Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 539 Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön uuden hallituksen jäsenen nimeäminen

PRIDno-2020-5417

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön sääntöjen mukaan säätiön päätäntävaltaa käyttää viisijäseninen hallitus, jonka jäsenistä kaksi edustaa Porin kaupunkia ja kolme eri yhteistyötahoja. 
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet nimeää Porin kaupunginhallitus. Jenni Jakovaara on eronnut 28.9.2020 Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiön hallituksesta. Säätiö pyytää Porin kaupunginhallitusta nimeämään uuden jäsenen säätiön hallitukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä uudeksi Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön hallituksen jäseneksi suostumuksensa mukaisesti Janne Vartian.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Mari Kaunistola, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän asiakohdan käsittelyn ajan toimi Anne Liinamaa.

Mari Kaunistolan sijaan saapui Petri Lahtinen.

Tiedoksi

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö, Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö/Aleksi Vihtilä, Janne Vartia

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi