Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 542 Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelma

PRIDno-2020-3114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Salonen, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikkö on pyytänyt  Meri-Porin palvelukeskus Oy:tä aloittamaan suunnittelutoimet Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen toteutettavan 100-paikkaisen päiväkodin toteuttamiseksi Porin kaupungin sivistystoimialan käyttöön. Hankesuunnittelun kohteena on uusi päiväkoti Meri-Poriin koulun välittömään läheisyyteen. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Rieskalantie, 28800 Pori Rieskala 37. kaupunginosassa tontilla 7. Käynti tontille on Rieskalantieltä.

Hankessuunnitteluvaiheessa rakennuspaikan tekninen rakennettavuus osoittautui niin haastavaksi, että päätettiin etsiä vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja.

Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikkö on päivittänyt pyyntönsä 28.7.2020 suunnittelutoimien aloittamisesta Porin Päiväkodit Oy :lle Porin kaupungin valtuuston päätöksen 15.6.2020 mukaiseksi aloittaa suunnittelutoimet palveluverkkopäätöksen 120 paikkaisen päiväkodin toteuttamiseksi Porin kaupungin Sivistystoimialan käyttöön Pihlavan koulun tontille osoitteeseen Vanha maantie 2.

Suunnitellun päiväkodin kerrosala on noin 1 190 m2. Ulkoleikkitilaa on noin 400 m2/ryhmä. Nykyisin Pihlavan alueella toimii kaksi päiväkotia, Päiväkoti Onnenkivi ja Päiväkoti Pihlajanmarja. Onnenkiven toimintaa on varsinaisen päiväkodin lisäksi avoimessa päiväkodissa Uusitalontiellä ja Meri-Porin yhtenäiskoulussa. 

Toiminnan keskittyessä tulevaisuudessa kahteen päiväkotirakennukseen (Meri-Pori ja Kyläsaari), henkilöstöä pystytään käyttämään paljon tehokkaammin. Aikaisissa aamu- ja myöhäisissä iltapäivävuoroissa tarvitaan nykyistä vähemmän henkilöstöä, kun lapset ovat enää kahdessa yksikössä aiemman seitsemän sijaan. Tämä näkyy henkilöstömenoissa vähennyksenä arviolta yhden henkilötyövuoden verran, vastaavasti Palveluliikelaitos tarvitsee vähemmän henkilökuntaa. Myös sijaistarve vähenee, kun ryhmiä ja henkilöstöä voidaan yhdistää. 

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 2 600 000 € alv 0% eli 2 175 €/m2. Suunnittelun käynnistyessä syksyllä 2020 olisi kohde käyttöönotettavissa syksyllä 2022.

Uuden rakennuksen käyttökulut ovat kustannusarviolaskelman mukaan vuodessa:

 • Käyttökulut yhteensä 230.400 €
 • Siivouskulut 29.000 €
 • Energia- ja huoltokustannukset 71.400 €
 • Poistot 130.000 € (20 vuoden poistoajalla).

Onnenkiven / Pihlajanmarjan päiväkotien käyttökulut ovat vuodessa noin:

 • Käyttökulut yhteensä 145.800 €
 • Vuokrakustannukset 83.000 € (Onnenkivi) ja 62.800 € (Pihlajanmarja)

Pihlavan vanhan koulu käyttökulut vuodessa noin:

 • Käyttökulut yhteensä 65.000 €
 • Energiakustannukset 20.000 €
 • Huoltokustannukset 15.000 €
 • Poistot 30.000 €

Pihlavan vanhan koulun purkaminen kustannusarvio noin 70.000 € (100 €/m2)

YHTEENVETO

Tilayksikön käyttötalouden menot tulevan ao. olevan laskeman mukaan kasvamaan noin 19.600 € vuodessa hankkeen osalta (230.400 € - 145.800 € - 65.000 € = 19.600 €, ei sisällä purkukuluja)

 • Uusi rakennus: käyttökulut yhteensä 230.400 €
 • Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkotien käyttökulut 145.800 €
 • Pihlavan vanha koulu: käyttökulut vuodessa 65.000 €

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelma hyväksytään. Lisäksi esitetään kaupunginhallitukselle, että yhtiö velvoitetaan toteuttamaan hanke puurakennuksena hirsirungolla ja hakemaan hankkeelle mahdollinen puurakentamisen valtiontuki.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen esittelijän ehdottamin muutoksin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti esitystekstin viidettä kappaletta seuraavasti: 

Toiminnan keskittyessä tulevaisuudessa kahteen päiväkotirakennukseen (uutena Meri-Pori), henkilöstöä pystytään käyttämään paljon tehokkaammin. Aikaisissa aamu- ja myöhäisissä iltapäivävuoroissa tarvitaan nykyistä vähemmän henkilöstöä, kun lapset ovat enää kahdessa yksikössä aiemman seitsemän sijaan. Tämä näkyy henkilöstömenoissa vähennyksenä arviolta yhden henkilötyövuoden verran, vastaavasti Palveluliikelaitos tarvitsee vähemmän henkilökuntaa. Myös sijaistarve vähenee, kun ryhmiä ja henkilöstöä voidaan yhdistää. 

Valmistelija

 • Jouni Salonen, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.09.2020. 

Esittelijä muutti esitystekstin viidettä kappaletta seuraavasti: 

Toiminnan keskittyessä tulevaisuudessa kahteen päiväkotirakennukseen (uutena Meri-Pori), henkilöstöä pystytään käyttämään paljon tehokkaammin. Aikaisissa aamu- ja myöhäisissä iltapäivävuoroissa tarvitaan nykyistä vähemmän henkilöstöä, kun lapset ovat enää kahdessa yksikössä aiemman seitsemän sijaan. Tämä näkyy henkilöstömenoissa vähennyksenä arviolta yhden henkilötyövuoden verran, vastaavasti Palveluliikelaitos tarvitsee vähemmän henkilökuntaa. Myös sijaistarve vähenee, kun ryhmiä ja henkilöstöä voidaan yhdistää. 

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen esittelijän ehdottamin muutoksin.

Muilta osin asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiantiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelman. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että yhtiö velvoitetaan toteuttamaan hanke puurakennuksena hirsirungolla ja hakemaan hankkeelle mahdollinen puurakentamisen valtiontuki.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.39 - 14.50.

Esteellisyys

 • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokoukesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Juha Vasama poistui kokouksesta klo 14.15 - 14.25. 

Tiedoksi

Tekninen lautakunta, Sivistyslautakunta, Meri-Porin Palvelukeskus, tilayksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi