Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Harjunpäänjoen alaosan järjestely sekä valmistelulupa

PRIDno-2019-49

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on hakenut vesilain mukaista lupaa Harjunpäänjoen alaosan vesistöjärjestelyille osana Porin kaupungin tulvasuojeluhanketta Sunniemessä ja Isojoenrannan itäosalla.Vesistöjärjestelyihin kuuluvat Harjunpäänjoen uusi kääntöuoma sekä uusi tulvapato kääntöuoman länsipuolelle ja Kokemäenjoen rantaan Sunniemen kohdalle.Harjunpäänjoen alaosa jää sisäjärveksi, missä veden vaihtuminen hoidetaan pumppaamalla.

Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Porin ja Ulvilan kaupungeilta em. hakemuksesta.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö on antanut seuraavan lausunnon:

Hanke on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Lupaviranomaisen tulee varmistaa, ettei hanke vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta eikä aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa. Hankkeessa vesistöön tehdyt rakennelmat on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei niistä aiheudu vaaraa taikka yleistä tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia tai haitallisia seurauksia.

Teknisen toimialan infrayksikkö on ilmoittnut, että heillä ei ole asiassa lausuttavaa.

Kaikki julkiset hakemusaiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa aluehallintoviranomaiselle Harjunpäänjoen alaosan järjestelystä sekä valmisteluluvasta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan esityksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto