Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Turun hallinto-oikeuden päätös Lammin Tuulivoimapuiston osayleiskaavasta

PRIDno-2019-6272

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lammin Tuulivoimapuiston osayleiskaavan 26.2.2018. Päätöksestä valitti useampi Porin kaupungin (myös Pomarkun tai Kankaanpään) asukas tai kiinteistönomistaja lukuisilla valitusperusteilla, erityisesti estellisyyteen liittyvillä perusteilla.

Turun hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä 17.12.2019. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta muiden kuin Porin kaupungin jäsenten valitukset, koska yleiskaavalla ei ole sellaisia välttömiä vaikutuksia, että heitä olisi pidettävä asiassa kuntalain mukaisina asianosaisina. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta myös täydennyksissä olleet uudet valitusperusteet sekä valitusperusteet YVA-menettelyn mahdollisista puutteellisuuksista.

Muut valitukset ja vaatimukset asiassa hylättiin.

Esteellisyydestä valtuutettujen osalta hallinto-oikeus totesi, että kuuluminen sellaisen oskeyhtiön hallitukseen tai seurakunnan kirkkovaltuustoon, joille asian ratkaisusta olisi valittajien käsityksen mukaan odotettavissa hyötyä tai vahinkoa, ei ole esteenä valtuutetulle ottaa osaa asian käsittelyyn. Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaava-asian ei voida katsoa koskevan ketään valituksissa mainituista valtuutetuista tai hänen läheisistään henkilökohtaisesti sillä tavoin kuin kuntalaissa on tarkoitettu. Viranhaltijoiden osalta hallinto-oikeus on todennut, että kaupunginjohtaja tai entinen apulaiskaupunginjohtaja ei ole ollut asianosainen tai omannut sellaista sidonnaisuutta asiaan, että se olisi tehnyt hänet esteelliseksi. Kaupunginhallituksen jäsenten osalta on todettu, että puolison työsuhde tuulivoimayhtiön sopimuskumppaniin, kirkkovaltuuston jäsenyys tai kaupungin energiayhtiön hallituksen jäsenyys ei aiheuta asiassa esteelisyyttä.

Valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä varavaltuutettujen runsaan määrän vuoksi. Valtuuston toimivallassa on itse arvioida, minkälaisten selvitysten perusteella valtuusto on valmis päättämään asian, ja onko valtuutetuilla ollut riittävästi aikaa asiaan tutustumiseen.

Kun otetaan huomioon selvitys kaavan laatimisen vaiheista, kaavan laatimisen yhteydessä toteutuneista vuorovaikutusmahdollisuuksista sekä tiedottamisesta, valmistelulta edellytetty vuorovaikutus on toteutunut lainsäädännön mukaisesti.

Hallinto-oikeus on arvioinut osayleiskaavaan liittyvät melumallinnukset ja -arviot, meluselvitykset, maisemaselvitykset, luontoarvoihin (esim. linnustoon) liittyvät selvitykset, vesistöjä ja vesitaloutta koskevat selvitykset sekä tuulivoimapuistojen yhteisvaikutuksia koskevat selvitykset. Lisäksi on arvioitu muut selvitykset, jotka liittyvät muinaisjäänneinventointiin, talousvaikutuksiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Hallinto-oikeus on katsonut , että asiaa on kaikilta näiltä kannoilta riittävästi selvitetty ja osayleiskaava perustuu maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuihin sellaisiin riittäviin selvityksiin, joiden perusteella kaavan toteuttamisen vaikutukset on mahdollista arvioida.

Osayleiskaavan sisällön lainmukaisuudesta hallinto-oikeus on todennut mm., että kaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä koskevat yleiskaavan sisältövaatimukset, noudattaa maakuntakaavan ohjausvaikutusta eikä ole alueen maanomistajille kohtuuton.

Tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarve arvioidaan erikseen ympäristönsuojelulain säännösten mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Turun hallinto-oikeuden päätöksen 17.12.2019 Lammin Tuulivoimapuiston osayleiskaavan vahvistamista koskevassa asiassa ja saattaa päätöksen konsernihallinnon toimialan kaupunkisuunnitteluyksikön ja ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan rakennusvalvontayksikön tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluyksikkö / Mikko Nurminen, rakennusvalvontayksikkö / Matti Karjanoja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.