Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ehdotusvaihe, Pihlavan 36. kaupunginosan korttelin 28 asemakaavan muutos 609 1727

PRIDno-2019-2226

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi
  • Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Asemakaavamuutos laaditaan Kesko Oyj:n hakemuksesta ja konsultin Rejlers Finland Oy:n toimesta.

Suunnittelualue sijaitsee Pihlavan kaupunginosassa Harry Gullichsenintien, Kirkkopääntien ja Kiviaidantien rajaamalla alueella. Alue käsittää Kesko Oyj:n omistamat korttelin 28 tonttijaon 609 6163 mukaiset tontit 1 ja 3 sekä kaupungin omistaman osan asemakaavan mukaista tonttia 1. Korttelissa sijaitsevat vuonna 1985 rakennettu päivittäistavaramarket (K-Market) sekä vuonna 2009 rakennetut talousrakennukset. Suunnittelualueen pinta-ala on 7383 m2.

Tavoitteena on luoda asemakaavalliset valmiudet liikekiinteistön laajentamiselle poistamalla asemakaavasta korttelin 28 kortteli- ja tonttijako ja muodostamalla korttelista 28 yksi yhtenäinen rakennuspaikka. Korttelin pääkäyttötarkoitus liikerakennusten korttelialueena (KL) säilyy, rakennusoikeuden määrä kasvaa 265 k-m2 tehokkuusluvun yhtenäistämisen seurauksena (e=0,35). Kaavamuutostyössä tutkitaan myös korttelin toiminnallinen kokonaisuus sekä korttelin pysäköinti- ja liittymäjärjestelyt. Liikekiinteistön laajentamissuunnitelmat ja korttelisuunnitelma etenevät asemakaavamuutoksen kanssa yhtäaikaisesti.

Asemakaavamuutoksen kartta- ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä vireilletulon yhteydessä 9.5. – 7.6.2019. Osallisia on tiedotettu vireilletulosta ja luonnoksen nähtävilläolosta kuulutuksella ja verkkosivuila sekä kirjeitse. Vireilletulon ja luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana ei jätetty yhtään mielipidettä.

Ennakkolausunnoissaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksella, Satakuntaliitolla, Pori Energialla ja Porin Vedellä ei ole ollut huomautettavaa kaavamuutosluonnoksesta. ELY-keskuksen lausunnon perusteella selostusta on täydennetty vaihemaakuntakaavan 2 ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tiedoilla. Satakuntaliiton lausuntoon annetun vastineen mukaan kaikki kauppaan liittyvä kasvu on positiivista kehitystä alueella ja kaupallisen selvityksen laatiminen tämän asemakaavamuutoksen yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista tai tarpeellista. Asemakaavamuutosehdotus vastaa luonnosta, eikä siitä annettujen ennakkolausuntojen perusteella em. tahoilta ole tarvetta pyytää ehdotusvaiheen lausuntoa.

Ennakkolausuntoihin on vastattu palauteraportissa, joka on kaava-aineiston liiteasiakirjana. Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä asiakirjoissa.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus. Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Pihlavan 36. kaupunginosan korttelia 28 koskevan asemakaavan muutoksen 609 1727, päivätty 18.10.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta Kesko Oyj:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 4000 euroa, josta ehdotusvaiheessa laskutetaan 2000 euroa (MRL 59 §, KV 24.3.2014, § 33).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt, kaupunkisuunnittelu / Tarja Suojala; kirjaamo / Elina Tasku; kaavamuutoksen hakija / Kesko Oyj; konsultti / Rejlers Finland Oy; tonttipäällikkö Elisa Laine

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.