Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Palveluntuottajien henkilöstömitoitusten tarkastus, valtuustoaloite, Erno Välimäki

PRIDno-2019-541

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Erno Välimäki jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

 

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan yksityisten palvelutuottajien väärinkäytökset henkilöstömitoituksissa ovat vaarantaneet palvelutasoa ja jopa asiakasturvallisuutta. Yksityisellä palveluntuottajalla on voimakas taloudellinen intressi tulkita mitoituksia tavalla, joka mahdollistaa toiminnan pyörittämisen pienimmillä mahdollisella henkilöstömäärällä. Porin kaupungin palveluvalikoimassa yksityisiä palveluntuottajia käytetään tällaista riskiä tuottavalla tavalla ainakin vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelun laitospalveluissa. Porin on syytä pikimmiten tarkastaa, ovatko ohjeistukset ja tarkastuskäytännöt sellaisella tasolla, että yllä kuvatun kaltaiset henkilöstömitoituskikkailut pystytään ennalta ehkäisemään.

 

Porin kaupungin hallintosäännön 121 § suomin oikeuksin esitämme, että

 

Tarkastustoimi selvittää, millaisilla järjestelyillä toimialat tällä hetkellä kontrolloivat käyttämiensä yksityisten palvelutuottajien henkilöstömitoituksia.

 

  1. Tarkastustoimi selvittää, millaisilla sopimuskirjauksilla henkilöstömitoituksen rikkomiset on tällä hetkellä sanktioitu ja esittää kantansa siitä, ovatko sanktiopykälät riittävän vahvat ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä.
  2. Tarkastustoimi laatii kaupungille suositukset tarkoituksenmukaisista tarkastuskäytännöistä sekä yhteisen sanktiopykälälinjan yksityisten palvelutuottajien henkilöstömitoituksen varmistamiseksi. Keskeiseksi tavoitteeksi edellä mainittuihin asetetaan se, että yksityisen palveluntuottajan tulee olla samalla viivalla kaupungin oman toiminnan kanssa henkilöstömitoituksissa ja mahdollisuus voittojen kasvattamiseen henkilöstömitoituksilla kikkailemalla tulee sulkea pois.
  3. Kaupunginhallitus antaa yllämainittujen toimien ripeästä suorittamisesta työmääräyksen tarkastustoimelle ja toimialojen johdolle.
  4. Henkilömitoitusten tarkastuksesta ja sen tuloksista kirjataan jatkossa tarkastuskertomukseen oma osionsa."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi
Pirjo Mäkilä, vanhuspalveluiden päällikkö, pirjo.makila@pori.fi
Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi

Perustelut

Porin perusturva on laatinut yhteistyössä uuden valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmassa huomioidaan omien ja ostopalveluyksiköiden valvonta sekä alueella sijaitsevien yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajat. Valvonnnassa tarkastetaan mm. henkilöstömitoitus ja muut palveluun sisältyvät kokonaisuudet. Valvontasuunnitelma astuu voimaan lautakunnan päätöksestä. 

Suunnitelmassa huomioidaan palvelua ohjaavat lait ja asetukset. Suunnitelmassa kuvataan valvotantakäytännöt ja toteutus. Valvonnan toteutumisesta raportoidaan vähintään vuosittain perusturvalautakunnalle. Valvonnan yhteydessä esille tulleista poikkeamista raportoidaan välittömästi. Valvontaa toteuttaessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Terttu Nordman

Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon ja hyväksytyn valvontasuunnitelman vastaukseksi valtuustoaloitteeseen. 

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 4.2.2019 pitämässään kokouksessa päättänyt pyytää valtuustoaloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 29.4.2019 mennessä.

...

Perusturvalautakunnan lausunto 24.4.2019 § 96:

Porin perusturva on laatinut yhteistyössä uuden valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmassa huomioidaan omien ja ostopalveluyksiköiden valvonta sekä alueella sijaitsevien yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajat. Valvonnnassa tarkastetaan mm. henkilöstömitoitus ja muut palveluun sisältyvät kokonaisuudet. Valvontasuunnitelma astuu voimaan lautakunnan päätöksestä 24.4.2019 § 95.

Suunnitelmassa huomioidaan palvelua ohjaavat lait ja asetukset. Suunnitelmassa kuvataan valvotantakäytännöt ja toteutus. Valvonnan toteutumisesta raportoidaan vähintään vuosittain perusturvalautakunnalle. Valvonnan yhteydessä esille tulleista poikkeamista raportoidaan välittömästi. Valvontaa toteuttaessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa.

Perusturvalautakunta päättää antaa ylläolevan lausunnon ja hyväksytyn valvontasuunnitelman vastaukseksi valtuustoaloitteeseen. 
 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee perusturvalautakunnan lausunnon ja valvontasuunnnitelman tiedoksi vastauksena Erno Välimäen valtuustoaloitteeseen.
 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa aloitteen valmisteltavaksi tarkastuslautakunnan lausunnon hankkimiseksi asiassa.

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 13.5.2019 yksimielisesti palauttaa aloitteen valmisteltavaksi tarkastuslautakunnan lausunnon hankkimiseksi asiassa.

Aloitetta koskeva asia sisältyy kaupunginhallituksen 11.2.2019 71 §:ssä hyväksymään sisäisen tarkastuksen työohjelmaan, jossa on otsikkoasiaan liittyvä tarkastusprojekti: "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa".

Tarkastus on parhaillaan työn alla  sisäisen tarkastuksen osalta. Sisäisen tarkastuksen raportti käsiteltäneen sisäisen tarkastuksen  kolmannessa neljännesvuosipalaverissa.

Sisäisen tarkastus on valmistautunut esittelemään tarkastusprojektin tämän hetkistä tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tietoonsa vastuutarkastajan antaman väliaikakatsauksen tarkastuksesta "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa".

Tarkastuslautakunta päättää  tutustua lopulliseen "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa" -raporttiin sen valmistuttua ja antaa tarvittaessa sen jälkeen kaupunginhallituksen pyytämän lausunnon valtuustoaloitteeseen liittyen.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tietoonsa vastuutarkastajan antaman väliaikakatsauksen tarkastuksesta "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa".

Tarkastuslautakunta päätti tutustua lopulliseen "Kunnan valvontavastuun toteutuminen vanhusten tehostetussa palveluasumisessa" -raporttiin sen valmistuttua ja antaa tarvittaessa sen jälkeen kaupunginhallituksen pyytämän lausunnon valtuustoaloitteeseen liittyen.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Erno Välimäki on kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.1.2019 jättänyt valtuustoaloitteen palveluntuottajien henkilöstömitoitusten tarkastuksesta. 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.2.2019 pyytänyt lausuntoa perusturvalautakunnalta 29.4.2019 mennessä. Perusturvalautakunta on antanut lausunnon 24.4.2019 § 96. Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.5.2019  ja päättänyt pyytää vielä lausunnon tarkastuslautakunnalta.

Asian aiempi käsittely ja lausunnot on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee perusturvalautakunnan ja tarkastuslautakunnan lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja  pyytää tarkastuslautakunnan antamaan lausuntonsa kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteen kokonaisuudesta 30.9.2019 mennessä.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Kaupungihallitus päätti 16.9.2019 495 §:ssä palauttaa asian tarkastuslautakunnalle lausunnon antamista varten 30.9.2019 mennessä. Kaupunginhallitus on pyytänyt tarkastuslautakunnan lausuntoa valtuustoaloitteen kokonaisuudesta, jonka ydinkohdat ovat: 

  1. Tarkastustoimi selvittää,​ millaisilla sopimuskirjauksilla henkilöstömitoituksen rikkomiset on tällä hetkellä sanktioitu ja esittää kantansa siitä,​ ovatko sanktiopykälät riittävän vahvat ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä.
  2. Tarkastustoimi laatii kaupungille suositukset tarkoituksenmukaisista tarkastuskäytännöistä sekä yhteisen sanktiopykälälinjan yksityisten palvelutuottajien henkilöstömitoituksen varmistamiseksi. Keskeiseksi tavoitteeksi edellä mainittuihin asetetaan se,​ että yksityisen palveluntuottajan tulee olla samalla viivalla kaupungin oman toiminnan kanssa henkilöstömitoituksissa ja mahdollisuus voittojen kasvattamiseen henkilöstömitoituksilla kikkailemalla tulee sulkea pois.
  3. Kaupunginhallitus antaa yllämainittujen toimien ripeästä suorittamisesta työmääräyksen tarkastustoimelle ja toimialojen johdolle.
  4. Henkilömitoitusten tarkastuksesta ja sen tuloksista kirjataan jatkossa tarkastuskertomukseen oma osionsa.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää kaupunginhallituksen pyytämästä, valtuustoaloitetta koskevasta lausunnostaan. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti antaa lausuntona Erno Välimäen valtuustoaloitteeseen seuraavaa:

Tarkastuslautakunta pitää ymmärrettävänä valtuustoaloitteessa esitettyä huolta kunnan valvontavastuun toteutumisesta vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelun laitospalveluissa.  Tarkastuslautakunta toteaa toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluvan sisäisen valvonnan vastuun kattavan ostopalveluiden ohella myös omana työnä toteutettavan toiminnan.

