Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 488 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

PRIDno-2020-3720

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta esittää liitteenä olevan lausunnon hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen Sosiaali- ja terveyministeriölle lähetettäväksi.

Päätös

Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä hyväksyttiin seuraava muutos:

Tarkennus kysymykseen 2 sivulla 7.

Esitys varmistaa sen, että pelastustoimi voi myös jatkossa olla mukana tuottamassa ensihoitopalvelun ensihoitoyksikkö (ambulanssi)- ja ensivasteyksikköpalveluja.

Päätös edellä olevan mukaisesti.

 

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja pyytävät nyt lausuntoa luonnoksesta lainsäädännöksi.

Uudistuksen tavoitteena on on kaventaa hyvinvointi- tai terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palveluiden saatavuus, kattavuus ja laatu tulevaisuudessa.Tavoitteena on myös tukea ja kehittää pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Edelleen tavoitteena on varmistaa, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa, millä puolestaan varmistetaan pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja kustannustehokkuus.

Hallituksen esitysluonnoksella ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita ovat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien säädösmuutokset. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Ehdotuksen sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioon ottavaan rahoitukseen. Lausunnossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta.

Lausuntopyyntö on kohdennettujen kysymysten muodossa ja siihen vastataan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Satakunnan kuntajohtajat (Satakuntaliiton kautta) ovat asettaneet työryhmän laatimaan pohjaesityksen sote-lakipaketin johdosta. Työryhmään ovat kuuluneet hallintojohtaja Jukka Mäkilä, Satasairaalan johtaja Ermo Haavisto, talous- ja hallintojohtaja Tuomas Hatanpää, perusturvan terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki, kaupunginlakimies Leena Tuominen ja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen. Pohjaluonnos lausunnoksi on toimitettu kaikille Satakunnan kunnille ja toimialan kuntayhtymille.

Asian esittelyssä on käytetty sosiaali- ja terveysministeriön laatimaa esitystä, jota ministeri esitteli Satakunnan edustajille 31.8.2020. Linkki koko 1.200 sivua käsittävään esityspakettiin on kaupunginhallituksen kokouskutsussa.

Perusturvalautakunta on antanut lausuntonsa em. työryhmän laatiman lausuntoluonnoksen pohjalta kokouksessaan 27.8.2020. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle sote-lainsäädäntöä koskevan lakiesityspaketin johdosta perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö / lausuntopalvelu.fi / 25.9.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.