Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 765 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Sivistystoimiala

PRIDno-2020-6094

Valmistelija

 • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan vahvistaa rekrytointeja koskevat menettelytapaohjeet. Päätös on voimassa 1.9.2021 - 31.12.2022. Rekrytointia koskevaa menettelytapaa päivitettiin seuraavasti:

Toiminnan suunnitteluun liittyvän henkilöstösuunnitelman ja siihen perustuvan käyttösuunnitelman henkilöstömenojen toteutumista ja sitovuutta tulee vahvistaa. Rekrytoinneissa tulee noudattaa vahvistettua henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöön liittyvä tulevien vuosien tavoitetaso määritellään talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin sekä Satakunnan hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä.

Käyttösuunnitelman henkilömenolaji sekä siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma ovat toimialoja, liikelaitoksia sekä Satakunnan pelastuslaitosta sitovia. Henkilöstömenoihin tarvittavat mahdolliset määrärahamuutokset tulee käsitellä talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturva lähettää täyttölupaesityksensä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lautakuntakäsittelyn kautta. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee henkilöstöjohtaja, kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus.

Täyttölupamenettelyä ei tule kiertää ketjuttamalla alle vuoden mittaisia rekrytointeja. Määräaikaisuuden asianmukaisiin perusteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toimialajohtajilla ja laitosten johtajilla sekä konsernipalvelujen osalta rahoitusjohtajalla, talous- ja hallintojohtajalla sekä henkilöstöjohtajalla on oman vastuualueensa osalta toimivalta seuraaviin rekrytointeihin ilman kaupunginhallituksen päätöstä niiden kestosta riippumatta:

 • Tehtäväjärjestelyihin perustuvat sisäiset siirrot. Kaupunginhallitukselle esitetään täyttölupa, jos tehtäväjärjestelyn toteuttamisen jälkeen tarvitaan myös vuoden tai sitä pidempi lisärekrytointi.
 • Sisäiset määräaikaiset oppisopimuspäätökset
 • Rekrytoinnit, joita ulkopuolisen tahon kanssa voimassa olevat palvelusopimukset edellyttävät
 • Ulkopuolisella hankerahoituksella tehtävät rekrytoinnit

Tehtävänimikkeiden ja palkkauksen määrittelyn osalta noudatetaan voimassa olevaa ohjeistusta ja toimintasäännöissä määriteltyä toimivaltajakoa.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavia täyttölupia:

 • Perusopetuksen oppilaanohjaaja, vakinainen virkasuhde, Porin suomalainen yhteislyseon koulu, 1.8.2022 alkaen, PORI-03-125-21.
  •  Perustelut täyttöluvalle: Porin suomalaisen yhteislyseon koulun vakituinen perusopetuksen oppilaanohjaaja on irtisanoutunut 31.7.2021. Virka täytetään määräaikaisesti 9.8.2021-30.6.2022. Oppilaanohjaajan viran täyttäminen on välttämätöntä, sillä kyseessä on lakisääteinen tehtävä. 
 • Nuoriso-ohjaaja, vakituinen työsuhde, nuorisopalvelut, 2.11.2021 alkaen, PORI-03-126-21.
  • Perustelut täyttöluvalle: Nuorisonohjaaja  on irtisanoutunut tehtävästä 31.8.2021 alkaen. Alueellista nuoristyötä toteutetaan työparityöskentelynä, joten toiminnan jatkumisen kannalta paikan täyttö on välttämätöntä.
 • Nuoriso-ohjaaja, vakituinen työsuhde, nuorisopalvelut, 2.11.2021 alkaen, PORI-03-131-21
  • Perustelut täyttöluvalle:Nuorisonohjaaja on irtisanoutunut tehtävästä 22.9.2021 alkaen. Alueellista nuoristyötä toteutetaan työparityöskentelynä, joten toiminnan jatkumisen kannalta paikan täyttö on välttämätöntä.
 • Cygnaeuksen koulun rehtori, vakituinen virkasuhde, Cygnauksen koulu, 1.2.2022 alkaen, PORI-03-140-21
  • Perustelut täyttöluvalle: Viranhaltija on irtisanoutunut 31.1.2022. Viran täyttäminen on välttämätöntä, koska rehtorius on lakisääteinen tehtävä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää sivistystoimialalle seuraavat täyttöluvat:

 • Perusopetuksen oppilaanohjaaja, vakinainen virkasuhde, Porin suomalainen yhteislyseon koulu, 1.8.2022 alkaen, PORI-03-125-21.
 • Nuoriso-ohjaaja, vakituinen työsuhde, nuorisopalvelut, 2.11.2021 alkaen, PORI-03-126-21
 • Nuoriso-ohjaaja, vakituinen työsuhde, nuorisopalvelut, 2.11.2021 alkaen, PORI-03-131-21
 • Cygnaeuksen koulun rehtori, vakituinen virkasuhde, Cygnaeuksen koulu, 1.2.2022 alkaen, PORI-03-140-21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sivistystoimiala, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.