Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 554 Honkaluodon alueen ojituksen muuttaminen ja valmistelulupa, Pori

PRIDno-2019-4456

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungin lausuntoa Porin kaupungin itsensä hakemuksesta Honkaluodon alueen ojituksen muuttamisesta ja valmisteluluvasta.

Hakemus liittyy Porin Honkaluodon alueen lainvoimaisen asemakaavan toteuttamiseen. Asemakaavan toteuttamiseksi alueella on tarkoitus siirtää uomia ja rakentaa hulevesien hallintaan ja happaman valunnan käsittelyyn suunnitellut rakenteet. Tämä toteutus on tarkoitus tehdä siten, että alueen veden laatu paranee ja pilaantumista vesialueella ei tapahdu. Lainvoimaisen asemakaava-alueen toimenpiteisiin lukeutuvat uomastojen muutokset ja kunnostukset sekä kahden vesienkäsittelyrakenteen rakentaminen Honkaluoden alueen vesien purkupisteiden alapuolelle. Uomat ovat osa Karvasen - Huuhkan valtaojan kuivatusaluetta ja Lattomeren viljelysaukean kuivatusaluetta. 

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on antanut asiassa lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Porin kaupungin hakemuksesta Honkaluodon alueen ojituksen muuttamisesta ja valmisteluluvasta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön esityksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto