Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Työllisyyden hoidon ohjausryhmän asettaminen

PRIDno-2019-1702

Valmistelija

  • Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, juha.laine@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 15.3.2019 käsiteltiin toimenpiteitä työllisyyden hoidon tehostamiseksi.  Tuolloin sovittiin työllisyyden hoidon ohjausryhmän asettamisesta.  Ohjausryhmän jäsenet tuovat monialaista asiantuntemusta työllisyyden hoidon tueksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- Asettaa toimikaudekseen Porin työllisyyden hoidon ohjausryhmän, jonka tehtävänä on seurata ja ohjata työllisyyden hoidon prosesseja niiden vaikuttavuuden lisäämiseksi eri asiakasryhmien parhaaksi,

- Kutsua siihen seuraavat henkilöt näiden suostumuksesta:

 

Kaupunginhallituksen jäsen Erno Välimäki, puheenjohtaja

Toimialajohtaja Esa Kohtamäki, Porin kaupungin sivistystoimiala

Perusturvajohtaja Terttu Nordman, Porin perusturvan yhteistoiminta-alue

Kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival, Merikarvian kunta

Muutosturva-asiantuntija Juri Raikkerus, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto

Puheejohtaja Jari Taimi, Porin Yrittäjät ry

Konttipäällikö Nina Tuli, SPR:n Kontti-kierrätystoiminta

Rehtori Juha Vasama, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova;

 

- Pyytää seuraavia tahoja nimeämään ohjausryhmään yhden varsinaisen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen:

 

Satakunnan Vasemmistonuoret

Porin sos.-dem. nuoret

KD Nuoret

Satakunnan PS-nuoret

Porin Nuorkokoomus

Keskustanuoret

Vihreät Nuoret ja

 

- Myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkoselle, elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hautamäelle, viestintäpäällikkö Salla Rajalalle, TYP-päällikkö Jenni Ketoselle ja työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laineelle.

Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa itselleen sihteerin.  Ohjausryhmä saa käyttää työssään asiantuntijoita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ohjausryhmään nimetyt henkilöt, poliittiset nuorisojärjestöt

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi