Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Tukiranka ry

PRIDno-2019-5813

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin avustusperiaatteita ollaan parhaillaan uudistamassa. Tärkeimpien yhteistyöjärjestöjen kanssa tullaan jatkossa solmimaan kumppanuussopimukset, joihin kaupungin rahoitus perustuu vuosittaisten avustushakujen sijaan. Ensimmäinen kumppanuussopimus tehtiin Satakunnan yhteisöt ry:n kanssa vuonna 2018. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä laajentaa menettelyä Tukiranka ry:n ja Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tukiranka ry tuottaa mielenterveysongelmaisille suunnattuja, julkisen sektorin palveluita täydentäviä toimintoja kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi Porissa. Toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien syrjäytymisen ehkäiseminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys toteuttaa voittoa tavoittelematonta työpainotteista matalan kynnyksen toimintaa ja työelämään siirtymistä tukevaa työ- ja koulutusvalmennusta mielenterveyskuntoutujille. Tukiranka ry ylläpitää Porissa Klubitalo Sarastusta, Kulttuuripaja Lumoa ja Ystäväkahvila Murua. Toiminnot muodostavat loogisesti etenevän kuntouttavan polun mielenterveyden haasteita kohtaavalle henkilölle.

Tukiranka ry:n kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä, osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut Tukirangan puolelta toiminnanjohtaja, kehityspäällikkö ja yhdistyksen hallituksen edustaja sekä kaupungin puolelta psykososiaalisten palveluiden vastuualueen päällikkö, perusturvan lakimies, talousyksikön päällikkö,ja järjestöyhteistyöstä vastaava talouspäälllikkö. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos. Sopimus solmitaan kaksivuotisena, minä aikana valmistellaan pidempiaikainen sopimus seuraavan valtuustokauden ajaksi.

Kaupunki sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2020-21. Tuen suuruuden määrittelyssä on otettu huomioon yhdistyksen toiminnan laajuus, tavoittavuus ja vaikuttavuus sekä yhdistyksen saama muu julkinen tuki (STEA 599 000 euroa vuonna 2020). Yhdistyksen Porin kaupungilta saama avustus on ollut 180 000 € vuonna 2017 ja 210 000 € vuosina 2018-2019 ja se on maksettu Porin perusturvan määrärahoista.

Porin perusturva puoltaa sopimuksen laatimista ja avustuksen myöntämistä Tukiranka ry:lle.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä Porin kaupungin ja Tukiranka ry:n välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talousyksikön päällikön allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta
  • myöntää yhdistykselle sopimuskauden 2020-21 ajan maksettavan vuosittaisen 185 300 € avustuksen ja
  • nimittää hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi psykososiaalisten palveluiden vastuualueen päällikkö Matti Järvisen ja hänen varahenkilökseen psykososiaalisten asumispalvelujen esimies Elina Peltosen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli Tukiranka ry:n kumppanuussopimusta kokouksessaan 16.12.2019 § 693. Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Asian esittely on luettavissa historiatiedoista.

Talousyksikkö on neuvotellut uudelleen yhdistyksen kanssa kumppanuussopimukseen sisältyvän avustussumman suuruudesta ja sisällöstä. Alkuperäinen esitys avustussummaksi oli 185 300 euroa kumpanakin sopimusvuotena (2020-21). Käydyn neuvottelun perusteella kaupunginhallitukselle esitetään, että Tukiranka ry:lle myönnetään avustusta 225 000 euroa vuonna 2020 ja 185 000 euroa vuonna 2021. Kuluvan vuoden avustukseen sisältyy Arki haltuun -hankkeen rahoitusta.

Tukiranka ry on hakenut hankkeelle Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahaa, mutta hanke ei sovi hyvinvointirahan kriteereihin. Arki haltuun -toiminta on rinnalla kulkevalla työotteella toteutettua käytännön ohjaustyötä tuen tarpeessa olevien nuorten hyväksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 18–30-vuotiaat, työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset sekä muut, joilla on haasteita omassa arjessaan. Toimintaa on toteutettu Porissa 10/2018-12/2019 välisenä aikana STM:n myöntämällä erillisrahoituksella 3,5 henkilövuoden työpanoksella. Hanketta on hallinnoinut Satakunnan yhteisökeskus, mutta yhdistykset ovat sopineet hallinnointivastuun siirtymisestä Tukiranka ry:lle. Hyväksi ja toimivaksi todettua toimintatapaa halutaan jatkaa ilman katkosta. Kaupungin avustuksen turvin hanke voi jatkua vuonna 2020, minä aikana yhdistys hakee sille muuta rahoitusta.

Talousarvion laadinnan yhteydessä siirrettiin perusturvan budjetista 210 000 euroa avustuksiin, kun Tukiranka ry:n avustus siirrettiin kaupunginhallituksen päätettäväksi. Tämän ylittävä summa 15 000 euroa katetaan kaupunginhallituksen käyttöön erikseen päätettäviin kohteisiin varatusta avustussummasta. Kaupunginhallituksen käyttöön jää tämän jälkeen 1 515 euroa jaettavaksi avustuksina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä Porin kaupungin ja Tukiranka ry:n välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talousyksikön päällikön allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta,
  • myöntää yhdistykselle avustusta 225 000 euroa vuonna 2020 sisältäen Arki haltuun -hankkeen rahoituksen ja 185 000 euroa vuonna 2021, ja
  • nimittää hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi psykososiaalisten palveluiden vastuualueen päällikkö Matti Järvisen ja hänen varahenkilökseen psykososiaalisten asumispalvelujen esimies Elina Peltosen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Talousyksikkö, Perusturvalautakunta, Tukiranka ry, Matti Järvinen, Elina Peltonen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi