Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 739 Vuoden 2020 Arviointikertomus

PRIDno-2020-3340

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.

Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain 121.5 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Esitys vuoden 2020 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.

Arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on sen hyväksynyt ja se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 15 kohta).

Arviointikertomus tulee julkiseksi 1.6.2021, jolloin arviointikertomus on saatavilla kaupungin verkkosivuilta.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että

 • tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 merkitään tiedoksi
 • kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2021 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunta kävi arviointikertomuksen läpi sekä teki siihen haluamansa muutokset ja korjaukset.

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 4.5.2021 § 48 hyväksyä vuoden 2020 arviointikertomuksen.

Arviointikertomus on julkaistu 1.6.2021.

Ehdotus

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää:

 • merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi
 • lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2021 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kuultiin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja  Kaarina Ranteen puheenvuoro vuoden 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.6.2021 § 125:

 • merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi
 • lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2021 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan korostanut seuraavia asioita:

VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JATKOTOIMENPITEET

1. Tarkastuslautakunta suosittelee yhtenäisen lausuntodokumentin laatimista vastauksena tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen havainnoinneille ja suosituksille.

TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Valtuuston asettamat tavoitteet

2. Tarkastuslautakunta uudistaa vaatimuksensa kaupungin oman hankintaosaamisen kehittämisen tärkeydestä osana innovatiivisen hankkijan tehtävää.

Tarkastuslautakunta yhtyy kaupunginhallituksen konsernipalvelut-yksikön viranhaltijoita koskevaan kehotukseen ottaa vastaisuudessa huomioon tilintarkastajan raportissa esittämät kannanotot. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan hankintojen tulee innovatiivisuudesta ja dynaamisuudesta huolimatta toteutua lakien ja asetusten puitteissa. Tarkastuslautakunta pitää johdon antamaa esimerkkiä tärkeänä oikein toimimisen kulttuurin edistämisessä.

Yleinen kehitys

3. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota koronaviruspandemian sekä säästöpaineiden myötä lisääntyneeseen toimialojen raportoimaan työssäjaksamisen ja kuormituksen riskiin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

4. Tarkastuslautakunta jakaa yleisen näkemyksen valtion tukitoimien merkittävästä vaikutuksesta Porin kaupungin positiivisen tuloksen muodostumisessa. Valtion avokätisen tukipolitiikan hiipuessa ja väestömäärän laskiessa tarve vaikuttaville sopeutustoimenpiteille on edelleen ilmeinen. Myös mahdollisten hyvinvointialueiden muodostuminen vie mennessään isojen menojen lisäksi myös suuren osan kunnan tuloista. Vaikuttavien talouden sopeutustoimien tekeminen pikaisesti on ongelmattomampaa, kuin mahdollisesti vasta muutaman vuoden päästä täysin akuutissa tilanteessa.

Vuoden 2020 talousarvion ja tilinpäätöksen vertailu

5. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että esimerkiksi äkillisesti supistuneiden ja muuttuneiden perusturvan sekä sivistystoimen toimintojen varjossa piilee kasvanutta saamatta jääneen julkisen palvelun velkaa. Vajeen laajuutta ei vielä ole täysimääräisesti tunnistettu. Terveydenhoidon osalta mahdollisten havaitsematta ja hoidotta jääneiden sairauksien, sosiaalipalvelun katveeseen jääneiden tapahtumien sekä etäkouluun siirtymisestä syntyneen oppimisvajeen todelliset vaikutukset ovat toteutuessaan kauaskantoisia.

Liikelaitosten talous

6. Tarkastuslautakunta kehottaa jatkamaan talouden tehostamista toiminnan uudistamisen kautta. Koronakriisin mukanaan tuoman valtion ylikompensoinnin positiivisilta vaikuttavien seurausten haihduttua tosiasiallinen talouden tila tulee paremmin esiin. Lisäksi mahdollisten hyvinvointialueiden muodostumisen myötä kaupungin kokonaistalous kutistuu merkittävästi ja sitä myötä kaupungin toiminnan rakenteiden tulee vastata muuttuneita olosuhteita.

KAUPUNKIKONSERNI

7. Tarkastuslautakunta näkee erittäin tärkeäksi saattaa hyväksyttyjä omistajapoliittisia linjauksia tarkentavat maapoliittiset linjaukset ajan tasalle mahdollisimman pian. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että kaupunginhallituksen hyväksymä ja kaupunginvaltuuston tiedoksi merkitsemä kaavoituskatsaus ja -ohjelma vuosille 2021– 2023 vaikuttaa maankäyttöpoliittiselta linjaukselta, joka tulee hyväksyttää kaupunginvaltuustolla.

Tarkastuslautakunta toteaa hyväksi, että konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten valinnalle on tarkoitus ottaa käyttöön prosessi, jossa hallituksiin valittaville asetetaan osaamiskriteerit. Tarkastuslautakunta näkee tärkeäksi, että konserniyhtiöiden hallitukset muodostavat kokonaisuutena vastuunsa, velvoitteensa, julkishallinnon käytännöt sekä yhtiön toimialan tuntevan toimielimen.

Tarkastuslautakunta toteaa hyväksi, että käynnissä on selvitystyö konserniyhtiöiden hallitusten kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen keskittämisestä samaan järjestelmään tai portaaliin. Tarkastuslautakunta kehottaa jatkamaan hyvässä alussa olevaa selvitystyötä ja näkee selvän tarpeen tavoitteen saavuttamiselle.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että kaikkien konserniyhtiöiden osalta raportoidaan omistajalle erikseen siitä, miten kyberturvallisuusriskejä yhtiössä hallitaan. Tarkastuslautakunta suosittelee, että jos omistajan asettaman tavoitteen mittarina on mainittu määrätieto, prosenttiarvo tai euromäärä, niin numeraalinen toteutunut arvo lisätään aina myös omistajalle suunnattuun raportointiin kirjallisen toteumatiedon lisäksi.

MUUT HAVAINNOT

HR-yksikkö

8. Tarkastuslautakunta kysyy, tulisiko olennaisimmille henkilöstöraportissa seuratuille mittareille asettaa tavoitteita valtuustotasolla? Mihin suuntaan toimialojen vakituisen henkilökunnan ja sijaisten määrää halutaan kehittää? Mikä on henkilöstön tavoiteltu koulutustaso? Onko tavoitteena lisätä henkilöstökoulutukseen käytettyjä koulutuspäiviä/toimiala?

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota avainhenkilöriskeihin. Avainhenkilöiden menettämiseen liittyvät riskit tulee tiedostaa niin toimialojen johdon tasolla kuin HR-yksikön oman henkilöstöresurssin kohdallakin.

Varhaiskasvatusyksikkö

9. Tarkastuslautakunta kannustaa saattamaan loppuun toimenpiteet varhaiskasvatuksen auditointiraportin pohjalta nousseissa kehittämiskohteissa.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä varhaiskasvatuksen siirtymistä sähköiseen työvuorosuunnitteluun. Tarkastuslautakunta myös kannustaa jatkamaan tiedolla johtamisen kehittämistä, jotta käytössä olevat henkilöstö- ja tilaresurssit tulevat hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

10. Tarkastuslautakunta toteaa, että suunnittelu- ja kehittämisyksikön toimialan eli toimintakehyksen muuttuessa muuttuu myös se, minkälaisen tarkoituksen omaavassa toimintakehyksessä tehtäviä toteutetaan.

Tarkastuslautakunta toivoo yleisesti, etteivät toimialat määritä Porin kaupungin tehtävien välisen yhteistyön sujuvuutta vaan yhteistyö sujuu läpi prosessien.

Tarkastuslautakunta näkee elinvoima- ja ympäristötoimialan perustamisen mahdollistavan toimialan yksiköiden entistä tiiviimmän yhteistyön ja ympäristöasioiden integroimisen paremmin elinvoima-ajatteluun. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimialajärjestelyyn liittyvien hyötyjen saavuttaminen vaatii, että elinvoima- ja ympäristötoimialan tehtäville määritellään selkeät seurattavat tavoitteet ja mittarit. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että jos tavoitteen saavuttamiseksi ei ole taloudellista tai henkilöresurssia, ei tavoitteen saavuttaminenkaan toivotusti ole todennäköisesti mahdollista. Tarkastuslautakunta esittää huolensa siitä, että taloudellisten säästötavoitteiden toteutuksen pohjalta vaikuttaa puuttuvan aikataulusyistä kytkentä tavoitteisiin.

Tarkastuslautakunta toteaa, että elinvoima- ja ympäristötoimialan monialaisuuden johtaminen menestyksekkäästi edellyttää hyvän keskusteluyhteyden ja luottamuksen ilmapiirin säilyttämistä läpi toimialan.

Tarkastuslautakunta näkee arvioinnin perusteella tarpeen keskitetylle hanketoiminnolle, koska hankkeiden katsotaan tuovan Porin kaupungille resursseja kehittämistoimintaan rahoituksen ja asiantuntemuksen muodossa. Hankkeiden tulosten pitkänaikavälin hyötykäytön varmistamisen lisäksi tarpeita on hankkeiden talousasioiden keskitetylle järjestämiselle. Hanketoiminto voisi myös kartoittaa ja mainostaa hankkeita läpi organisaation sekä estää aiheeltaan päällekkäisiin hankkeisiin osallistumisen.

Tarkastuslautakunta näkee tarpeen käynnistää uudelleen 27 keskustelu Porin kaupungin vastuullisuusraportoinnista eri sidosryhmien suuntaan. Tämä nähdään alueen elinvoimaa edistäväksi tekijäksi kunnan vastuullisen toiminnan toimiessa yhtenä alueen vetovoimatekijänä.

Länsirannikon Koulutus Oy

11. Koronavirusepidemiaan on liittynyt oppilaiden siirtyminen ajoittain etäopiskeluun. Tarkastuslautakunta suosittelee, että Porin kaupunkikonsernissa yhdistetään voimat etäopiskelun hyvien ja huonojen vaikutusten hallitsemiseksi. Mahdollisuus kartoittaa syntyneiden haittojen laajuus sekä hyväksi todettujen käytäntöjen jakaminen nähdään tärkeäksi. Yhtenä vaihtoehtona tarkastuslautakunta suosittelee harkitsemaan moniammatillisen työryhmän perustamista, jossa edustusta olisi peruskunnan sivistystoimialalta ja perusturvasta sekä koulutusta järjestävistä konserniyhtiöistä. Myös laajempaa kokoonpanoa, johon kuuluisi osallistujia alueen muista koulutuksen järjestäjäorganisaatioista suositellaan harkittavaksi.

Tarkastuslautakunta huomauttaa, että paikallinen päätöksenteko on tärkeä muutosvoimien vaikutusten hallinnan työkalu. Tarkastuslautakunta kysyy, miten esimerkiksi Porin kaupunki pystyy päätöksenteollaan vaikuttamaan siihen, että valtion lisätukea saanut lähihoitajakoulutus saadaan nuoria kiinnostavaksi ja esimerkiksi vanhustenhuolto alana houkuttelevammaksi. Tarkastuslautakunta kysyy myös, onko työelämäyhteistyötä mahdollista syventää entisestään ammatillisen oppilaitoksen ja Porin kaupungin toimialojen välillä.

Länsirannikon Koulutus Oy:lle on sitovaksi tavoitteeksi vuosille 2018–2021 määritelty, että yhtiön laatiman strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan. Tarkastuslautakunta näkee hyväksi, että tavoitteen toteutumisen arvioinnille on vuoden 2021 osalta asetettu numeraalisia mittareita, joiden avulla voidaan mitata vuosien 2018– 2020 aikana käyttöönotettujen kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuutta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus pyytää seuraavilta tahoilta arviointikertomukseen liittyvät selvitykset/lausunnot:

 • Konsernipalvelut: kysymykset 1,2,3,4,6,7 ja 8
 • Elinvoima- ja ympäristötoimiala: kysymys 10
 • Sivistystoimiala: kysymykset 5 ja 9
 • Perusturva: kysymys 5
 • Länsirannikon koulutus: kysymys 11

Selvitykset/lausunnot tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 30.9.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Arto Nurmi

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen käsitellessä vuoden 2020 arviointikertomusta, asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esteellisenä poistui seuraavasti:

- Länsirannikon Koulutus Oy: Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu)).

Valmistelija

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 kokouksessaan 14.6.2021 § 125. Kaupunginvaltuusto on merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten.

Valtuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen tuomaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuntalain 121.5 § mukaisen lausunnon lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 § 591 päättänyt pyytää arviointikertomuksen johdosta seuraavat selvitykset/lausunnot 30.9.2021 mennessä

 • Konsernipalvelut: kysymykset 1,2,3,4,6,7 ja 8
 • Elinvoima- ja ympäristötoimiala: kysymys 10
 • Sivistystoimiala: kysymykset 5 ja 9
 • Perusturva: kysymys 5
 • Länsirannikon koulutus: kysymys 11

Esitetyt kysymykset, asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa.

Arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset ja lausunnot ovat oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset ja lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Arto Nurmi

Kokouskäsittely

Merkitään, että Arto Nurmi poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) tämän asiakohdan aikana.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.