Kaupunginhallituksen 11.2.2019 hyväksymään sisäisen tarkastuksen työohjelmaan sisältyy vanhusten tehostetun palveluasumisen valvontavastuuta koskeva tarkastus. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, miten palvelut järjestävän Porin perusturvan valvontavastuu toteutuu vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Parhaillaan suoritettavan sisäisen tarkastuksen aikana tarkastaja on osallistunut kahteen ennalta ilmoitettuun Porin perusturvan omaan toimintayksikköön kohdistuneeseen ja kahteen ennalta ilmoitettuun ostopalvelutuottajan toimintayksikköön kohdistuneeseen valvontakäyntiin havainnoitsijan roolissa. Lisäksi tarkastaja on osallistunut yhteen ennalta ilmoittamattomaan ostopalvelutuottajan toimintayksikköön kohdistuneeseen epäkohtailmoitukseen liittyneeseen valvontakäyntiin havainnoitsijan roolissa.

Kaupunginhallitus on saanut pyytämänsä perusturvalautakunnan lausunnon osana laaditun valvontasuunnitelman, joka kattaa asiallisesti valtuustoaloitteessa mainitut vanhusten tehostetun palveluasumisen ja lastensuojelun laitospalvelut. Sivistystoimialaan kuuluvan, valtuustoaloitteessa mainitun varhaiskasvatuksen toimintaa koskevia ohjeistuksia ja tarkastuskäytäntöjä kuvaavaa selvitystä ei hallituksen käsittelyssä tähän asiaan liittyen ole toistaiseksi ollut.

Koskien valtuustoaloitteen 1. kohtaa henkilöstömitoitusten rikkomisista seuraavista mahdollisista sanktioista, sisältyy perusturvan käyttämään sopimuspohjaan seuraava kirjaus: “Mikäli Palveluntuottaja syyllistyy toistuvasti sopimuksen vastaiseen menettelyyn, eikä kirjallisen huomautuksen saatuaan kohtuullisessa, enintään kuukauden määräajassa korjaa sopimuksen vastaista menettelyään, on Tilaaja oikeutettu vaatimaan Palveluntuottajalta sopimussakkona 1.000 euroa / sopimusrikkomus. Mikäli sopimuksenvastainen menettely on toistuvaa, on Tilaajalla oikeus sopimussakon sijaan kohdan 18 mukaisesti purkaa tämä sopimus.”

Tehostettua palveluasumista koskeva sisäinen tarkastus valmistuu niin, että se raportoidaan kuluvan vuoden kolmannessa sisäisen tarkastuksen palaverissa. Tarkastustoimi voi antaa faktoihin perustuvia suosituksia vasta tarkastuksen valmistuttua.

Koska sisäisen valvonnan järjestäminen ja sisäisen tarkastuksen työohjelmasta päättäminen kuuluvat kaupunginhallituksen vastuulle, tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginhallituksen harkitsevan, onko tarpeen laajentaa sisäisen tarkastuksen toimeksiantoa koskemaan varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun laitospalveluiden valvontaohjeistusten sekä tarkastuskäytäntöjen selvittämistä.

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Erno Välimäki on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.1.2019 § 10 valtuustoaloitteen "Palveluntuottajien henkilöstömitoitusten tarkastus". Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.2.2019 § 51 pyytänyt asiassa perusturvalautakunnan lausunnon. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.5.2019 § 269 pyytää perusturvalautakunnan lausunnon saatuaan vielä tarkastuslautakunnan lausunnon asiassa. Kaupunginhallitus palautti tarkastuslautakunnan lausunnon saatuaan asian uudelleen valmisteltavaksi ja antamaan lausuntonsa kaupunginhallitukselle koko valtuustoaloitteen kokonaisuudesta. Asian käsittely ja päätöksenteko on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee perusturvalautakunnan ja tarkastuslautakunnan lausunnot tiedoksi vastauksena valtuutettu Erno Vällimäen valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.