Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Porin kaupungin saaristotoimikunnan nimeäminen

PRIDno-2019-1148

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 21.1.2019 § 28 perustaa saaristotoimikunnan jäljellä olevaksi toimiakaudekseen ja pyysi kaikkia valtuustoryhmiä, Satakuntaliittoa ja Reposaari-yhdistystä nimeämään tähän edustajansa ja näille varahenkilöt 28.2. mennessä. Kaupunginjohtaja valitsi toimikunnan sihteeriksi strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen.

Toimikunnan tehtävänä on antaa lausuntoja Reposaaren palveluita koskevista merkittävistä päätöksistä kaupunginhallituksen tai lautakuntien pyynnöstä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on kehittää yhteistyössä kaupungin kanssa reposaarelaisten osallisuutta kaupungin päätöksentekoon. 

Toimikunnan työskentelystä maksetaan hallintosäännön 17 luvun mukaiset palkkiot ja korvaukset luottamustoimen hoitamisesta. 

Valtuustoryhmät ovat valinneet seuraavat edustajat ja varaedustajat (suluissa):

Sd: Tiina Puska (Ari Nordström)

Kok: Jyrki Laine (Viliina Välimäki)

Vas: Oili Heino (Jorma Holm)

PS: Arto Nurmi (Anna Domander)

Vihr: Sanna Grönmark (Anne Liinamaa)

Kesk: Terttu Viitala (Matti Hatanpää)

Kd: Simo Korpela (Irma Roininen)

Sin: Marko Järvinen (Eija Järvinen)

Reposaari-yhdistyksen edustaja on Marjaana Holm (varaedustaja Sirkku Heilä-Aaltonen).

Satakuntaliiton edustaja on Jyrki Tomberg (varaedustaja Krista Tupala).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Porin kaupungin saaristotoimikuntaan seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet:

- Tiina Puska, varajäsen Ari Nordström

- Jyrki Laine (puheenjohtaja), varajäsen Viliina Välimäki

- Oili Heino, varajäsen Jorma Holm

- Arto Nurmi, varajäsen Anna Domander

- Sanna Grönmark, varajäsen Anne Liinamaa

- Terttu Viitala, varajäsen Matti Hatanpää

- Simo Korpela, varajäsen Irma Roininen

- Marko Järvinen, varajäsen Eija Järvinen

- Marjaana Holm, varajäsen Sirkku Heilä-Aaltonen

- Jyrki Tomberg, varajäsen Krista Tupala

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että toimikunnan työskentelystä maksetaan hallintosäännön 17 luvun mukaiset palkkiot ja korvaukset luottamustoimen hoitamisesta. Toimikunta nimeää itselleen varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Porin kaupungin saaristotoimikuntaan seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet:

- Tiina Puska, varajäsen Ari Nordström

- Jyrki Laine (puheenjohtaja), varajäsen Viliina Välimäki

- Oili Heino, varajäsen Jorma Holm

- Arto Nurmi, varajäsen Anna Domander

- Sanna Grönmark, varajäsen Jari Känä

- Terttu Viitala, varajäsen Matti Hatanpää

- Simo Korpela, varajäsen Irma Roininen

- Marko Järvinen, varajäsen Eija Järvinen

- Marjaana Holm, varajäsen Sirkku Heilä-Aaltonen

- Jyrki Tomberg, varajäsen Krista Tupala

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikunnan työskentelystä maksetaan hallintosäännön 17 luvun mukaiset palkkiot ja korvaukset luottamustoimen hoitamisesta. Toimikunta nimeää itselleen varapuheenjohtajan.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen jäsen Anne Liinamaa ehdotti, että kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poiketen Sanna Grönmarkin varaedustajaksi nimetään Jari Känä.

Tiedoksi

Valtuustoryhmät, Reposaari-yhdistys, Satakuntaliitto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi