Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 545 Liike- ja toimistorakennusten tontin Riihiketo 609-9-70-4 vuokrasopimuksen uusiminen, KV & KJ Yhtiö Oy

PRIDno-2020-1968

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

KV & KJ Yhtiö Oy.lle vuokratun liike- ja toimistorakennusten tontin Riihiketo 609-9-70-4 vuokra-aika päättyy 31.12.2020. Tontille tulee laatia uusi vuokrasopimus, joka sovitaan päättymään 31.12.2070. Liike- ja toimistorakennusten (K) tontti sijaitsee osoitteessa Satakunnankatu 34. Tontin pinta-ala on 2350 m² ja rakennusoikeus on 1762,5 k-m² (e=0,75) Tontin kuluvan vuoden vuokra on 2738,56 euroa.

Lähtökohtaisesti tontin vuokrasopimus uusitaan. Tontti voidaan kuitenkin myös myydä vuokralaisen niin halutessa.

Riihikedon liiketonteille ei ole voimassaolevaa hinnoittelua. Tontin hinnoitteluun voidaan soveltaa Kaupunginvaltuuston 9.12.2013 (§252) tekemän yritystonttien hinnoittelua koskevan päätöksen mukaista Tiilimäen KTY-9 tonteille vahvistettua yksikköhintaa 108 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla. Realia Managementin 24.9.2015 päivätyn toimitilatonttien vyöhykehinnoittelu tukee mainitun hinnoittelun soveltamista. Näin ollen uusi yksikköhinta elinkustannusindeksin vuoden 2019 keski-indeksiluvun 1968 kohdalla on 114,08 €/k-m². Yksikköhinnan ja tontin rakennusoikeuden perusteella tontin elinkustannusindeksiin sidottavaksi vuosivuokraksi tulee 10.053,9 euroa. Vuokrasopimus uusitaan, kun vuokralainen on täyttänyt kaikki voimassa olevan sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Vuokrasopimusten uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään sopimuksen perusteella laskettavaa vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 %:n porrastuksin,  kuitenkin niin, että vähintään peritään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa.  Tässä tapauksessa nykyisen sopimuksen mukaista vuokraa peritään vuodelta 2021 ja uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta peritään 40 % vuodelta 2022, 60 % vuodelta 2023 ja 80 % vuodelta 2024. Vuodesta 2025 lähtien peritään uuden sopimuksen mukaan laskettua täyttä vuokraa. Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta täyden vuokran.

Tontin myyminen

Edellä esitetyn hinnoittelun perusteella tontin myyntihinta on elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalla 201.078 €. Sillä hinnalla tontti voidaan myydä 31.1.2021 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että tontin Riihiketo 609-9-70-4 vuokrasopimus uusitaan käyttäen yritystonttien vuokrasopimusmallia tai tontti myydään KV & KJ Yhtiö Oy:lle edellä esitetyn mukaisesti. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.09.2020. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiantiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tontin Riihiketo 609-9-70-4 vuokrasopimus uusitaan käyttäen yritystonttien vuokrasopimusmallia tai tontti myydään KV & KJ Yhtiö Oy:lle edellä esitetyn mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, Infrajohtaminen/ Mapotiimi (Pikkusaari, Niiniviita, Huhtamäki, Valkonen, Sankman)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi