Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 557 Satakuntaliiton talousarvio 2020 ja –suunnitelmaehdotus 2020 – 2022

PRIDno-2019-4588

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Satakuntaliiton maakuntahallitus on pyytänyt 19.9.2019 päivätyllä kirjeellä jäsenkuntien lausunnot luonnoksesta Satakuntaliiton talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020-2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevasta luonnoksesta Satakuntaliiton vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelmaksi seuraavan lausunnon:

”Porin kaupunki katsoo, että Satakunnan tärkeimmät toiminnalliset painopisteet ovat edelleen edunvalvonnan tehostaminen sekä alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä niihin liittyvän infrastruktuurin vahvistaminen. Maakunnan keskuskaupungin ja Satakuntaliiton yhteistyö, erityisesti edunvalvonnassa, on osoittautunut erittäin sujuvaksi.

Maakunnan hedelmällisen edunvalvonnan tuloksena valtion talousarvioon on sisällytetty 60 miljoonaa euroa Tampere-Mäntyluoto -raideliikenteen kehittämiseen. Raideliikenteen osalta tärkeintä on kehittää nopeaa ja sujuvaa yhteyttä Tampereelle. Kaikki sellaiset investoinnit, kehittämistoimenpiteet ja uudet avaukset ovat perusteltuja, jotka lyhentävät aikaetäisyyteen liittyvää saavutettavuutta Porin ja Tampereen ja sitä kautta myös Porin ja Helsingin välillä.

Porin kaupunki katsoo, että edunvalvonnan painopisteet vt 8:n, vt 2:n ja Pori-Tampere -yhteyden kehittämiseksi ovat edelleen perusteltuja. Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia ja yhteinen edunvalvonta keskeisissä hankkeissa, kuten vt 8:n kehittämisessä, edesauttaa näiden Satakunnalle tärkeimpien liikennehankkeiden toteutumista.

Väestöennusteiden valossa on erittäin tärkeää edistää kansainvälisyyttä työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi ja siihen liittyvien lupaprosessien nopeuttamiseksi sekä kansainvälisen yhteistyön laajentamiseksi eri koulutusasteille."

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakuntaliitto (kirjaamo@satakunta.fi 31.10.2019 mennessä)

Liitteet

Oheismateriaali