Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Perusturvajohtajan harkinnanvaraisen virkavapaan päättäminen

PRIDno-2019-1584

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 17.12.2018 § 649 päättänyt myöntää perusturvajohtaja [peitetty] palkatonta virkavapaata 50 % perusturvajohtajan virasta ajalle 1.1.2019-31.12.2019. Päätöksen mukaan virkavapaa voidaan peruuttaa, mikäli maakuntauudistuksen valtion rahoitus keskeytyy tai maakuntauudistuksen valmistelu muusta syystä keskeytyy.

[peitetty] on pyytänyt 19.3.2019, että maakuntauudistuksen valmistelun lopettamisen myötä hänen virkavapautensa keskeytetään 1.5.2019 alkaen.

Lisäksi [peitetty] on pyytänyt, että hänen muutosjohtajan työsopimus sovitaan päättymään 30.4.2019.

Hallintosäännön 40 §:n mukaan mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kaupunginhallituksella. Perusturvan toimintosäännössä ei ole määräyksiä siitä, kuka päättää perusturvajohtajan virkavapaan keskeyttämisestä, minkä takia toimivalta asiassa on hallintosäännön perusteella kaupunginhallituksella.

[peitetty] on aloittanut Satasoten muutosjohtajan tehtävien hoitamisen maakunnan kuntien kanssa sovitulla tavalla 1.11.2016.  Hänet on valittu muutosjohtajan tehtävään kaupunginhallituksen päätöksellä 10.10.2016 § 534. Hallintosäännön 56 §:n mukaan virkasuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen tai toimintasäännössä määrätty. Hallintosäännön 59 §:n mukaan työsopimussuhteessa kaupunkiin olevaa henkilöä koskevan päätöksen tekeminen kuuluu soveltuvin osin samalle viranomaiselle kuin hallintosäännössä on määrätty viranhaltijaa koskevan päätöksen tekemisestä, ellei toimintasäännössä ole muuta määrätty. Edelle mainitun perusteella kaupunginhallituksella on toimivalta sopia, että [peitetty] muutosjohtajan työsopimus päättyy 30.4.2019.

 

Liite 1: Perusturvajohtaja [peitetty] kirje 19.3.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää keskeyttää [peitetty] virkavapauden 1.5.2019 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että [peitetty] muutosjohtajan työsopimus sovitaan päättymään 30.4.2019.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että perusturvan tulee huolehtia [peitetty] virkavapaudesta johtuvien tehtäväjärjestelyiden purkamisesta ja tehdä vaadittavat palkkapäätökset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty], perusturva, KuntaPro Oy

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi