Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Toukarin vesiosuuskunnan verkoston siirto Porin Vedelle

PRIDno-2019-5965

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouko Halminen, verkostopäällikkö, jouko.halminen@pori.fi

Perustelut

Toukarin vesiosuuskunta on 4.7.2017 jättänyt kaupunginhallitukselle anomuksen osuuskunnan kiinteän omaisuuden ja sen kunnossapitoon liittyvien vastuiden siirtämisestä Porin Vedelle.

Toukarin vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1976. Sillä on noin 10 km vesijohtoverkostoa ja 102 jäsentä. Osuuskunnan vesijohdot ovat yhteydessä Porin Veden vesijohtoverkostoon ja se saa talousveden Porin Vedeltä. Osuuskunnan osakkailla on käyttösopimus Porin Veden kanssa ja osakkaat ovat Porin Veden vesilaskutusasiakkaita. Alue ei ole Porin Veden toiminta-aluetta. Viemäriverkostoa osuuskunnalla ei ole. Vesiosuuskunnan tehtävänä on ollut verkoston rakentaminen ja sen kunnossapito. Nyt osuuskunnan toiminta halutaan lopettaa ja verkosto siirtää Porin Veden omistukseen ja kunnossapidettäväksi.

Osuuskunnan vesijohdot on rakennettu pääosin vuosina 1976 - 79. Ne ovat kohtuullisessa kunnossa ja nykyisin voimassa olevien määräysten mukaisia. Kullakin osakkaalla on kiinteistökohtainen vesimittari. Kaikilla osakkailla on nyt talokohtainen sulkuventtiili. Verkostokartat ovat tyydyttävässä kunnossa.

Vastuualuerajat Porin Vedelle luovutettavien johto-osuuksien ja kiinteistöjen vastuulle jäävien tonttijohtojen välillä on sovittu osuuskunnan kanssa. Luovutuksen yhteydessä osakkaiden liittymät vesiosuuskuntaan muutetaan Porin Veden liittymissopimuksiksi ilman erillistä sopimusta asiasta. Osuuskunnan on hankkinut kirjalliset suostumukset menettelystä ja oikeudesta putkien kunnossapitoon osakkaiden mailla.

Toukarin vesiosuuskunnalle ei ole määritelty vesihuoltolain mukaista toiminta-aluetta. Alue tullaan liittämään Porin Veden toiminta-alueeseen seuraavan aluetarkistuksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että osa Toukarin vesiosuuskunnan verkostosta voidaan siirtää Porin Vedelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Jouko Halminen, verkostopäällikkö, jouko.halminen@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi liikelaitoksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.12.2019.

Asian tarkempi kuvaus ja esittely on luettavissa asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että osa Toukarin vesiosuukunnan verkostosta siirretään Porin Vedelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Mika Aho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 15.01.

Tiedoksi

Toukarin vesiosuuskunta

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi