Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ruosniemen 51., Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosan pientaloalueiden laajennus 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1653 (Pohjoisväylä)

PRIDno-2019-5970

Valmistelija

  • Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu pohjoisen kantakaupungin alueelle n. 3 km etäisyydelle kaupungin keskustasta (Kauppatori) koilliseen Ruosniemen 51., Toejoen 52. Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78., kaupunginosien pientaloalueiden väliin jääneille peltoalueille. Asemakaava-alueen pinta-ala on 44,4 ha, josta ensimmäisen asemakaavan osa-alue on 38,2 ha ja asemakaavamuutoksen osa-alue 6,2 ha.

Asemakaavalla on tarkoitus varmistaa Porin kantakaupungin yleiskaavan 2025 mukaisesti kehitettävän pohjoisen asumiskehän keskeisen laajentumisalueen tärkeiden pääväylien, Pohjoisväylän sekä Koillistuulentien ja Pappilanpuistikon puuttuvat osat. Lisäksi asemakaavalla linjataan Lotskerin kaupunginosassa lisäuoman jatko-osuus. Asemakaavalla toteutetaan Ruosniemen suunnasta tapahtuvan pientalovaltaisen asuinalueen täydentämisen ensimmäinen vaihe, jonka osana määritellään Tuulikyläntien eteläpuolelle ja Papurikonpuistosta länteen sijoittuvan uuden asuinalueen korttelirakenne ja katuverkko.

Maa-alue on kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta kahta yksityisen omistamaa Tuulikyläntien varrella sijaitsevaa pinta-alaltaan n. 3000 m2 kokoista rakennettua rekisteritilaa (609-437-9-82 ja 609-437-9-69).

Asemakaavahankkeen alkuperäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli vireilletulon yhteydessä asetettu nähtäville 9.-27.6.2016. Tämä ensimmäinen nähtävillä ollut asemakaavaluonnos oli aluerajaukseltaan laajempi ja kaavalliselta ratkaisultaankin erilainen kuin siitä päivitetty versio, joka oli nähtävillä tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa 20.9.-19.10.2018.   

Päivitetystä kaavaluonnoksesta on saatu 2018 syksyn aikana luonnosvaiheen lausuntopyyntöihin vastauksia Caruna Oy:ltä, Pori Energian energiayksiköltä ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Lisäksi luonnoksen kehittämisvaiheessa on konsultoitu Pori Energia Sähköverkot Oy:n ja Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksikön ja ympäristö- ja lupapalveluiden suunnittelu- ja kehittämisyksikön asiantuntijoita. Varsinaisia mielipiteitä ensimmäisen kaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä on saatu kirjallisessa muodossa yhdeltä kaava-alueen maanomistajalta, jonka kanssa Porin kaupunki myöhemmin on tehnyt maanvaihtosopimuksen 2019 marraskuussa. Päivitetyn luonnoksen jatkokehittämisen aikana kahden jäljelle jääneen yksityisen maanomistajan kanssa kaupunkisuunnittelu on käynyt keskustelua omistamansa maa-alueen tulevasta maankäytöstä, jonka perusteella ei heidän kanssa maankäyttösopimuksen laatimiselle ollut tarvetta. 

 

Ehdotusta varten jatkokehitetyssä asemakaavaluonnoksessa on huomioitu paitsi viranomaisilta ja kaupungin asiantuntijoilta saatuja luonnosvaiheen kommentteja myös Rambollin selvityksiä asemakaavan suunnittelualueella esiintyvistä sulfidimaista ja niiden vaikutuksista alueen rakentamiseen.  

Asemakaavaehdotuksen rakenne perustuu Pohjoisen kantakaupungin liikenneyhteyksien parantamisen kannalta merkittävän Pohjoisväylän täydennysosan ja sitä pohjois-eteläsuuntaisesti risteävän Pappilanpuistikon ja Koillistuulentien jatkeiden linjaukseen ja niiden suhteeseen lisäuoman aluevarauksen Lotskerin suunnasta jatkettaviin osiin.  Pohjoisväylän ja Koillistuulentien jatko-osuuksien ja Tuulikyläntien välinen n. 17 ha kokoinen neliömäinen alue osoitetaan asuinkortteleiden käyttöön. Tämä asemakaavalla muodostettava Tuulikylän ja Ruosniemen kaupunginosiin jakautuva asuinalue sisältää 31 547 k-m2 uutta kerrosalaa uudisrakentamiselle. Alueen asuinkorttelista kuusi on osoitettu erillispientalojen (AO-116) ja kolme ja rivitalojen (AR-19) rakentamista varten. Liikenneympyrän kylkeen on osoitettu asuin- ja palvelurakennusten monikäyttöinen kortteli (APL-4). Lisäksi aluetta täydentää Tuulikyläntien varteen kahden rakennetun kiinteistön yhteyteen muodostettu asumista- ja pienyritystoimintaa (ATY-8) sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuustoimintaa (TY-18) varten osoitettu käyttötarkoitukseltaan jaettu korttelikaistale.    

Lotskerin kaupunginosaan Pohjoisväylän jatkeen ja lisäuoman aluevarauksen väliin on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-86), jolle on mahdollista sijoittaa 4636 k-m2 määräisesti uudisrakentamista. Liikenneympyrän ja lisäuoman aluevarauksen väliin jäävälle saarekkeelle on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialue (KL-15), jonka rakennusoikeuden (6561 k-m2) käyttöä rajoitetaan vähittäiskaupan tilojen osalta 3000 k-m2:iin.

Asemakaavalla määritellyt pääliikenneväylät ja niiden toteuttaminen pyöräilyväylineen liittyvät keskeisesti asemakaavoitettavan alueen Pohjoisväylän eteläpuolelle tapahtuvan laajentamisen seuraavaan vaiheeseen, jonne tämän hetkisten arvioiden mukaan Pohjois-Porin monitoimitalon tontin sijoittaminen yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta parhaiten soveltuu.

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineoston liiteasiakirjoina

Asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Ruosniemen 51., Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosien pientaloalueiden laajennuksen 1. asemakaava ja asemakaavan muutos 609 1653 (Pohjoisväylä) päivätty 7.1.2020 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin Veden, Pori Energia Oy Energiayksikön, Pori Energia Sähköverkot Oy:n,  DNA Oy:n, Caruna Oy:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot, jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.