Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 558 Porin kaupunki, vesilain mukainen hakemus Harjunpään alaosan järjestelystä sekä valmistelulupa

PRIDno-2019-49

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on hakenut vesilain mukaista lupaa Harjunpäänjoen alaosan vesistöjärjestelyille osana Porin kaupungin tulvasuojeluhanketta Sunniemessä ja Isojoenrannan itäosalla.Vesistöjärjestelyihin kuuluvat Harjunpäänjoen uusi kääntöuoma sekä uusi tulvapato kääntöuoman länsipuolelle ja Kokemäenjoen rantaan Sunniemen kohdalle.Harjunpäänjoen alaosa jää sisäjärveksi, missä veden vaihtuminen hoidetaan pumppaamalla.

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Porin ja Ulvilan kaupungeilta em. hakemuksesta.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö on antanut seuraavan lausunnon:

Hanke on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Lupaviranomaisen tulee varmistaa, ettei hanke vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta eikä aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa. Hankkeessa vesistöön tehdyt rakennelmat on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei niistä aiheudu vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia.

Teknisen toimialan infrayksikkö on ilmoittnut, että heillä ei ole asiassa lausuttavaa.

Kaikki julkiset hakemusaiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa aluehallintoviranomaiselle Harjunpäänjoen alaosan järjestelystä sekä valmisteluluvasta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan esityksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesioikeudellista lupaa Harjunpäänjoen alaosan järjestelyyn sekä siihen liittyvää valmistelu.

[peitetty]  ovat toimittaneet aluehallintovirastolle 9.9.2019 kanteluksi ja valitukseksi otsikoimansa kirjelmän, jossa arvostellaan kaupunkisuunnittelupäällikön, teknisen toimialan edustajien ja koko Porin kaupungin menettelyä ko.vesitaloushankkeen valmistelussa, kaavoituksessa ja kirjoittajien kysymyksiin ja vaatimuksiin vastaamisessa. Aluehallintovirasto on varannut kaupungille mahdollisuusen antaa selityksen asiassa.

Kaupunginhallitus on kahdesti vastannut samojen henkilöiden samasta asiasta tekemiin kanteluihin Lounais-Suomen aluehallintovirastolle. Ensimmäiseen kanteluun Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksensä 28.5.2019. 

Kaupunkisuunnittelupäällikkö ja teknisen toimialan infrayksikön päällikkö ovat antaneet lausuntonsa kirjelmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Diana Bergroth-Lampinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, diana.bergroth-lampinen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sinne toimitetun kirjelmän johdosta seuraavan selityksen:

Porin kaupungissa Sunniemen alueella on vireillä kaksi eri hanketta; asemakaavan valmistelu ja vesitaloushankkeen valmistelu, joita molempia hankkeita koskevat oman lainsäädäntönsä määräykset. Aluehallintovirastolle toimitetussa kirjelmässä arvostellaan molempia hankkeita samanaikaisesti suurelta osin samoilla perusteilla. 

Kaavoitushankkeessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä. Asemakaavan valmistelussa on laadittu lain edellyttämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota on yksityiskohtaisesti noudatettu. Vesitaloushankkeen suunnittelussa ja valmistelussa on huolehdittu kaikkien alueella asuvien mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa tasapuolisesti vesilain säännöksiä noudattaen. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ottanut kantaa menettelyn riittävyyteen ja lainmukaisuuteen päätöksellään 28.5.2019. Kaikkiin kirjoittajien esittämiin kysymyksiin on kohtuullisessa ajassa vastattu. Se, että valmistelevan viranhaltijan/työntekijän valmistelun tulokset tai vastaukset kyselyihin eivät ole toisen osapuolen kannan mukaisia, ei tee menettelystä lainvastaista tai huonoa hallintoa.

Kirjoittajien käsityksen mukaan keskivedenkorkeus sisäjärvessä nousee 0,70 - 1,10 metriä, mutta tosiasiassa esitetyt luvut ovat N2000 -koordinaattijärjestelmän tasoja. Sisäjärven vedenkorkeuden normaaliksi vaihteluväliksi esitetään lupa-asiakirjoissa +0,70...+1,10 N2000keskivedenkorkeuden ollessa noin +0,90 N2000. Rankkasateen aikana vedenkorkeus sisäjärvessä voi hetkellisesti nousta tätä korkeammalle eli noin tasolle +1,50 N2000, mikä on alempana kuin luontainen keskiylivedenkorkeus MHW. Erittäin poikkeuksellisen ja harvinaisen rankkasateen aikana keskivedenkorkeus voi nousta hetkellisesti tätäkin ylemmäs esimerkiksi tasolle +2,0 N2000, mikä on vain hiema Harjunpäänjoen MHW-tasoa ylempänä.

Nykytilanteeseen verrattuna vedenkorkeuden vaihtelu tulee vähenemään huomattavasti, mikä puolestaan pienentää rantojen sortumariskiä.

Sunniemen alueella on otettu maanäytteitä monesta kohdasta. Vesinäytteitä ei ole otettu. Maaperään on asennettu moneen kohtaan ns. orsivesiputkia, joilla mitataan orsiveden pinnan taso. Kyseistä määritystä tehdään useita vuosia, jotta saataisiin edustavia mittaustuloksia. Käsitteiden yksityiskohtainen selvittäminen ei ole harhaanjohtavaa eikä viisastelua.

Porin kaupunki viittaa enemmälti esittämiinsä lupa-asiakirjoihin, kaikkeen aikaisemmin esittämäänsä ja em. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 28.5.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Aino-Maija Luukkonen, Leena Tuominen, Jouni Lampinen, Tuomas Hatanpää, Salla Rajala, Tarja Koskela

Kokouskäsittely

Aino-Maija Luukkonen (yleislausekejäävi), Leena Tuominen (yleislausekejäävi), Tuomas Hatanpää (yleislausekejäävi), Jouni Lampinen (yleislausekejäävi), Salla Rajala (yleislausekejäävi) ja Tarja Koskela (yleislausekejäävi) poistuivat esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä asiakohdan ajan toimi Arja Laulainen.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Liitteet

Oheismateriaali