Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Yhteiset toimitilat -hankkeen valmistelu

PRIDno-2020-89

Valmistelija

  • Liisa Laurila, liisa.laurila@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen asettaman toimitilatyöryhmän loppuraportin antamisen yhteydessä päätettiin (23.4.2018, §203) asettaa projekti, jonka tarkoituksena oli valmistella Porin kaupungin hallintotyötä tekevien noin 400 henkilön keskittämistä yhteen kaupungintalokortteliin rakennettavaan toimistorakennukseen. Hankkeen valmisteluvaiheessa kävi nopeasti ilmi, että kaupungintalokortteli on rakennuspaikkana huono.

Hankkeen valmistelua jatkettiin selvittämällä mahdollisia julkisen sektorin kumppaneita ja vaihtoehtoisia toteutustapoja hankkeelle. Selvitystyön aikana kumppaniksi projektille valikoitui Senaatti kiinteistöt, joka haki samaan aikaan kokonaisratkaisua Porin alueen asiakkailleen (pois lukien Poliisi ja hätäkeskuslaitos) ja mahdolliseksi sijaintipaikaksi Teljäntori.

Alustavien suunnitelmien mukaan Porin kaupunki ja Senaatti kiinteistöt hankkivat yhteistyössä tarvittavat tilat jakaen mahdollisimman paljon tukitiloja sekä asiakaspalvelun tilat. Näin mahdollistetaan tilankäytön tehokkuus molempien osapuolten kesken, sekä luodaan kuntalaisille yksi yhteinen julkisen sektorin palvelupiste.

Projektia on valmisteltu yhteistyössä Senaatti kiinteistöjen kanssa lokakuusta 2018 ja projekti on nyt edennyt vaiheeseen, jossa sille tulisi valmistelun ja suunnittelun sjatkamiseksi osoittaa määräraha vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää osoittaa 200 000€ määrärahan yhteiset toimitilat -hankkeelle tilajohtamisen yksikön käyttötalousosaan. Määräraha katetaan omistajaohjausyksikön investointiosassa olevasta yritysjärjestelyihin tarkoitetusta määrärahasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lauri Kilkku, Kari-Matti Haapala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.