Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 489 Lausuntopyyntö hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

PRIDno-2020-4569

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Teollisuuden Voima Oyj on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta Eurajoella Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella.

Hyvin matala-aktiivinen ydinjäte sisältää vain hyvin vähäisiä määriä radioaktiivisia aineita, minkä vuoksi jäte voidaan loppusijoittaa maaperään rakennettavaan loppusijoitustilaan. Maaperäloppusijoitustila on maanpinnan läheisyyteen sijoitettava rakennelma, jonka useat erilaiset kerrokset eristävät radioaktiiviset jätteet ympäristöstä niin pitkäksi aikaa, ettei jätteestä aiheudu ympäristölle merkittäviä säteilyvaikutuksia. Ohjelmassa esitetään neljä sijaintivaihtoehtoa ydinvoimalaitosalueella hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen maaperäloppusijoitustilalle.

Hyvin matala-aktiivinen ydinjäte tullaan loppusijoittamaan kampanjoittain laitoksen toiminnan aikana. Tällä hetkellä arvioitu kampanjatäyttöjen väli on noin viisi vuotta. Jäte pakataan vesitiiviisti ja varastoidaan ennen loppusijoittamista ydinvoimalaitosalueella. Lopputilaan voidaan sijoittaa myös vähäisiä määriä muualla Suomessa syntyviä hyvin matala-aktiivisia jätteitä.

Vaihtoehtona maaperäloppusijoitukselle arviointiohjelmassa esitetään käytössä olevan, kallioperään rakennetun, matala- ja keskiaktiivisen voimalaitosjätteen loppusijoituslaitoksen laajentamista.

Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitustilan käyttöönotto vaatii toteutuakseen Säteilyturvakeskuksen myöntämän ydinenergialain 21 §:n mukaisen luvan.

Mahdollisen maaperäloppusijoituksen on arvioitu käynnistyvaän vuonna 2023 - 2024.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kaupungin lausuntoa YVA-ohjelmasta.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö on antanut lausuntonsa asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

 

Kaupunginhallitus päättää antaa työ- ja elinkeinministeriölle hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta koskevasta YVA-ohjelmasta elinvoima-ja ympäristötoimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön valmistelun mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Työ- ja elinkeinoministeriö / lausuntopalvelu.fi / 21.9.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.