Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ennakkoavustuspäätös, Satakunnan Monikulttuuríyhdistys ry

PRIDno-2020-105

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että kumppanuussopimusmenettelyä laajennetaan Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n kanssa tehtävään yhteistyöhön. Talousyksikkö valmistelee kumppanuussopimuksen laatimista yhdessä perusturvan ja sivistystoimialan kanssa ja se tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi seuraavassa kokouksessa.

Avustuksen maksamisen viivästyminen aiheuttaa yhdistykselle taloudellisia haasteita, minkä vuoksi kaupunginhallitukselle esitetään ennakkoavustuksen maksamista Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:lle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:lle 15 000 euron ennakkoavustuksen. Ennakko sisältyy myöhemmin päätettävään avustussummaan ja se vähennetään täysimääräisesti avustuksen tulevista maksatuksista. Mikäli kumppanuussopimusta ei laadita, peritään ennakkoon maksettu avustussumma yhdistykseltä takaisin.

Ennakkoavustus maksetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kokouskäsittely

Petri Huru saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 15.12.

Ismo Läntinen poistui kokouksesta klo 15.12.

Tiedoksi

Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry, talousyksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi