkikehityksen- ja liikenteen ratkaisuja sekä keinoja kaupunkikeskustan viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Lisäksi toteutettiin kokeiluja asiointi- ja oleskeluympäristön vetovoiman sekä saavutettavuuden kehittämiseksi. Vapaiden toimitilojen innovatiivisten tilapäiskäyttökokeilujen avulla luotiin uusia yhteistyörakenteita kaupungin ja toimijoiden välille (PPP, 3. ja 4. sektori) sekä tutkittiin keinoja uusien alueelle sijoittuvien toimijoiden houkuttelemiseksi.

Kehittämistyön aikana todettiin, että kaupunkikeskustan monipuolisten toimintojen säilyttäminen ja kasvun sekä elinvoiman luominen edellyttää kehittämistyöltä pitkäjänteistä jatkuvuutta, yhä tiiviimpää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa ja yhteistyössä toteutettuja toimenpiteitä.  Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman laatimistyön lisäksi toimialat ylittävä kaupunkikehitysryhmä on valmistellut kaupunkikehityksen 12 kärkikohteen toimintamallin käyttöönottoa. Toimintamallissa kaupunkikeskusta on nimetty Porin kaupunkikehityksen yhdeksi kärkikohteeksi. Toimintamallin tavoitteena on kilpailukyvyn ja elinvoiman kannalta olennaisiin kärkikohteisiin panostaminen ja tavoitteiden edistäminen. Kaupunkikehityksen kärkikohteiden edistämisessä toteutetaan Yyterin kasvusta opittuja toimintatapoja.

Keskeiset tekijät Yyterin menestykselle ovat olleet:

 • Kärkikohdestatus
 • Kohdejohtamisvastuun määrittely
 • Vuosittaiset investoinnit alueeseen
 • Markkinointiin panostaminen
 • Tarvittavien tavoiteasiakirjojen ja suunnitelmien laatiminen
 • Yhteinen kehittäminen alueen yritysten ja toimijoiden kanssa

Kaupunkikeskustan kehittämisohjelman laatimistyö jakautuu kahteen vaiheeseen: luonnosvaiheeseen ja sitä seuraavaan kehittämisohjelma 2040 valmistumisvaiheeseen. Luonnosvaiheessa kaupunkikeskustalle asetetaan kärkikohdestatus ja hyväksytään päätavoitteet sekä suunnitteluperiaatteet. Alustavasta luonnoksesta on pyydetty kesäkuussa 2021 kommentit työpajoissa mukana olleilta tahoilta. Työtä keskustan kehittämisohjelman ja vision laatimiseksi jatketaan ja toteutetaan tavoitteita tutkivia ja edistäviä toimenpiteitä. Kaupunkikeskustan kärkikohde ja kaupunkikeskustan kehittämisohjelma tukevat kaupunkistrategiaa ja siihen liittyviä ohjelmia. Kehittämisohjelman on määrä valmistua vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen työtä jatketaan valtuustokausittain tarkentuvana jatkuvana ohjelmatyönä.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

- kaupunkikeskusta nimetään kaupunkikehityksen kärkikohteeksi

- luonnos Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelmaksi hyväksytään jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 17.41.

Valmistelija

 • Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikön päällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelman luonnosta kokouksessaan 20.10.2021 § 202. Asian tarkempi esittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

 • kaupunkikeskusta nimetään kaupunkikehityksen kärkikohteeksi.
 • luonnos Porin kaupukikeskustan kehittämisohjelmaksi hyväksytään jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Teknisen ja sivistystoimialan toimialajohtajat, kaupunkisuunnittelupäällikkö, sidosryhmäpäällikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi