Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Varaussopimuksen jatkaminen Riihikedossa

PRIDno-2019-5678

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

YIT Suomi Oy:n yksikönjohtaja Jyrki Meren sähköposti 29.11.2019:

”Porin kaupunki ja YIT Rakennus Oy (nykyään YIT Suomi Oy) ovat yhteistyössä kaavoittaneet Riihikedon 9. kaupunginosaan yhteensä 37.850 kem2 asuin/liiketilarakentamiseen soveltuvia rakennuspaikkoja. YIT on kahdeksan vuoden aikana rakentanut alueelle yhteensä n. 340 asuntoa (8 taloyhtiötä). YIT:n ja Porin kaupungin kesken on solmittu alueen varaussopimus, jonka mukaan kaupunki ei varaa eikä luovuta tontteja kolmannelle varausaikana.

YIT osti v. 2018 samasta korttelista johon varaussopimus kohdistuu tontin 84-1. Ensimmäinen kohde Porin Sirius on valmistunut tänä vuonna tontille 84-1 ja sen jatkoksi rakennetaan seuraavaksi Porin Arcturus.  Siriuksesta on vielä tänään myymättä 9 asuntoa.  Tarkoituksemme on jatkaa 84-korttelin rakentamista kysynnän mukaan. Korttelin ajateltu rakentamisaikataulu olisi:

- tontin 84-1 toinen taloyhtiö Porin Arcturus vuosina 2020-2021

- tontti 84-3 v. 2021-2023

- tontti 84-2 v. 2023-24

- tontti 84-4 v. 2024-2025

Hankkeet voivat limittyä eri tavalla asuntojen kysynnästä riippuen. Olemme suunnitelleet korttelin muodostavan julkisivuiltaan yhtenäisen ilmeen ja muodostaneet yhteisjärjestelyt korttelin tonttien kesken mm. yhteisen pihakannen, pelastusjärjestelyjen ja autohallin osalta. Korttelin asuinviihtyvyyden sekä kaupunkikuvan kannalta olisi mielestämme tärkeää, että koko kortteli suunniteltaisiin kokonaisuutena ja että se myös rakentuisi siten.

YIT Suomi Oy ehdottaakin Porin kaupungille, että Porin kaupunki jatkaisi ko. varaussopimusta 31.12.2024 saakka alkuperäisin ehdoin. Täten YIT:n olisi mahdollista suunnitella koko kortteli kokonaisuutena ja käynnistää rakentaminen vaiheittain kysynnän mukaan.”

Infrajohtamisen lausunto:

Kumppanuuskaavoituksen ja siihen liittyvän varausjärjestelyn perusteella kaupunki on myynyt nykyiselle YIT Suomi Oy:lle Riihikedon Pasaasin alueelta korttelin 83 kaikki tontit sekä tontin 12 korttelista 8. Alueen varaussopimusta on viimeksi jatkettu vuonna 2017 (KH 7.4.2017 § 266), jolloin alkuperäisen varaussopimuksen mukaisia tontteja oli luovuttamatta tontit 2, 3 ja 4 korttelissa 84. Varausta jatkettiin tuolloin 31.12.2019 saakka.

Varattu alue on osa kaupunkikehittämiskohde Pasaasia, joka ulottuu Keskusaukiolta vanhan linja-autoaseman ja uimahallin kautta urheilutalon ympäristöön. Kaupunkisuunnittelun kanssa käydyn keskustelun mukaan varaussopimuksen mukaisten kerrostalotonttien varaaminen ja sittemmin luovuttaminen ei vaikuta negatiivisesti Pasaasin kehittämiseen.

YIT Suomi Oy:n esittämä rakennusjärjestys ja -suunnitelma on perusteltu ja infrajohtaminen esittää, että varaussopimusta jatketaan 31.12.2024 saakka.

Voimassa olevan varaussopimuksen mukaan varausmaksua peritään viisi euroa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden kerrosalaneliömetriä kohden vuodessa. Varausmaksun suuruus perustuu vuonna 2015 tehtyyn kiinteistöarvioon. Kaupungin vuonna 2019 tilaamaan kerrostalotonttien hintavyöhykepäivityksen perusteella varausmaksun yksikköhintaa esitetään korotetattavaksi viidestä eurosta kuuteen euroon kerrosalaneliömetriltä vuodessa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että YIT Suomi Oy:n kanssa 29.1.2016 solmittua, tontteja Riihiketo 609-9-84-2, 3 ja 4 koskevaa varaussopimusta jatketaan 31.12.2024 saakka ja että varausmaksuna peritään kuusi euroa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden kerrosalaneliömetriä kohden vuodessa ja että sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.12.2019. Asian aiempi käsittely ja päätöksenteko on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että YIT Suomi Oy:n kanssa 29.1.2016 solmittua, tontteja Riihiketo 609-9-84-2, 3 ja 4 koskevaa varaussopimusta jatketaan 31.12.2024 saakka ja että varausmaksuna peritään kuusi euroa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden kerrosalaneliömetriä kohden vuodessa ja että sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varaaja, infrajohtaminen/maapolitiikka (Huhtamäki, Laine, Pikkusaari, Puputti, Sankman, Valkonen)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi