Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha 2020

PRIDno-2019-5447

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahaa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja kokeilua jatkettiin seuraavana vuonna. Kyseessä on sekä paikallisesti että kansallisesti merkittävä kokeilu, jolla haetaan luovia ratkaisuja ja kevennetään byrokratiaa. Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha on osallistavaa budjetointia, jossa on kyse talouden, demokratian ja käytännön tekemisen yhdistämisestä. Kaupunkilaiset otetaan mukaan pohtimaan ja päättämään taloudellisten resurssien käytöstä hyvinvoinnin edistämisessä. Hyvinvointiraha tukee uutta osallistavaa toimintaa eikä ole yhdistysten perustoiminnan tukemista. Hyvinvointirahaa ei makseta automaattisesti vuosi vuoden perään, vaan tarkoituksena on tukea uusia ideoita ja avauksia. Valtakunnallisesti Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha on ainutlaatuinen osallistavan budjetoinnin malli, jossa kaupunkilaiset ehdottavat, suunnittelevat ja toteuttavat Porin kaupungin strategian ja hyvinvointiohjelman tavoitteiden mukaista hyvinvoinnin edistämistä kaupunkilaisille. Pori on saanut mallin myötä edelläkävijän aseman Suomessa sekä valtakunnallista myönteistä julkisuutta.

Hyvinvointiraha poikkeaa muista Porin kaupungin avustusmuodoista edellä mainitun lisäksi joustavuudellaan. Sitä voivat hakea muutkin toimijat kuin rekisteröityneet yhdistykset, ja sen jakaminen tapahtuu osallisuutta lisääviä menettelyitä käyttäen.

Vuosina 2018 ja 2019 Rakkaudella porilaisille –hyvinvointirahalla on pyritty vastaamaan viime vuosien hyvinvointiraporteissa nousseisiin erityisiin haasteisiin, joita ovat olleet liian vähäinen liikkuminen ja yksinäisyys. Lisäksi tavoitteena on ollut lisätä porilaisten osallistumista, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä sekä Porin julkisten paikkojen käyttöä. Vuoden 2020 hyvinvointiraha-hankkeilla pyritään vastaamaan samoihin haasteisiin.

Vuoden 2019 Rakkaudella porilaisille -hankkeet olivat onnistuneita ja porilaiset osallistuivat aktiivisesti hankkeiden toteuttamiseen ja itse tapahtumiin. Hankkeiden ansiosta porilaisten yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen ovat tulleet hyvin esiin. Liitteinä ovat kaupunginhallitukselle arviointikooste vuoden 2019 hyvinvointihankkeista sekä niihin liittyvä kuvakokoelma. Edellä mainittuja liitteitä ei julkaista niiden sisältämien henkilötietojen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 162 hyväksyä talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2020-2022 200 000 euroa hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen jaettavaksi osallisuutta lisäävillä menettelyillä. Hyvinvointirahan suunnittelu- ja valintaprosessi on annettu Porin kaupungin hyvinvointiryhmän tehtäväksi.

Hyvinvointirahan 2020 suunnittelu aloitettiin 19.9.2019, jolloin hyvinvointiryhmä päivitti hyvinvointirahan säännöt, teemat ja valintakriteerit. Hyvinvointirahan marraskuisesta hausta tiedotettiin etukäteen 8.10.2019, jotta mahdolliset hakijat pystyivät varautumaan edellisiä vuosia aikaisempaan hakuajankohtaan. Toinen tiedote hausta julkaistiin 12.11.2019, jolloin haku alkoi ja oli avoinna 3.12.2019 asti. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 106 kappaletta. Hyvinvointiryhmästä ja asiantuntijoista koostuva raati koosti hakemusten mukaiset teemat ja hankeideat 13.12.2019, joista porilaiset saivat äänestää.

Kaikille avoin äänestys alkoi 17.12.2019 ja päättyi 31.12.2019. Ääniä annettiin 1043 kappaletta. Äänestyksen perusteella porilaiset haluavat kaikille porilaisille suunnattuja ympäri vuoden järjestettäviä tapahtumasarjoja ja pienempiä tapahtumia sekä pysyvämpiä asioita, kuten alueiden kunnostamisia. Tapahtumista eniten ääniä saivat tanssi-, musiikki-, puisto-, terveyden edistämiseen liittyvät sekä lasten ja perheiden tapahtumat. Pidempiaikaisista toiminnoista eniten saivat ääniä liikunta- ja retkeilyalueiden kehittäminen sekä luontoretkeily. Raati käsitteli hakemuksia sekä äänestystuloksia 7.1.2020.

Vuoden 2020 hyvinvointirahan pääteemana on pidä porilaisesta huolta, lisäksi teemoina ovat liikkuminen, yhteisöllisyys ja ympäristöystävällisyys. Hankkeiden toiminnan tulee olla kaikille porilaisille avointa ja maksutonta. Tarkoituksena on saada mahdollisimman moni porilainen liikkeelle, lisätä ruohonjuuritason aktiivisuutta, tapahtumia ja toimintaa sekä porilaista yhteisöllisyyttä ympäristönäkökulmat huomioiden. Hyvinvointirahalla kannustetaan toimijoita uudenlaisiin ja luoviin ratkaisuihin toteuttaa edellä mainittuja teemoja.

Porilaiset järjestöt, yhdistykset ja muut toimijat olivat jälleen erittäin aktiivisia, ja saimme runsaasti hyviä ja monipuolisia hankehakemuksia. Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha on saavuttanut porilaisten keskuudessa arvostetun aseman ja paljon kiinnostusta Porin ulkopuolella. Vuoden 2020 hyvinvointirahaa esitetään jaettavaksi useammille tahoille kattaen Porin eri kaupunginosat.

Hyvinvointiryhmä esittää valittavaksi 26 hanketta, jotka on esitelty oheisessa liitteessä (Ehdotetut hyvinvointirahahankkeet 2020). Liitteenä on kaupunginhallitukselle myös kaikki 106 hakemusta. Kaikkia hakemuksia ei julkaista niiden sisältämien henkilötietojen vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahahankkeet hyvinvointiryhmän esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn yhteydessä poistui Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, TUL Satakunnan piirin piirihallituksen puheenjohtaja) esteellisenä siltä osin kuin asia koski TUL Satakunnan piiriä. Tältä osin puheenjohtajana toimi Anne Liinamaa.

 

Tiedoksi

Hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti: Hyvinvointiryhmä, Valitut hankkeet

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi