Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 487 Hyväksymisvaihe- Isosanta 8. kaupunginosan korttelin 19 (osa) asemakaavan muutos 609 1731

PRIDno-2019-5575

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Reipas, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu Isosannan kaupunginosaan ydinkeskustan tuntumaan Tehdaskadun ja Luotsinmäentien kulmaan 500 m etäisyydelle torilta pohjoiseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,7 ha. Asemakaavamuutos laaditaan Pori Energia Sähköverkot Oy:n aloitteesta.

Pori Energia sähköverkot Oy investoi vuosittain sähköverkoston kunnossapitoon, uusimiseen ja kehittämiseen. Isosannan 110/20 kV sähköasema on Pori Energia sähköverkot Oy:n keskeisempiä kaupunkiasemia, joka on otettu käyttöön vuonna 1939 ja jota on laajennettu vuosina 1948 ja 1971.

Isosannan 110/20 kV sähköaseman uudistaminen ja laajennus on tullut ajankohtaiseksi. Vanhentuneen sähköaseman uusinnalla varmistetaan Porin keskusta-alueen ja Pohjois-Porin luotettava sähkönsaanti myös tulevaisuudessa. Sähköaseman tontti ei nykyisellään mahdollista tulevan sähköaseman tilantarvetta. Sähköaseman tonttia laajennetaan asemakaavan muutoksella viereisille rakentamattomille asuinkäyttöön osoitetuille tonteille.

Kaavamuutosaluetta on laajennettu luonnosvaiheen jälkeen siten, että viereinen paritalotontti on otettu mukaan asemakaavan muutokseen. Paritalon tonttia laajennetaan n. 240 m2. Asemakaavan muutoksessa sähköaseman rakennus ja paritalo suojellaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 5.12.2019 - 6.1.2020.  Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on postitettu osallisille. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 5.12.2019 - 6.1.2020

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä.

Kaavamuutoksesta saatiin ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan Museolta ja Pori Energia Oy Energiayksiköltä. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin (liite: asemakaavan muutos 609 1731, luonnosvaiheen palauteraportti).

Lausuntojen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty tarkennuksia palauteraportin mukaisesti. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Isosannan 8. kaupunginosan korttelia 19 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen 609 1731, päivätty 1.6.2020 sekä tonttijaon 8425 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon,  Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 3800 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1900 euroa. Lisäksi kaavamuutoksen hakijalta peritään tonttijaon muutoksen kuluina 1110 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Risto Reipas, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on asettanut 22.6.2020 Isosannan 8. kaupunginosan korttelia 19 (osa) ja katualuetta koskeva asemakaavan muutos 609 1731,​ päivätty 1.6.2020 sekä tonttijaon 8425 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytänyt siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon,  Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallitukseen hyväksyttäväksi.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävänä 2.7.-18.8.2020. 

Kaavaehdotuksesta on saatu pyydetyt lausunnot. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Satakunnan Museon lausunnoissa pidetään kaavamääräyksiä tarpeettoman niukkoina uudisrakennusosien, pihajärjestelyjen ja pihojen aitaamisten osalta. Energiahuollon ja erityistoimintojen korttelialueen merkintöjen yhteyteen toivotaan lisäksi ympäristön hoitamiseen liittyviä määräyksiä.

Muilla lausunnonantajilla ei ollut kaavaehdotuksen sisältöön huomautettavaa.

Kaupunkisuunnittelu toteaa vastineena Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Satakunnan Museon lausuntoihin, että asemakaavassa olemassa olevien rakennusten kohdalla suojelumääräys sr-49:Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja taajamakuvallisesti arvokas rakennus, jota MRL 57.2 §:n nojalla ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien toimenpiteiden ja pihapiirin uudisrakentamisen ratkaisujen tulee olla sellaisia, että rakennuksen ja pihapiirin erityiset arvot säilyvät. Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antamiseen.”

Lisäksi asemakaavakarttaan on lausuntojen pohjalta lisätty yleinen määräys:Kaikissa toimenpiteissä tulee kiinnittää huomiota toimenpiteen sopeutumiseen historialliseen ympäristöön sekä maisemalliseen sijaintiin Kokemäenjoen rannalla”.

Kaupunkisuunnittelu toteaa, että täydennetyillä kaavamääräyksillä rakentamisen laatu on mahdollista varmistaa kaavamuutosalueella myös  uudisrakennusosien, pihajärjestelyjen ja pihojen aitaamisten osalta.

Asemakaavan muutosehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.

Kaavaselostuksen liitteenä oleva palauteraportti sisältää lausunnot ja kaupunkisuunnittelun vastineet kokonaisuudessaan (liite 7: Ehdotusvaiheen palauteraportti).

Kaavaehdotuksen tehdyt muutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä, eikä asemakaavaa ole tarve asettaa uudelleen nähtäväksi.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

 Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Maankäyttösopimusta ei laadita teknisen lautakunnan lausunnon perusteella.

Tekninen lautakunta, Infrajohtaminen:

”Kaavamuutoksen sisällöstä ei ole huomautettavaa. Kaavamuutoksella laajennetaan Pori Energia Sähköverkot Oy:n käytössä olevaa energiahuollon korttelialuetta. Energiahuollon aluetta koskeva vuokrasopimus tulee asemakaavan muutoksen johdosta päivittää. Kaavassa on osoitettu noin 240 m²:n alue asuinpientalojen tonttiin 609-8-19-5, joka on yksityisessä omistuksessa. Jotta alue voidaan liittää nykyiseen tonttiin, tulee tontin omistajan ostaa tontinosa kaupungilta voimassa olevan omakotitonttien hinnoittelun mukaisesti.”

Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäinen, joten siitä päättää kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Isosannan 8. kaupunginosan korttelia 19 (osa) ja katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen 609 1731,​ päivätty 1.6.2020, tarkistettu 2.9.2020 sekä tonttijaon 8425.

Kaavamuutoksen hakijalta Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 3800 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1900 euroa. Lisäksi kaavamuutoksen hakijalta peritään tonttijaon muutoksen kuluina 1110 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: Kirjaamo/Elina Tasku, Pori Energia Sähköverkot Oy

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet