Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Tuorsniemi 28. kaupunginosan korttelin 12 kaavatontteja 1 ja 8 (tila 15:289) sekä Kaarnatietä (osa), Nilatietä (osa) ja Jukajantietä (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1705

PRIDno-2019-337

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 25.3.2019 KA-20:

Asemakaavan muutosalue sijoittuu n. 4,7 km päähän keskustasta Tuorsniemen asuinalueelle Kaarnatielle, Nilatien ja Jukajantien väliin. Asemakaavan muutos on tullut vireille 15.1.2018 [peitetty] aloitteesta. Vireilletuloa koskeva viranhaltijapäätös on VP§ 3/2018, PRIDno-2019-337.

Suunnittelualue on omakotirakennusten korttelialuetta (AO-24) ja katualuetta. Suunnittelualueen kiinteistö 609-445-15-289 on kaavamuutoksen hakijan omistuksessa. Tiealueet Kaarnatie, Nilatie ja Jukajantie ovat kaupungin omistuksessa. 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on liittää osa katualueesta kortteliin 12. Voimassa olevassa asemakaavassa Kaarnatietä on levennetty kortteliin 12, jolloin katualue on vienyt osan tilasta 609-445-15-289. Katualueen levennys on jäänyt toteutumatta, eikä levennykselle ole liikenteellistä tarvetta. Samalla selkeytetään tontin tilannetta ja parannetaan suunnittelualueen käytettävyyttä, joka antaa paremmat edellytykset uudisrakentamiselle ja alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymiselle.

Kaavamuutoksessa tontin pinta-ala on 1584 m² ja tehokkuusluku on e=0.25, joka tarkoittaa rakennusoikeutta 396 k-m². Rakennusoikeus lisääntyy kaavamuutosalueella 35 k-m². Tiealuetta poistuu 140 m².  Suurin sallittu kerrosluku on Iu3/5. Suunnittelualueelle on mahdollista syntyä kaksi uutta asuntoa. Tontille on osoitettava vähintään 2 autopaikkaa asuntoa kohti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 25.1.-7.2.2018.

Asemakaavan aiempi käsittely on nähtävissä liitteessä (KH 3.12.2018).

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä  13.-31.12.2018, eikä siitä jätetty yhtään muistutusta. Kaavaehdotuksesta saatiin kaikki pyydetyt lausunnot, jotka pyydettiin tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan Museolta ja Satakunnan pelastuslaitokselta.

Teknisen lautakunnan lausunnossa todettiin, että asemakaavan muutoksen sisällöstä ei ole huomautettavaa. Kaavaa toteutettaessa tulee ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 104 § 5 momentti, jossa säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä kaupunki ei saa periä maanomistajalta korvausta tilanteessa, jossa maanomistajan katualueeksi aiemmin luovuttama alue liitetään kaavamuutoksella takaisin tonttiin.

Satakunnan Museon lausunnossa todettiin, että rakentamisen tehokkuuden ja rakennusalan sijoituksen osalta kaavassa ei ole tapahtunut museon esittämiä muutoksia. Kaavan mahdollistama asuinrakennusten enimmäiskorkeus (8,5 m) on edelleenkin tarpeettoman suuri suhteessa esim. Kaarnatien varren vaihtelevan ikäiseen, enimmäkseen pienimittakaavaiseen rakennuskantaan. Toinen ongelma on kaavan rakennusalan ulottuminen kiinni viereisellä tontilla 12-2 olevaan Mäki-Mattilan vanhaan päärakennukseen, jonka länsipuolella tällä hetkellä on vanhaa hoidettua puutarhaa omenapuineen. Museo toistaa luonnoslausuntonsa kannan rakennusalan sijoittamisesta Kaarnatien varrelle puutarhan säästämiseksi ja vanhan päärakennuksen varjelemiseksi.

Muilta osin Satakunnan Museo kommentoi kaavan kehittyneen myönteisesti. Satakunnan Museon lausunto on nähtävissä kokonaisuudessaan asiakirjoissa.

Kaupunkisuunnittelu toteaa Satakunnan Museon antamaan lausuntoon, että sen perusteella asemakaavaehdotusta on muutettu kasvattamalla istutettavan tontin osaa huomioiden naapuritontin rakennus ja olemassa oleva vanha puutarha. Rakennusalaa on tarkistettu koko itäisen rajan osalta, jolloin uudisrakentaminen sijoittuu kauemmas tontin 609-28-12-2 rajasta ja päärakennuksesta. Ullakolle sijoitettavan kerrosalan määrä on laskettu samalle tasolle vastaamaan korttelin 12 olemassa olevaa määräystä rakennuskorkeudesta (u3/5). Asemakaavamääräystä AO-130 on muutettu siten, että ”päärakennuksen räystäskorkeus saa olla enintään 5m”.

Muilla lausunnon antajilla ei ollut asemakaavaehdotuksesta huomautettavaa. Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ovat nähtävissä asiakirjoissa.

 Asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat merkitykseltään vähäisiä, eikä kaavaehdotusta tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Tuorsniemen 28. kaupunginosan korttelin 12 kaavatonttien 1 ja 8 (tila 15:289) sekä Kaarnatien (osa), Nilatien (osa) ja Jukajantien (osa) asemakaavan muutos 609 1705, päivätty 20.3.2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Kaupungingeodeetti, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto, Kaupunkisuunnittelu, [peitetty]

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.