Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 483 Pohjois-Porin monitoimitalo, hankesuunnitelma

PRIDno-2020-4315

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa vuodelle 2020 on varattu 300 000 € nimellä Pohjois-Porin monitoimitalo. Tilayksikkö yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa on valmistellut hankesuunnitelman investointinumerolle 14110273. 

Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma ja kustannusarvio hankkeelle. Hankesuunnitelma on rajattu koskemaan Pohjois-Porin monitoimitaloa ja sen pihaa sekä pysäköintialuetta. Alueen kaava on luonnosvaiheessa. Monitoimitalo sijoittuu Pohjoisväylän kaavahankkeen (609 1653) eteläpuolelle Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon risteysalueen kaakkoispuolelle. Monitoimitaloon tulee 1. vaiheessa tilat n. 600 1.-6. luokan oppilaille sekä 60 hengen henkilökunnalle ja työntekijöille sekä varhaiskasvatuksen kahdelle ryhmälle. Rakennuksessa on myös tilat kirjastolle, hammashuollolle sekä oppilashuollolle. Hankesuunnitelmassa on myös otettu kantaa alueen liikennejärjestelyihin. Infran rakentaminen toteutetaan samaan aikaan monitoimitalon rakentamisen kanssa. 

Hankkeen yhteydessä on laadittu hankkeelle vaiheen 1. kustannusarvio 18 800 000 € ja arvio ylläpidon sekä sisäisen vyörytyserän kustannuksista.

Pohjois-Porin kouluun yhdistyvien Toejoen ja Ruosniemen koulun käyttökulut ovat vuoden 2019 tuloslaskelman mukaan:

  • Yhteensä (Toejoen ja Ruosniemen koulu): 582 000 €
  • Huoltokulut yhteensä: 157 000 € (Toejoen koulu noin 89 000 € ja Ruosniemen koulu noin 68 000 €)
  • Energiakustannukset yhteensä: 230 000 € (Toejoen koulu noin 153 000 € ja Ruosniemen koulu noin 77 000 €)
  • Poistot yhteensä: 195 000 € (Toejoen koulu noin 73 000 € ja Ruosniemen koulu noin 122 000 €).

Uuden rakennuksen käyttökulut 1. vaiheen osalta ovat kustannusarviolaskelman mukaan vuodessa:

  • Yhteensä 1 428 000 € / vuosi
  • Hallinto-, hoito- ja energiakustannukset noin 502 000 € / vuosi
  • Poistot 926 000 eur (20 v poistoajalla).

Hankkeen toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa loka-marraskuussa 2020 ja rakentamisen elo-syyskuussa 2021. Itse rakennus olisi tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2023.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salonen kävi esittäytymässä lautakunnalle (16:05-17:12).

Ennen asian käsittelyä rakennuttajainsinööri Miika Pennanen kertoi Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelmasta (16:05-16:45).

Valmistelija

  • Jouni Salonen, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 01.09.2020. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kuultiin tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salosen ja rakennuttaja Miika Pennasen esitys Pohjois-Porin koulun hankesuunnitelmasta klo 13.12 - 13.30.

Tiedoksi

Tilayksikkö, Miika Pennanen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi