Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 756 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Konsernipalvelut

PRIDno-2020-6247

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

  • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
  • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
  • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
  • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa täyttölupaa:

Projektipäällikkö, konsernipalvelut, HR-yksikkö, määräaikainen työsuhde, PORI-01-15-21

Perustelut: Projektipäällikkö vastaa työhyvinvoinnin kehittämisen projektin kokonaisuudesta yhteistyössä HR-yksikön ja perusturvan asiantuntijoiden kanssa. Tehtäviin kuuluvat projektisuunnitelmien laatiminen, viestintä, toimenpiteiden toteuttamisen koordinointi ja projektiryhmän vetovastuu. Projektipäällikön keskeinen tehtävä on saattaa käytäntöön organisaation yhteiset toimintamallit sekä yhteensovittaa työhyvinvoinnin projekti osaksi koko tuottavuushanketta sekä toimia muutosjohtamisessa esimiesten tukena.  Projektipäällikkö työskentelee osana HR-yksikköä yhteistyössä muiden hr:n asiantuntijoiden kanssa. Projektipäällikkö työskentelee erikseen sovitusti työskentelet hankkeeseen liittyvissä muissa yhteistyöryhmissä sekä HR-johtoryhmässä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää seuraavat täyttöluvat: 

  • Projektipäällikkö, konsernipalvelut, HR-yksikkö, määräaikainen työsuhde, PORI-01-15-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.