Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 543 Joukkoliikenteen järjestämistapamuutokseen tarvittavat toimenpiteet

PRIDno-2019-4653

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 9.9.2019 päättänyt käynnistää joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtoja koskevan selvitystyön ja oikeuttanut kaupunginjohtajan suorittamaan selvitystyön kilpailuttamisen. Tarjouspyyntöluonnos on valmisteltu hallintoyksikössä ja hankintayksikössä.

Tarjouspyyntö tulee julkiseksi viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 1 mom nojalla, kun se on julkaistu HILMA:ssa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä valmistellun tarjouspyynnön asiassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja, Porin Linjat Oy) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Liittyy kaupunginhallituksen päätökseen § 527,​ 30.9.2019.

Hankinta koskee joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittämistä. Selvityksessä huomioon otettavia asioita:

 • Joukkoliikenteen järjestämistavat ja hankintamenettelyt
 • Palvelutason määrittelyt
 • Joukkoliikenteen järjestelmävaihtoehtojen suunnittelu ja vertailu
  • mitä mallia käytetään, lipputulot viranomaiselle (bruttomalli) vai liikennöitsijälle (nettomalli, nyt käytössä)
  • em. vaikutukset lippujärjestelmään
  • avoin joukkoliikenne suhteessa koulukuljetuksiin
  • oma tuotanto vai kilpailutettu liikenne avoimessa joukkoliikenteessä ja koulukuljetuksissa?
  • taloudellisen kannattavuuden tarkastelu eri palvelutasoilla
 • Linjasto- ja aikataulusuunnittelu
  • avoin joukkoliikenne Porissa, kärkinä Tiedepuisto, SAMK / matkakeskus, Puuvilla, Kokemäki-Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori -yhteysväli.
 • Palvelusopimusasetuksen määräykset
 • Hankintalain säännökset käyttöoikeussopimuksista
 • Porin Linjat Oy:n asema kaupungin sidosyksikkönä
 • Omistaja-asemaan liittyvä toimintaympäristö ja omistajaintressi
 • Markkinoilla toimimista koskeva sääntely
 • Valtiontukisääntely.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Tarjouspalvelu.fi/Pori –portaalin kautta Hilmassa 1.10.2019. Tarjousaika päättyi 15.10.2019 klo 12.00. Hankintamenettely oli avoin, osatarjouksia ei hyväksytty ja tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Spring Advisor Oy, WSP Finland Oy.

Soveltuvuusvaatimukset:
Hankintaan liittyy useita soveltuvuusvaatimuksia; suuresta määrästä johtuen, ne on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa (ve_joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen.pdf).

Kelpoisuusarvioinnin perusteella todettiin, että kaikki tarjoajat täyttävät tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit:
Maksimipisteet ovat 100 pistettä, jakautuen seuraavasti:

Laatu / toiminnalliset ominaisuudet 60 p

 • Projektisuunnitelma: esitetyn kokonaisuuden soveltuvuus ja selkeys tilaajan tarpeisiin,
  • Selvitysprojekti eteneminen, vaiheistaminen, resursointi ja työmäärien jakautuminen
  • Metodien kuvaaminen ja hyödyntäminen, laadun ja aikataulun varmistaminen
  • Kehittämis-/innovaationäkemys
  • Lopputuloksen kuvaus.
 • Projektitiimin erityisosaaminen ja referenssit vastaavista toimeksiannoista.

Laatuominaisuuksille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti:

 • enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p
 • ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p
 • vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta = 2 p
 • osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p

Eniten arviointipisteitä saanut tarjous saa kriteerin täydet pisteet ja muut suhteessa siihen (kaavalla: ko. tarjouksen arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet* maksimipisteet)  

Hinta 40 p

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittämisen kokonaishinta. Tarjousten hintapisteet lasketaan siten, että halvin tarjoushinta saa enimmät hintapisteet ja muut tarjoushinnat suhteutetaan halvimpaan hintaan (kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo * maksimipisteet) .

Tarjousten arviointi ja vertailu
Tarjousten kokonaispisteet jakautuivat seuraavasti: Ramboll Finland Oy 60,64p, Sitowise Oy 60 p, Spring Advisor Oy 67,66 p, WSP Finland Oy 64,08 p. Liitteenä tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen tekijäksi valitaan Spring Advisor Oy. Kaupunginhallitus päättää pidentää selvityksen valmistumisaikaa päättymään 31.1.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdat § 614-624.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 18.11.2019 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvitystyön hankinnasta ja hyväksyi kokonaistaloudellisen edun perusteella Spring Advisor Oy:n tarjouksen ko. työstä. Tarjoajien joukossa ollut Sitowise Oy on lähettänyt kaupunginhallitukselle huomautuksen hankinnasta. Kyseessä ei ole hankintaoikaisuvaatimus eikä muukaan hankintalain tarkoittama muutoksenhakukeino.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Sitowise Oy:n huomautuksen joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvittämistä koskevasta hankinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi
Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019 käynnistää joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtoja koskevan selvitystyön ja oikeutti kaupunginjohtajan suorittamaan selvitystyön kilpailuttamisen. Samoin kaupunginhallitus päätti 18.11.2019 § 612 valita joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen tekijäksi Spring Advisor Oy:n. Selvityksen tavoitteena oli saada suositus järjestämisvaihtoehdoista, joissa on huomioitu tavoiteltu 
palvelutaso, innovaatio- ja kehitysnäkökulma sekä Porin kaupungin muut tavoitteet ja taloudelliset vaikutukset. Tarkoituksena oli:

 • Hahmottaa Porin seudun joukkoliikenteen järjestämisen nykytilanne ja sen muodostuminen
 • Kuvata nykyrakenteen haasteet ja joukkoliikenteen tulevaisuuden näkymät nykyrakenteella
 • Vertailla tulevaisuuden järjestämisvaihtoehtoja ja palvelutason kehitysmahdollisuuksia
 • Järjestämistavan suosituksen kuvaaminen:
  • Millaista joukkoliikenteen palvelutasoa tarvitaan ja toisaalta millaista palvelutasoa Porin kaupungin resursseilla pystytään järjestämään?
  • Mikä järjestämistapa ja hankintamenettely olisi Porin kaupungille suotuisin huomioiden omistaja-asema, taloudelliset vaikutukset sekä palvelutasotavoitteen saavutettavuus?

Porin seudun viisi kuntaa Pori, Ulvila, Harjavalta, Nakkila sekä Ulvila ovat sopineet seudullisen joukkoliikenneviranomaistoiminnan järjestämisestä sopijakunnissa. Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden alaisuudessa toimiva joukkoliikennejaosto toimii seudullisena toimivaltaisena viranomaisena. Joukkoliikenneviranomainen päättää palvelutasosta sekä järjestämistavasta. Joukkoliikenneviranomaisen on päätettävä hankkiiko se palvelusopimusasetuksen (PSA)  mukaisen ostoliikenteen avoimella kilpailulla vai järjestääkö liikenteen itse. Samoin joukkoliikenneviranomainen hoitaa mahdolliset liikenteen kilpailutukset, suunnittelee liikenteen 
rahoituksen ja toimii sopimuskumppanina PSA:n mukaisten liikennöitsijöiden kanssa. Sopimusmallin valinta vaikuttaa joukkoliikenneviranomaisen ja liikennöitsijöiden tehtävien jakautumiseen sekä liikenteen kehittämiseen ja hallinnointiin.

Liikennöintisopimukset voidaan tehdä käyttöoikeus- tai bruttosopimuksina. Porissa on käytössä käyttöoikeussopimus, kun taas muualla Suomessa on laajasti käytössä bruttosopimus. Käyttöoikeussopimuksessa viranomainen on vastuussa lippujen hinnoittelusta kantamatta itse riskiä lipputuloista, sillä liikennöitsijä saa lipputulot ja kantaa näin ollen lipputuloriskin. Samoin nykyisessä mallissa roolitus on epäselvä palvelutason johtamisessa ja esimerkiksi nykyinen Porin Linjojen sopimuskorvaus ei kata järjestelmästä Porin Linjoille aiheutuvia hallinnointitehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat linjastosuunnittelu, lipunmyynti, lippujärjestelmän hallinta ja myynti- ja markkinointi, joiden hoitamisesta yhtiö ei siis saa korvauksia.

Bruttosopimuksessa viranomainen vastaa kaikista tehtävistä ja liikenteen suunnittelusta sekä kantaa lipputuloriskin ja liikennöitsijä vastaa vain liikennöinnistä. Bruttomallissa eri palveluiden tuottamisen kustannukset ovat läpinäkyvämpiä viranomaiselle ja avoimen joukkoliikenteen hankinta  on selkeämpää. Samoin joukkoliikenneviranomaisella on tarvittaessa tieto maankäytön suunnitelmista ja matkustajavirroista. Perusteluna bruttosopimukseen siirtymisessä on myös kaupungin talousarviossa 2020 Porin Linjoille hyväksytty tavoite muuttaa liikennöintisopimus bruttopohjaiseksi.

Sopimusmallin valinta pitää linkittää myös kehitystehtävien hoitoon, jolloin palvelutason johtaminen, linjastosuunnittelu sekä lipputuloihin liittyvät päätökset ja vastuut ovat joukkoliikenneviranomaisen alla. Spring Advisor Oy:n selvityksessä suositellaankin bruttosopimusmalliin siirtymisen lisäksi, että viranomainen ottaisi lähtökohtaisesti vastuun kaikista palvelutason ja joukkoliikenteen kehittämisen tehtävistä. Tuki- ja kehitystehtävien järjestämisvastuun siirtymäaikana Porin Linjat voisi tukea linjastosuunnittelussa, lippujärjestelmän kehityksessä ja lipunmyynnissä. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Spring Advisor Oy:n laatiman selvityksen tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää

 • käynnistää valmistelun liikennöintisopimusten mallin muuttamisesta bruttosopimuspohjaiseksi
 • käynnistää valmistelun hallinnollisten ja kehittämistehtävien siirtämiseksi joukkoliikenneviranomaisen hoidettavaksi
 • että linjojen kilpailuttamiseen otetaan kantaa sen jälkeen, kun uuden sopimusmallin ja tehtäväjaon soveltaminen on vakiintunut
 • ottaa huomioon vuoden 2021 talousarvion kehyksessä liikennöintisopimusten muuttamisen bruttosopimuspohjaiseksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.03.2020 § 146 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä.  Selvitys sisälsi suosituksia joukkoliikenteen järjestämistavoista ja lisäksi selvityksessä tunnistettiin pienempiä muutostarpeita järjestämistavan optimoimiseksi. Päätöksen mukaisesti KH päätti 

 • käynnistää valmistelun liikennöintisopimusten mallin muuttamisesta bruttosopimuspohjaiseksi
 • käynnistää valmistelun hallinnollisten ja kehittämistehtävien siirtämiseksi joukkoliikenneviranomaisen hoidettavaksi
 • että linjojen kilpailuttamiseen otetaan kantaa sen jälkeen, kun uuden sopimusmallin ja tehtäväjaon soveltaminen on vakiintunut
 • ottaa huomioon vuoden 2021 talousarvion kehyksessä liikennöintisopimusten muuttamisen bruttosopimuspohjaiseksi. 

Uusi järjestämistapa synnyttää merkittäviä muutostarpeita sopimuksissa sekä toimintatavoissa ja lisäksi on huomioitava pienemmät tulevat muutostarpeet kokonaisuuden toimivuuden kannalta. Koska aikataulutavoite bruttosopimuspohjaisen liikennöintisopimuksen mallin käyttöönotolle on kireä (1.1.2021) ja muutenkin on tärkeä varmistaa uuden järjestämistavan käyttöönoton sujuvuus, on muutoksen johtamiseksi selkeä tarve ulkopuoliselle projektijohdon tuelle. Aikataulun kireydestä johtuen ulkopuoliselle projektijohdon tuen hankinta tehdään suorahankintana ja kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. 

Joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen tehnyt Spring Advisor Oy on antanut tarjouksen muutosprojektijohtamisen tuesta sekä bruttosopimuksen laadinnasta. Projektijohtamisen tuki jakaantuu muutosten suunnittelemiseen, toimenpiteiden edistämiseen sekä uusien toimintatapojen varmistamiseen. Tarjouksen kokonaiskustannusarvio on 37.000- 58.000 euroa.

Tarjouksen mukaisesti Spring Advisor Oy vastaa seuraavista tehtävistä:

 • Suosituksen laatimisesta Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi
 • Tarvittavien liikennöintikustannusten, rahavirtojen ja matkustajamäärien laskelmien tekemisestä suunnittelutyön ja neuvotteluiden tueksi
 • Eri osapuolien keskusteluiden ja neuvotteluiden tavoitteiden pohjustamisesta ja päätösten dokumentoinnista
 • Tuki- ja kehitystehtävien siirtämiseen liittyvien arviointien valmistelusta (mm. riskit, tarpeet, aikataulut)
 • Bruttosopimuksen laadinnasta

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hankkia suorahankintana  joukkoliikenteen uuden järjestämistavan implementoinnin ja muutosprojektijohtamisen tuen, suosituksen laatimisen Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020 sekä liikennöintisopimusten bruttosopimuksen laadinnan Spring Advisor Oy:ltä. Samalla kaupunginhallitus päättää käynnistää valmistelun Porin Linjojen ja Ulvilan välisen liikennöintisopimuksen siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020  § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä  ja samalla antoi lisätoimeksiannon selvittää

 • 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen 5, 7, 27, 68 ja 69 tilannetta.
 • Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Yhtenä toimenpiteenä oli KH:n päätöksen mukaisesti pyytää, osana joukkoliikenteen uuden järjestämistavan implementoinnin ja muutosprojektijohtamisen tukea, Spring Advisor Oy:tä laatimaan suositus Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020. Porin Linjat Oy on menettänyt merkittävästi matkustajilta saamiaan lipputuloja sen jälkeen, kun siirryttiin COVID-19 –taudin leviämisen ehkäisemiseksi poikkeustilaan 16.3.2020 alkaen. Porin Linjat Oy on sopeuttanut avoimen joukkoliikenteen tarjontaa 20.3.-13.5. välisenä aikana lopettamalla koulujen työaikoihin sovitettua avointa joukkoliikennettä ja siirtymällä kesäaikatauluihin 30.3. alkaen.  

Joukkoliikenneviranomainen on tarjonnan sopeuttamisesta huolimatta maksanut täyden liikennöintikorvauksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen linjauksen mukaisesti, koska Porin Linjat Oy edelleen ajaa yli puolet avoimen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista talvikauden liikennöintiin verrattuna. 

Porin Linjat Oy:lle syntyy kuluja avoimeen joukkoliikenteeseen varattujen linja-autojen kiinteistä kustannuksista tavanomaiseen talvikauden liikennöintiin verrattuna ja Porin Linjat Oy menettää matkustajien lipputulot täysimääräisesti sekä koululaisia varten suunnitelluilta linjoilta että talviaikaisen liikennöinnin noin 6000 päivittäiseltä työ-, opiskelu- ja asiointimatkalta. Menetettyjä lipputuloja on korvattu aiemminkin Porin Linjat Oy:lle, esimerkiksi kesällä 2018 toteutetun maksuttoman joukkoliikenteen takia. 

Citylinjan nykyinen korvaustaso ei ole riittävä todellisten kulujen kattamiseksi. Citylinjan kertalippu maksaa 1,00€, mikä ei suuresta matkustajamäärästä huolimatta riitä kattamaan linjan kuluja.

Käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen siirtyminen edellyttää merkittävää valmistelua loppuvuodesta 2020. Porin Linjat Oy:ltä tarvitaan runsaasti asiantuntemusta liikenteen suunnitteluun, sisältäen esimerkiksi reittien koeajoa linja-autokalustolla, aikataulu- ja reitti-informaation siirtoa, lipunmyyntijärjestelmien ja niihin liittyvän maksuliikenteen hallintaa, myyntikanavien sopimusten uusimista ja monia muita yksityiskohtia, joihin joukkoliikenneviranomaisen nykyiset voimavarat ja osaaminen eivät riitä. 

Valmistelutyössä toteutetaan joukkoliikenteen lipputuotevalikoiman uudistus, mikä sisältää mm. rahastuslaitteiden päivityksen, kuljettajien ja lipunmyyntipisteiden asiakaspalvelijoiden perehdytyksen ja markkinointia matkustajille. 

Ehdotukset Porin Linjojen lyhyen ajan toimenpiteiksi tappion kattamiseksi.

 • Lipputuoteuudistuksen lykkääminen (alkuperäisesti voimaan 1.7.2020) kunnes bruttosopimusmalli on käytössä (tavoite v.2021 alku). Aikataulu kiireellinen, tarvitaan joukkoliikennejaoston päätös.
  • Kustannussäästö Porin Linjoille noin 100 t€ (uudistuksen teko n. 10 t€ ja lipputuotot 90 t€) puolelta vuodelta olettaen normaalit matkustajamäärät syksyksi. Lipputuotot laskettu puolelta vuodelta olettaen normaalit matkustajamäärät syksyksi, mutta vaikutus jäänee todennäköisesti pienemmäksi
 • Ostoliikennesopimusten korvausten päivittäminen tilapäisesti vuodelle 2020 (tarve todettu jo KH:ssa olleessa Spring Advisor Oy:n joukkoliikenteen järjestämistavan raportissa) yhteensä 500 t€ muodostuen seuraavasti:
  • Citylinjan ostoliikennekorvauksen nosto n. 100 t€
  • Porin Linjojen hallinnollisten tehtävien huomioiminen nykyisessä käyttöoikeussopimuksessa. Joko erillinen sopimus tai ostoliikennekorvauksen nosto Porin paikallisliikenteen käyttöoikeussopimuksessa n. 400 t€. Näiden tehtävien laajuutta ja niistä syntyviä kustannuksia ei ole määritelty/huomioitu alkuperäisessä käyttösopimuksessa.
 • COVID-19 tilanteesta aiheutuvien lipputulojen korvaaminen ajalla maaliskuu-heinäkuu n. 500 t€. Tässä summassa on huomioitu jo se, että Porin Linjat siirtyi aikaisemmin kesäaikatauluun, mutta joukkoliikenneviranomainen on maksanut täyden ostoliikennekorvauksen huolimatta liikennöintimäärien laskusta. Lipputulojen korvaaminen olisi tehtävä ylimääräisellä korvauksella tai päivittämällä käyttöoikeussopimuksia tilapäisesti.
 • Edellä mainitut toimenpiteet tarkoittavat lisätalousarviota vuodelle 2020 ympäristö ja lupapalveluiden toimialalle yhteissumman ollessa 1 M€.

Ehdotus toimenpiteiksi 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen 5, 7, 27, 60, 68 ja 69 osalta:

 • Linja 5: Mikkola-Impola-Uusikoivisto (ei koulukuljetusoikeutta, Itätuuli, Uusikoivisto, Kuninkaanhaka) 
 • Linja 7 Viasvesi-Makholma-Paarnoori-Tiedepuisto-keskusta (koululaiset Kyläsaaren kouluun ja Meri-Porin yhtenäiskouluun: nyt toteutettu tilausajon ja avoimen vaihtoyhteyden avulla) 
 • Linja 7: Harjunpää (Ulvila ei maksa linjasta) - Isojoenranta – Lukkarinsilta – keskusta (ei koulukuljetusoikeutta >> Kalaholma, Kuninkaanhaka)
 • Linjat 27: Viasvesi-Tuorsniemen alakoulu-Länsi-Porin yläkoulu-PSYL
 • Linja 60: Lyttylän kutsuohjattu asiointiliikenne koulujen loma-aikoina ja lauantaisin
 • Linja 68 Lavia-Koski-Palus-Pori perjantaisin yksi vuoropari asiointia varten (ei koulukuljetusoikeutettuja, ei sovi opiskelijoiden työaikoihin, Ulvila ei maksa linjasta) 
 • Linja 69 Lavia-Pori yksi vuoropari opiskelijoille ja 8-16 työaikaa noudattaville keskustaan

Ehdotuksena on, että pidetään kaikki em. linjat toiminnassa väliaikaisesti kunnes bruttosopimusmalli on käytössä (tavoite v.2021 alku). Porin Linjat hoitaa em. linjat alihankintana linjojen nykyisiltä liikennöitsijöiltä nykyisellä kustannustasolla kunnes bruttosopimusmalli on otettu käyttöön. Alihankinnan käyttö on mahdollistettu Porin kaupungin ja Porin Linjojen välisessä käyttöoikeusliikennesopimuksessa häiriöttömän liikenteen turvaamiseksi. Tällä väliaikaisella ratkaisulla pystytään turvaamaan koulukuljetusten toimivuus syksyllä (reiteillä, joissa koulukuljetusoikeus) sekä ehditään analysoimaan ja yhteensovittamaan kuljetusten reittejä ja aikatauluja sekä matkustajamääriä vuonna 2021 tulevaa  järjestämistavan muutosta silmällä pitäen. Tämä em. ratkaisu ei edellytä lisärahoitusta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan  1M euron määrärahalisäyksen Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle käytettäväksi edellä kuvatuilla perusteilla.

Samoin kaupunginhallitus päättää ehdottaa 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen osalta joukkoliikenneviranomaiselle, että linjat 5, 7, 27, 60, 68 ja 69 pidetään toiminnassa väliaikaisesti, kunnes uusi järjestämistapa ja sen myötä bruttosopimusmalli on otettu käyttöön. Ehdotuksena on, että Porin Linjat Oy hoitaa em. linjat alihankintana linjojen nykyisiltä liikennöitsijöiltä nykyisellä kustannustasolla kunnes bruttosopimusmalli on otettu käyttöön.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa joukkoliikenneviranomaista yhdessä kaupungin hankintapalveluiden kanssa käynnistämään markkinavuoropuhelun liikenteenharjoittajien kanssa tavoitteena monivuotinen puitejärjestely, jonka avulla Porin kaupungin yksiköt voivat hankkia satunnaisia tilausajoja tehokkaasti ja kokonaistaloudellisesti.  

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020  § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus toteuttaa joukkoliikenteen uusi järjestämistapa muutosprojektilla,  jossa siirrytään liikennöintisopimusten osalta bruttosopimuksiin. Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää valmistelun Porin Linjojen ja Ulvilan välisen liikennöintisopimuksen siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle. Näiden em. tehtävien osalta kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupungin vastuuhenkilönä toimii konsernihallinnon toimialajohtaja sekä ympäristö- ja lupapalveluiden vs. toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän tekemin seuraavin muutoksin:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan  1M euron määrärahalisäyksen Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalle käytettäväksi edellä kuvatuilla perusteilla.

Samoin kaupunginhallitus päättää ehdottaa 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen osalta joukkoliikenneviranomaiselle, että linjat 5, 7, 27, 60, 68 ja 69 pidetään toiminnassa väliaikaisesti, kunnes uusi järjestämistapa ja sen myötä bruttosopimusmalli on otettu käyttöön. Ehdotuksena on, että Porin Linjat Oy hoitaa em. linjat alihankintana linjojen nykyisiltä liikennöitsijöiltä nykyisellä kustannustasolla kunnes bruttosopimusmalli on otettu käyttöön.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa joukkoliikenneviranomaista yhdessä kaupungin hankintapalveluiden kanssa käynnistämään markkinavuoropuhelun liikenteenharjoittajien kanssa tavoitteena monivuotinen puitejärjestely, jonka avulla Porin kaupungin yksiköt voivat hankkia satunnaisia tilausajoja tehokkaasti ja kokonaistaloudellisesti kuitenkin kaupunkikonsernin kokonaisedun huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020  § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä, joilla on tarkoitus toteuttaa joukkoliikenteen uusi järjestämistapa muutosprojektilla,  jossa siirrytään liikennöintisopimusten osalta bruttosopimuksiin. Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää valmistelun Porin Linjojen ja Ulvilan välisen liikennöintisopimuksen siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle. Näiden em. tehtävien osalta kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupungin vastuuhenkilönä toimii konsernihallinnon toimialajohtaja sekä ympäristö- ja lupapalveluiden vs. toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 16.15 - 16.25.

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteelllisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 20.4.2020  § 230 joukkoliikenteen järjestämisvaihtoehtojen selvityksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä  ja samalla antoi lisätoimeksiannon selvittää

 • 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen 5,​ 7,​ 27,​ 68 ja 69 tilannetta.
 • Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.

Yhtenä toimenpiteenä oli KH:n päätöksen mukaisesti pyytää,​ osana joukkoliikenteen uuden järjestämistavan implementoinnin ja muutosprojektijohtamisen tukea,​ Spring Advisor Oy:tä laatimaan suositus Porin Linjojen lyhyen ajan taloudellisen aseman vakauttamiseksi vuonna 2020. Porin Linjat Oy on menettänyt merkittävästi matkustajilta saamiaan lipputuloja sen jälkeen,​ kun siirryttiin COVID-​19 –taudin leviämisen ehkäisemiseksi poikkeustilaan 16.3.2020 alkaen. Porin Linjat Oy on sopeuttanut avoimen joukkoliikenteen tarjontaa 20.3.-​13.5. välisenä aikana lopettamalla koulujen työaikoihin sovitettua avointa joukkoliikennettä ja siirtymällä kesäaikatauluihin 30.3. alkaen.  

Joukkoliikenneviranomainen on tarjonnan sopeuttamisesta huolimatta maksanut täyden liikennöintikorvauksen Varsinais-​Suomen ELY-​keskuksen linjauksen mukaisesti,​ koska Porin Linjat Oy edelleen ajaa yli puolet avoimen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista talvikauden liikennöintiin verrattuna. 

Porin Linjat Oy:lle syntyy kuluja avoimeen joukkoliikenteeseen varattujen linja-​autojen kiinteistä kustannuksista tavanomaiseen talvikauden liikennöintiin verrattuna ja Porin Linjat Oy menettää matkustajien lipputulot täysimääräisesti sekä koululaisia varten suunnitelluilta linjoilta että talviaikaisen liikennöinnin noin 6000 päivittäiseltä työ-​,​ opiskelu-​ ja asiointimatkalta. Menetettyjä lipputuloja on korvattu aiemminkin Porin Linjat Oy:lle,​ esimerkiksi kesällä 2018 toteutetun maksuttoman joukkoliikenteen takia. 

Citylinjan nykyinen korvaustaso ei ole riittävä todellisten kulujen kattamiseksi. Citylinjan kertalippu maksaa 1,​00€,​ mikä ei suuresta matkustajamäärästä huolimatta riitä kattamaan linjan kuluja.

Käyttöoikeussopimuksesta hankintasopimukseen siirtyminen edellyttää merkittävää valmistelua loppuvuodesta 2020. Porin Linjat Oy:ltä tarvitaan runsaasti asiantuntemusta liikenteen suunnitteluun,​ sisältäen esimerkiksi reittien koeajoa linja-​autokalustolla,​ aikataulu-​ ja reitti-​informaation siirtoa,​ lipunmyyntijärjestelmien ja niihin liittyvän maksuliikenteen hallintaa,​ myyntikanavien sopimusten uusimista ja monia muita yksityiskohtia,​ joihin joukkoliikenneviranomaisen nykyiset voimavarat ja osaaminen eivät riitä. 

Valmistelutyössä toteutetaan joukkoliikenteen lipputuotevalikoiman uudistus,​ mikä sisältää mm. rahastuslaitteiden päivityksen,​ kuljettajien ja lipunmyyntipisteiden asiakaspalvelijoiden perehdytyksen ja markkinointia matkustajille. 

Ehdotukset Porin Linjojen lyhyen ajan toimenpiteiksi tappion kattamiseksi.

 • Lipputuoteuudistuksen lykkääminen (alkuperäisesti voimaan 1.7.2020) kunnes bruttosopimusmalli on käytössä (tavoite v.2021 alku). Aikataulu kiireellinen,​ tarvitaan joukkoliikennejaoston päätös.
  • Kustannussäästö Porin Linjoille noin 100 t€ (uudistuksen teko n. 10 t€ ja lipputuotot 90 t€) puolelta vuodelta olettaen normaalit matkustajamäärät syksyksi. Lipputuotot laskettu puolelta vuodelta olettaen normaalit matkustajamäärät syksyksi,​ mutta vaikutus jäänee todennäköisesti pienemmäksi
 • Ostoliikennesopimusten korvausten päivittäminen tilapäisesti vuodelle 2020 (tarve todettu jo KH:ssa olleessa Spring Advisor Oy:n joukkoliikenteen järjestämistavan raportissa) yhteensä 500 t€ muodostuen seuraavasti:
  • Citylinjan ostoliikennekorvauksen nosto n. 100 t€
  • Porin Linjojen hallinnollisten tehtävien huomioiminen nykyisessä käyttöoikeussopimuksessa. Joko erillinen sopimus tai ostoliikennekorvauksen nosto Porin paikallisliikenteen käyttöoikeussopimuksessa n. 400 t€. Näiden tehtävien laajuutta ja niistä syntyviä kustannuksia ei ole määritelty/huomioitu alkuperäisessä käyttösopimuksessa.
 • COVID-​19 tilanteesta aiheutuvien lipputulojen korvaaminen ajalla maaliskuu-​heinäkuu n. 500 t€. Tässä summassa on huomioitu jo se,​ että Porin Linjat siirtyi aikaisemmin kesäaikatauluun,​ mutta joukkoliikenneviranomainen on maksanut täyden ostoliikennekorvauksen huolimatta liikennöintimäärien laskusta. Lipputulojen korvaaminen olisi tehtävä ylimääräisellä korvauksella tai päivittämällä käyttöoikeussopimuksia tilapäisesti.
 • Edellä mainitut toimenpiteet tarkoittavat lisätalousarviota vuodelle 2020 ympäristö ja lupapalveluiden toimialalle yhteissumman ollessa 1 M€.

Ehdotus toimenpiteiksi 30.6.2020 päättymässä olevien kilpailutettujen linjojen 5,​ 7,​ 27,​ 60,​ 68 ja 69 osalta:

 • Linja 5: Mikkola-​Impola-​Uusikoivisto (ei koulukuljetusoikeutta,​ Itätuuli,​ Uusikoivisto,​ Kuninkaanhaka) 
 • Linja 7 Viasvesi-​Makholma-​Paarnoori-​Tiedepuisto-​keskusta (koululaiset Kyläsaaren kouluun ja Meri-​Porin yhtenäiskouluun: nyt toteutettu tilausajon ja avoimen vaihtoyhteyden avulla) 
 • Linja 7: Harjunpää (Ulvila ei maksa linjasta) -​ Isojoenranta – Lukkarinsilta – keskusta (ei koulukuljetusoikeutta >> Kalaholma,​ Kuninkaanhaka)
 • Linjat 27: Viasvesi-​Tuorsniemen alakoulu-​Länsi-​Porin yläkoulu-​PSYL
 • Linja 60: Lyttylän kutsuohjattu asiointiliikenne koulujen loma-​aikoina ja lauantaisin
 • Linja 68 Lavia-​Koski-​Palus-​Pori perjantaisin yksi vuoropari asiointia varten (ei koulukuljetusoikeutettuja,​ ei sovi opiskelijoiden työaikoihin,​ Ulvila ei maksa linjasta) 
 • Linja 69 Lavia-​Pori yksi vuoropari opiskelijoille ja 8-​16 työaikaa noudattaville keskustaan

Ehdotuksena on,​ että pidetään kaikki em. linjat toiminnassa väliaikaisesti kunnes bruttosopimusmalli on käytössä (tavoite v.2021 alku). Porin Linjat hoitaa em. linjat alihankintana linjojen nykyisiltä liikennöitsijöiltä nykyisellä kustannustasolla kunnes bruttosopimusmalli on otettu käyttöön. Alihankinnan käyttö on mahdollistettu Porin kaupungin ja Porin Linjojen välisessä käyttöoikeusliikennesopimuksessa häiriöttömän liikenteen turvaamiseksi. Tällä väliaikaisella ratkaisulla pystytään turvaamaan koulukuljetusten toimivuus syksyllä (reiteillä,​ joissa koulukuljetusoikeus) sekä ehditään analysoimaan ja yhteensovittamaan kuljetusten reittejä ja aikatauluja sekä matkustajamääriä vuonna 2021 tulevaa  järjestämistavan muutosta silmällä pitäen. Tämä em. ratkaisu ei edellytä lisärahoitusta ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimialalle vuodelle 2020.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 11.5.2020. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen  päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosaan  1M euron määrärahalisäyksen Ympäristö-​ ja lupapalveluiden toimialalle käytettäväksi edellä kuvatuilla perusteilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on tilannut 20.4.2020 § 230 joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektijohdon vaihtoehtoselvityksen tehneeltä Spring Advisor Oy:ltä. Projektisuunnitelma esitellään joukkoliikennejaostolle. Asian aiempi käsittely kaupunginhallituksessa löytyy asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Spring Advisor Oy:n asiantuntijat Henri Nieminen ja Veli Saarinen esittelivät kokouksessa joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektisuunnitelman. Nieminen ja Saarinen poistuivat kokouksesta projektisuunnitelman esittelyn jälkeen klo 15.01.

Valmistelija

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Spring Advisor Oy esitteli joukkoliikennejaoston kokouksessa 9.6 § 12 joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektisuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektisuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on tilannut 20.4.2020 § 230 joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen projektijohdon vaihtoehtoselvityksen tehneeltä Spring Advisor Oy:ltä. Spring Advisor Oy:n asiantuntijat kertovat joukkoliikennejaostolle, miten järjestämistavan muutoksen mahdollistavat toimenpiteet edistyvät, ja miten syksyn aikana valmistelua jatketaan.

Asian aiempi käsittely kaupunginhallituksessa ja joukkoliikennejaostossa löytyy asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Joukkoliikennejaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Mari Kaunistola saapui pykälän käsittelyn aikana klo 14.34. 

Spring Advisor Oy:n asiantuntijat Henri Nieminen ja Veli Saarinen esittelivät kokouksessa projektin edistymistä. Esitys alkoi klo 14.37. Nieminen ja Saarinen poistuivat kokouksesta esityksen jälkeen klo 14.55.

Valmistelija

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.3.2020 § 146 

 • käynnistää valmistelun liikennöintisopimusten mallin muuttamisesta bruttosopimuspohjaiseksi 
 • käynnistää valmistelun hallinnollisten ja kehittämistehtävien siirtämiseksi joukkoliikenneviranomaisen hoidettavaksi 
 • että linjojen kilpailuttamiseen otetaan kantaa sen jälkeen, kun uuden sopimusmallin ja tehtäväjaon soveltaminen on vakiintunut 
 • ottaa huomioon vuoden 2021 talousarvion kehyksessä liikennöintisopimusten muuttamisen bruttosopimuspohjaiseksi. 

 

Elinvoima- ja ympäristötoimiala on valmistellut talousarviota vuodelle 2021 ja on osana sitä pohtinut erilaisia säästövaihtoehtoja. Tietoa ei-lakisääteisen avoimen joukkoliikenteen hankintojen kustannuksista on saatu lisää Spring Advisor Oy:n tuottamalla Porin Linjat Oy:n liikennöintikustannusten mallinnuksella. Linjakohtaisten kustannusten ja tulojen tunnistaminen parantavat joukkoliikenteen palvelutason ja hankintojen suunnittelua.   

Tuotantokustannuksiin nähden liian alhaisesta liikennöintikorvauksesta ja Covid-19 –taudin aiheuttamasta matkustuksen vähenemisestä johtuen Porin Linjat Oy:ltä ostettavan avoimen joukkoliikenteen rahoituksessa on arviolta 1,1 M€ kokoinen aukko, mikäli nykyinen palvelutaso halutaan säilyttää. Kaupunginhallitus on osoittanut elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviokehykseen 0,5 M€ lisäyksen verrattuna vuoteen 2019 joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi vuonna 2021, mikä ei siis kuitenkaan yksin riitä vajeen kattamiseen.  

Joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan 15.9.2020 § 24, miten avoimen joukkoliikenteen palvelutasoa ensisijaisesti sopeutetaan, jos joukkoliikenne–kustannuspaikan määrärahat vuodelle 2021 eivät riitä vuoden 2019 tasoisen joukkoliikenteen tuottamiseen: 

 • Olemassa olevia vuoroja vähennetään tarvittaessa kevätkaudella 2021 ja linjamäärää muutetaan vasta uuden linjastosuunnitelman myötä, kun on enemmän tietoa päätöksen tueksi. 
 • Avoimen joukkoliikenteen painopiste on työmatka- ja asiointiliikenteessä. 
 • Tiedepuiston tehokkaampi käyttö solmukohtana. Meri-Porin linjat mietitään uudelleen. 

 

Talousarviotyöskentelyn tukemiseksi on tehtävä päätöksiä joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen aikataulusta sekä tuki- ja kehittämistehtävien siirroista. Tämän hetken taloustilanteen vuoksi on odotettavissa, että hankintasopimus (ns. bruttosopimus) ei kata yhtä laajaa avointa joukkoliikennettä kuin vuonna 2019 ja 2020 on tarjottu. Lisäksi tuki- ja kehittämistehtävien hoitamiseksi ja siirtämiseksi joukkoliikenneviranomaiselle on haettava henkilöstökulujen kannalta kestäviä ratkaisuja, joihin voidaan siirtyä vaiheittain.  

 

Hankintasopimus 7.6.2021 alkaen 

Nykyisiä käyttöoikeussopimuksia on tarkoituksenmukaista jatkaa joukkoliikenteen talvikauden liikennöinnin ja samalla kouluvuoden päättymiseen saakka, ja siirtyä kesäajan liikenteen myötä uuteen hankintasopimukseen. Voimassa olevat käyttöoikeussopimukset (ns. nettomalli) Porin paikallisliikenteessä ja Ulvila-Pori yhteysvälin liikenteessä päättyisivät 6.6.2021, josta alkaisi uusi yhteinen avoimen joukkoliikenteen hankintasopimus.  

Siirtymään liittyy paljon Covid-19 -taudin ja talouden kehityksen epävarmuutta ja uuden opettelua, joten on todennäköistä, että ensimmäinen hankintasopimus on lyhytaikainen, kestoltaan 1-2 vuotta. Sen jälkeiset sopimuskaudet ovat noin viisivuotisia ympärivuotisen liikennöinnin osalta, ja sen lisäksi saatetaan tehdä lyhyempiä hankintasopimuksia esimerkiksi koulujen tarpeisiin sopivista reiteistä, joilla täydennetään ympärivuotista liikennöintiä. 

Jos joukkoliikenteen järjestämistavan muutos aloitettaisiin 1.1.2021 alkaen, se mitä todennäköisimmin tarkoittaisi palvelutason sopeuttamista kesken liikennöintikauden, tai hankintasopimuskauden aikaista vaiheittaista sopeuttamista, jonka kuvaaminen sopimuksessa saattaisi olla vaikeaa. Tunnistetun määrärahavajeen vaikutukset johtaisivat nopeisiin liikennöinnin vähentämisiin Porissa, ja mahdollisesti erilaisten lipputuotteiden ja hintojen käyttöön Porissa ja Ulvilassa. Koska Porin ja Ulvilan välinen avoin joukkoliikenne toimii eri sopimuksista huolimatta yhtenä liikenteen kokonaisuutena, eriaikaista järjestämistavan muutosta on vältettävä, minkä lisäksi lipputuotteiden hintojen ja käyttöehtojen yhtenäistäminen on välttämätöntä.  

Kesken kouluvuoden tapahtuvat muutokset liikennöinnissä vaikeuttavat avoimessa joukkoliikenteessä toteutettavia perusopetuslain mukaisia koulukuljetuksia, jos liikenteen palvelutasoa ei pidetä samana hankintasopimukseen siirryttäessä. Koulukuljetusten suunnittelussa uuden liikenteen aloituksessa tähdätään kouluvuoden alkuun elokuussa 2021, jolloin mahdolliset siirtymät avoimesta erilliskuljetuksiin voidaan toteuttaa samanaikaisesti koulujen opetusjärjestelyjen suunnittelun kanssa. 

Alustavissa neuvotteluissa Ulvilan kaupungin kanssa on todettu, että yhteysvälin liikennöinnissä on tärkeää turvata työ- ja opiskeluyhteydet Porin keskustan, Sataedun Ulvilan toimipisteen ja Ulvilan lukion välillä. Ulvilan kaupungin kanssa neuvotellaan ostokulujen jakosopimuksen tekemisestä Ulvila-Pori -yhteysvälin liikenteestä. 

 

Porin Linjat Oy:n talouden vakauttaminen 1.1 - 6.6.2021 

Käyttöoikeussopimuksen jatkaminen keväällä 2021 saattaa aiheuttaa Porin Linjat Oy:lle taloudellisia vaikeuksia, koska Covid-19 –taudin aiheuttamat lipputulojen menetykset ovat edelleen mahdollisia. Joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi 1.1.-6.6.2021 välisenä aikana on tarpeen tehdä Porin Linjat Oy:n taloutta tukevia toimenpiteitä, jotka sekä lisäävät tuloja että vähentävät menoja. 

Avoimessa joukkoliikenteessä toteutettavien perusopetuslain mukaisten matkojen korvausta on tarpeen korottaa, jotta pääosin koululaisten kuljetuksiin suunniteltujen linjojen kustannukset kohdentuvat sivistystoimialalle. Sivistystoimiala tarvitsee lisärahoitusta korvauksiin, jotta Spring Advisor Oy:n tuotantokustannusten perusteella arvioima vaje kouluvuorojen rahoituksessa saadaan katettua. Samaten Citylinjan korotettua sopimuskorvausta on jatkettava, jotta yksittäisestä linjasta syntyvä rahoitusvaje ei rasita muuta avointa joukkoliikennettä.  

Joukkoliikennejaoston päätöksellä kevään 2021 aikana ajettavia yksittäisiä reittejä tai aikatauluja voidaan muuttaa, jos liikennöinnin kustannuksissa on löydettävissä järkeviä säästöjä. Tuki- ja kehittämistehtävien erilliskorvausta jatketaan sovittujen tehtävien hoitamiseksi, koska tehtävien siirtoa joukkoliikenneviranomaiselle ei ole tarkoituksenmukaista tehdä mainittavasti kevään 2021 aikana. 

Edellä mainittuja toimenpiteitä varten tarvittavaa noin 0,1 M€ lisäkorvausta Citylinjalle sekä 0,337 M€ tuki- ja kehittämistehtäviin ei ole huomioitu elinvoima- ja ympäristötoimialan talousarviolaskelmissa. Myöskään sivistyksen leimauskorvausten nostotarvetta 0,25 M€ ei ole huomioitu.  

Joukkoliikenteen järjestämistavan vaiheittainen muutos ja kustannusten sopeuttaminen aiheuttavat Porin Linjat Oy:lle haasteita talouden, henkilöstön ja kaluston tarpeen ennakoinnissa. Spring Advisor Oy:ltä on edelleen tarpeellista hankkia tukea joukkoliikenteen palvelutason sopeuttamisen kustannuslaskentaan ja Porin Linjat Oy:n taloudellisen vakauden varmistamiseen 2021. Ehdotuksena on, että tilaus- ja rahoitusvastuu tukipalvelujen tarpeesta säilyy omistajaohjausyksiköllä, koska tarkoituksena on varmistaa uuden hankintasopimuksen riittävä sopimuskorvaus, jotta Porin Linjat Oy voi toimia taloudellisesti kestävällä tavalla Covid-19 –vaikutusten ja järjestämistavan muutokseen sopeuttamisen jälkeenkin.

Sopeuttamisen sujuvoittamiseksi on tärkeää mahdollistaa Porin Linjat Oy:lle alihankinnan käyttö ennen monivuotisen hankintasopimuksen aloittamista. Puhtaan käyttövoiman direktiivin kansallisen lainsäädännön toimeenpanon velvoitteiden täyttäminen vaikuttaa merkittävästi joukkoliikenteen hankintakustannuksiin seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja Porin Linjat Oy:n kaluston hankintastrategia on syytä päivittää vastaamaan käyttövoimadirektiivin vaatimuksia. 

 

Tuki- ja kehittämistehtävien siirto 

Spring Advisor Oy on yhdessä Porin Linjat Oy:n kanssa kuvannut tuki- ja kehittämistehtävät sekä niiden edellyttämän työajan ja osaamisen. Tehtäväsiirrot edellyttäisivät lisätyövoiman palkkaamista joukkoliikenneviranomaiselle, mikä laajasti toteutettuna olisi vastoin kaupunginhallituksen päätöstä 11.5.2020 § 283 rajoittaa henkilöstökulujen kasvua.  

Lippu- ja maksujärjestelmään liittyvä kehitys- ja käyttöosaaminen, myyntityö ja taloushallinnon raportointi on merkittävin tehtäväkokonaisuus. Joukkoliikenneviranomainen näkee hyvänä ratkaisuna palvelun ostamisen sidosyksikkö TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ltä, mikä tarkoittaisi asiantuntemuksen ulkoistamista ja pitkän aikavälin kehitystyön varmistamista yhdessä samaa Waltti-järjestelmää käyttävien kaupunkien kanssa. Waltti-järjestelmän kehittämiseen on käytetty valtion digitalisaation edistämiseen tarjottuja kehittämistukia ja järjestelmää käyttävien kaupunkien omarahoitusosuuksia.  

Waltti-järjestelmään siirtyminen on mahdollista ilman kilpailutusta, koska Porin kaupunki on osakkaana TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ssä. Kilpailutus olisi tarpeen Porin Linjat Oy:n järjestelmän siirtämisessä ja sen kehitystyön hankkimisessa liikennepalvelulain vaatimusten mukaiseksi.  

Nykyisessä lippu- ja maksujärjestelmään verrattuna Waltti-järjestelmässä on sisäänrakennettu matkustus-, analysointi- ja talousraportointia sekä aikataulu- ja reittitiedon digitointityökaluja, joita tällä hetkellä tehdään käsityönä eri järjestelmissä. Waltti-järjestelmässä on useita matkustajalle näkyviä palvelupakettiratkaisuja, joita kaupunki voi ottaa käyttöön yhdellä kerralla tai vähitellen, mm. reittioppaat, lippujen verkkokauppa, mobiilikausiliput, tapahtumaliput ja aikataulutiedot pysäkkinäytöille.

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on julkisesti ilmoittanut haluavansa edistää avointen rajapintojen käyttöä ja luoda kaupungeille mahdollisuuden ottaa helposti käyttöön nykyistä joukkoliikennettä täydentäviä uusia palveluratkaisuita. Esimerkki tällaisesta palveluratkaisusta on Porin Linjat Oy:llä jo käytössä oleva Kyyti Likel -sovellus, jonka yhteensopivuus tulee neuvoteltavaksi, jos Waltti-järjestelmään päätetään siirtyä.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella Waltti-järjestelmä olisi myös kustannuksiltaan kilpailukykyinen nykykäytäntöön verrattuna, eikä ratkaisu kasvattaisi henkilöstökuluja.  

Joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja matkustustapaosuuden kasvattamiseen liittyvät markkinointitoimet suunnitellaan joukkoliikenneviranomaisen toimesta, mahdollisesti yhteistyössä matkailu- ja markkinointiyksikön asiantuntijoiden kanssa ja/tai hankkimalla toteutusta ostopalveluilla. 

Joukkoliikenneviranomainen valmistelee taloushallinnon, lipunmyynin, aikataulu- ja reitti- ja lipputuoteneuvonnan, markkinoinnin ja muiden tukitehtävien toteuttamista verkostomaisesti siten, että palvelutuotannossa hyödynnetään kaupungin jo olemassa olevia toimintoja tai samankaltaisia palveluja tuottavia yksiköitä sekä yksityisiä palveluntarjoajia. Esimerkiksi Porin Linjat Oy:n lipunmyyntipisteen lopettaminen Porinassa olisi mahdollista, mikäli lippujen latauksen lisäksi myös matkakorttien perustaminen onnistuisi ulkoistetuissa lipunmyyntipisteissä. Hajautettuun tehtäväjakoon lipunmyynnissä ja neuvonnassa voidaan siirtyä joustavasti vuoden 2021 aikana, kun tehtäväkuvauksista ja korvauksista saadaan neuvoteltua eri osapuolten kesken. 

 

Linjastosuunnitelman teettäminen 

Spring Advisor Oy:n selvityksessä joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteiksi todettiin tarve linjaston uudelleen suunnittelulle, koska nykyistä linjastoa tehostamalla olisi mahdollista saada pysyviä säästöjä liikennöintikustannuksiin. Linjastosuunnitelma hankitaan ostopalveluna. Uuden linjastosuunnitelman mukaisen liikennöinnin aloittaminen riippuu suunnitelman valmistumisesta, ja edellyttänee uuden hankintasopimuksen tekemistä Porin Linjat Oy:n kanssa. 

 

Yhteistyö koulukuljetusten ja joukkoliikenteen suunnittelussa 

Avoimen joukkoliikenteen ja koulukuljetusten yhdistäminen on järkevää ja tehokasta, jos koulujen oppilaaksiottoalueet ja avoimen joukkoliikenteen reitit toimivat hyvin yhteen. Spring Advisor Oy:n selvityksen mukaan nimenomaan kouluja palvelevilla avoimen joukkoliikenteen reiteillä on kuitenkin yksipuolinen matkustajarakenne. Lisäksi sivistystoimialan maksamat leimauskorvaukset eivät ole riitävät liikennöintikustannusten kattamiseen. Tästä johtuen on tarpeen keskittyä koululaisten tarvitsemien kuljetusten tehostamiseen. Keinoina ovat vertailut avoimen joukkoliikenteen ja erillisten tilausajojen järjestämisen välillä.  

Logistiikan asiantuntijan tehtävässä tarvitaan erikoistunutta osaamista, hyvää tiedonvaihtoa opetusyksikön kuljetettavista oppilaista, koulujen oppilaaksiottoalueiden muutoksista ja palveluverkon tulevaisuudesta, sekä saumaton yhteistyö avoimen joukkoliikenteen tulevaisuuden reittisuunnitelmien tuotannossa. Siksi olisi järkevää rekrytoida uusi logistiikan asiantuntija, jonka työaika jaettaisiin joukkoliikenneviranomaisen reittien kehittämistehtävien ja sivistyksen koulukuljetusten järjestelyjen kesken. Asiantuntijan palkkaamiskulut olisivat noin 60 000€/v. 

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää yleisen talousvastuun perusteella ja omistajaohjauksesta vastuullisena seuraavaa: 

 • Käyttöoikeussopimukset Porin paikallisliikenteestä ja Ulvila-Pori yhteysvälin liikenteestä irtisanotaan päättymään 6.6.2021. 

 • Hankintasopimus avoimesta joukkoliikenteestä tehdään Porin Linjat Oy:n kanssa alkaen 7.6.2021. Ensimmäinen hankintasopimus saattaa olla lyhytaikainen siirtymäajan sopimus ennen monivuotisen sopimuksen tekemistä. 

 • Joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi 1.1.-6.6.2021 välisenä aikana perusopetuslain mukaisten matkojen leimauskorvausta korotetaan, johon sivistystoimiala tarvitsee lisärahoitusta n. 250 000 €, Citylinjan sopimuskorvaus pidetään syksyn 2020 tasolla, sekä joukkoliikenneviranomaisen tarvitsemista tuki- ja kehittämistehtävistä korvataan Porin Linjat Oy:lle tehtäväkuvauksen mukaisesti n. 230 000 €. 

 • Porin Linjat Oy hyödyntää alihankintaa ja pidättäytyy kalustohankinnoista ennen monivuotisen hankintasopimuksen ja sen toteuttamista tukevan puhtaan käyttövoiman kaluston hankintastrategian tekemistä 

 • Spring Advisor Oy:ltä ostetaan tarvittaessa tukipalveluja joukkoliikenteen palvelutason sopeuttamisen kustannuslaskentaan ja Porin Linjat Oy:n taloudellisen vakauden varmistamiseen 2021.  

 • Kehottaa joukkoliikenneviranomaista aloittamaan neuvottelut ensisijaisesti TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotosta. Porin Linjat Oy ei jatka oman lippu- ja maksujärjestelmänsä kehitystä siltä osin, kun tavoitteena on tuottaa liikennepalvelulain 320/2017 § 157 mukainen teknologia, jolla lipputuotteen matkustusoikeus on todennettavissa sähköisen viestintäverkon avulla taustajärjestelmästä. 

 • Tuki- ja kehittämistehtäviä voidaan toteuttaa verkostomaisesti kaupungin eri yksiköiden yhteistyönä ja ostopalveluina yksityisiltä yrityksiltä. Kaupungin yksiköiden kanssa käydään neuvottelut tehtävien sisällöistä, osaamistarpeista ja työajan käytöstä.

 • Kehottaa joukkoliikenneviranomaista teettämään ulkoisena asiantuntijapalveluna linjastosuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa linjaston kustannustehokkuutta. 

 • Kehottaa Porin Linjat Oy:tä luovuttamaan rahastuslaitteiden matkustajadatan vuodelta 2019 linjastosuunnitelman tekevälle asiantuntijataholle veloituksetta käyttöön kustannustehokkaan liikennöinnin suunnittelua varten.

 • Kehottaa joukkoliikenneviranomaista ja sivistystoimea yhdessä valmistelemaan tehtäväkuvausta ja täyttölupapyyntöä perusopetuslain mukaisten kuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen yhteisen logistiikan asiantuntijan rekrytoimiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lautakunta päätti käsitellä seuraavaksi asiakohdan § 9.

Kokouskäsittely

Suunnittelu- ja kehittämisyksikön päällikkö Seppo Salonen saapui kokoukseen klo 17.13 esittelemään tarkemmin asiaa.

Mika Tuovinen poistui kokouksesta klo 18.00 asian käsittelyn aikana.

Anne Liinamaa, Kaija Lohivuo ja Seppo Salonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18.08.

Valmistelija

 • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta käsitteli 23.9.2020 kokouksessaan §11 Joukkoliikenteen järjestämistapamuutokseen tarvittavat toimenpiteet. Asian aiempi käsittely historiatiedoissa. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää yleisen talousvastuun perusteella ja omistajaohjauksesta vastuullisena seuraavaa: 

 • Käyttöoikeussopimukset Porin paikallisliikenteestä ja Ulvila-Pori yhteysvälin liikenteestä irtisanotaan päättymään 6.6.2021. 

 • Hankintasopimus avoimesta joukkoliikenteestä tehdään Porin Linjat Oy:n kanssa alkaen 7.6.2021. Ensimmäinen hankintasopimus saattaa olla lyhytaikainen siirtymäajan sopimus ennen monivuotisen sopimuksen tekemistä. 

 • Joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi 1.1.-6.6.2021 välisenä aikana perusopetuslain mukaisten matkojen leimauskorvausta korotetaan, johon sivistystoimiala tarvitsee lisärahoitusta n. 250 000 €, Citylinjan sopimuskorvaus pidetään syksyn 2020 tasolla, sekä joukkoliikenneviranomaisen tarvitsemista tuki- ja kehittämistehtävistä korvataan Porin Linjat Oy:lle tehtäväkuvauksen mukaisesti n. 230 000 €. 

 • Porin Linjat Oy hyödyntää alihankintaa ja pidättäytyy kalustohankinnoista ennen monivuotisen hankintasopimuksen ja sen toteuttamista tukevan puhtaan käyttövoiman kaluston hankintastrategian tekemistä 

 • Spring Advisor Oy:ltä ostetaan tarvittaessa tukipalveluja joukkoliikenteen palvelutason sopeuttamisen kustannuslaskentaan ja Porin Linjat Oy:n taloudellisen vakauden varmistamiseen 2021.  

 • Kehottaa joukkoliikenneviranomaista aloittamaan neuvottelut ensisijaisesti TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa Waltti lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotosta. Porin Linjat Oy ei jatka oman lippu- ja maksujärjestelmänsä kehitystä siltä osin, kun tavoitteena on tuottaa liikennepalvelulain 320/2017 § 157 mukainen teknologia, jolla lipputuotteen matkustusoikeus on todennettavissa sähköisen viestintäverkon avulla taustajärjestelmästä. 

 • Tuki- ja kehittämistehtäviä voidaan toteuttaa verkostomaisesti kaupungin eri yksiköiden yhteistyönä ja ostopalveluina yksityisiltä yrityksiltä. Kaupungin yksiköiden kanssa käydään neuvottelut tehtävien sisällöistä, osaamistarpeista ja työajan käytöstä.

 • Kehottaa joukkoliikenneviranomaista teettämään ulkoisena asiantuntijapalveluna linjastosuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa linjaston kustannustehokkuutta. 

 • Kehottaa Porin Linjat Oy:tä luovuttamaan rahastuslaitteiden matkustajadatan vuodelta 2019 linjastosuunnitelman tekevälle asiantuntijataholle veloituksetta käyttöön kustannustehokkaan liikennöinnin suunnittelua varten.

 • Kehottaa joukkoliikenneviranomaista ja sivistystoimea yhdessä valmistelemaan tehtäväkuvausta ja täyttölupapyyntöä perusopetuslain mukaisten kuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen yhteisen logistiikan asiantuntijan rekrytoimiseksi.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavin osin: Kohdan ”Porin Linjat Oy hyödyntää alihankintaa ja pidättäytyy kalustohankinnoista ennen monivuotisen hankintasopimuksen ja sen toteuttamista tukevan puhtaan käyttövoiman kaluston hankintastrategian tekemistä” muutetaan muotoon ”Porin Linjat Oy hyödyntää alihankintaa ja käyttää harkintaa kalustohankinnoista ennen monivuotisen hankintasopimuksen ja sen toteuttamista tukevan puhtaan käyttövoiman kaluston hankintastrategian tekemistä”

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavin osin: Kohdan ”Porin Linjat Oy hyödyntää alihankintaa ja pidättäytyy kalustohankinnoista ennen monivuotisen hankintasopimuksen ja sen toteuttamista tukevan puhtaan käyttövoiman kaluston hankintastrategian tekemistä” muutetaan muotoon ”Porin Linjat Oy hyödyntää alihankintaa ja käyttää harkintaa kalustohankinnoista ennen monivuotisen hankintasopimuksen ja sen toteuttamista tukevan puhtaan käyttövoiman kaluston hankintastrategian tekemistä”

Tiedoksi

Elinvoima- ja ympäristötoimiala/Lauri Kilkku, joukkoliikennejaosto, omistajaohjaus/Jouni Lampinen, sivistystoimiala/Esa Kohtamäki, Porin Linjat Oy/Markku Hermonen, Ulvilan kaupunki/Eetu Elohaka

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi