Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 546 Pietniemi 29. kaupunginosan korttelin 63 (osa) asemakaavan muutos 609 1730

PRIDno-2019-4168

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijaitsee Pietniemen kaupunginosassa Pietniementien ja Koripajutien risteyksessä n. 5,5 km etäisyydellä Porin keskustasta (Kauppatori) länteen. Pinta-alaltaan 0,6 ha (5748 m2) kokoinen asemakaavan muutosalue on osa korttelia 63 ja käsittää kiinteistöjä 609-429-1-440,  609-429-1-441 ja määräalaa 609-429-1-248-M501. 

Asemakaavamuutos on tullut vireille maanomistaja (Porin Antin-talot Oy) hakemuksen pohjalta 19.2.2020, tarkoituksenaan muuttaa alueet nykyiset asemaakaavamerkinnät rivitalojen rakentamisen mahdollistamiseksi. Pietniementien puoleinen, suurempi osuus kaavamuutosalueesta on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa (609 1167, vahv 23.10.1995) Liike- ja asuinrakennusten korttelialueeksi (AL-1).  Toinen osa kaavamuutosalueesta, on osoitettu ajantasa-asemakaavassa korttelin muun 63 osan mukaiseksi erillispientalojen korttelialueeksi (AO-30).

Asemakaavamuutoksen vireille tulon (MRL § 63) yhteydessä laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli samanaikaisesti nähtävillä asemakaavan muutosluonnoksen kanssa 20.2.–20.3.2020. Osallisille tiedotettiin asemakaavan vireilletulosta kirjeellä, jossa oli mukana osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos havainnekuvineen. Valmisteluvaiheen aineistosta (MRA 30 §) ei tullut palautetta eikä esitetty mielipiteitä.

Asemakaavamuutoksen suunnitteluprosessin aikana oli tutkittu havainnekuvan avulla useita mahdollisia rakentamismalleja tuleville rivitalotonteille, joissa oli huomioitu paitsi asuintonttien mahdollisimman hyvä käyttö ja ajoneuvoliittymien paikat.  Lisäksi rakennusalojen määrittelyssä on otettu huomioon uuden rivitalorakentamisen vaikutusta saman korttelin kaava-alueen ulkopuolella olevaan rakentamiseen. Asemakaavan muutoksessa sekä pääkäyttötarkoitus että tehokkuusluku (e=0,25) ja kerrosluvun (I) merkintäkin säilyvät nykyisellään.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on ohjeellisella tonttijaolla osoitettu kaksi saman kokoista tonttia, joilla rakennusoikeus on yhteensä 1437 k-m2. AR-25 käyttötarkoitusmääräys sallii rakentaa korttelin rivitalotonteille näiden välistä rajaa lähemmäksikin kuin 4 m. Autopaikkamääräys AR-korttelin alueella on yksi autopaikka 80 kerrosalaneliömetriä kohden (1ap/80).

Kiinteistöillä sijainneet vanhat, alueen ilmettä heikentäneet huonokuntoiset rakennukset purettiin viime vuoden lopulla. Vanhan taajaman osana alueen asemakaavamuutoksen toteuttamiselle on hyvät yhdyskuntatekniset edellytykset. Asemakaavamuutoksen toteuttamiselle on laadittu viitteellinen havainnekuva ja pelkistetyn 3D-mallin sovitus viistoilmakuvaan.

Asemakaavan muutosluonnokseen ei saapunut ennakkolausuntoja.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, ja siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Pietniemen 29. kaupunginosan korttelia 63 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen 609 1730 päivätty 15.6.2020 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunto tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Pori Energia Oy Energiayksiköltä, Porin Vedeltä ja DNA Oy:ltä minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta Porin Antin-talot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, josta luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa Wahlman (intressijäävi) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Valmistelija

  • Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävänä 2.7-18.8.2020. Kaavaehdotukseen ei tehty muistutusta. Kaikilta lausuntopyynnön saaneilta viranomaistahoilta saapui lausunto. Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalle (1.9.2020 alkaen Elinvoima- ja ympäristölautakunta) osoitettuun lausuntopyyntöön vastaus toimialan puolesta laadittiin viranhaltijapäätöksen muodossa. Lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksen sisällöstä.

Teknisen lautakunnan lausunnossa todettiin, että asemakaavan muutoksesta ei aiheudu maanomistajalle sellaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaista merkittävää hyötyä, joka velvoittaisi maanomistajan osallistumaan yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa.

Asemakaavaselostusta on päivitetty ehdotusvaiheen kuulemisen (MRL 65 § ja MRA 27 §) kulkua kuvaavien ja viranomaislausuntoihin (MRA 28 §) liittyvien tietojen osalta. Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan ei tehty muutoksia, lukuun ottamatta ehdotusvaiheen käsittelypäivämäärien lisäämistä dokumenttiin. Hyväksymiskäsittelyyn vietävä asemakaavamuutos on pysynyt sisällöltään samana kuin nähtävillä ollut asemakaavan muutosehdotus.

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen ja siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pietniemen 29. kaupunginosan korttelia 63 (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1730, päivätty 15.6.2020.

Kaavamuutoksen hakijalta Porin Antin-talot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa. Luonnosvaiheessa on laskutettu 2000 euroa ja kun kaavamuutos on hyväksytty laskutetaan jäljelle jäävä osuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (intressijäävi) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, kirjaamo/Elina Tasku ja kaavamuutoksen hakija Porin Antin-talot Oy.

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet