Kaupunginhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 486 Vuokrasopimuksen jatkaminen Ruosniemen Kukkulankallion alueella ja päätöksestä tehty valitus

PRIDno-2019-4414

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tekninen lautakunta on 1.10.2019 (§ 195) päättänyt, että [peitetty] ja [peitetty] Ruosniemen Kukkulankallion alueelta vuokratun alueen vuokrasopimusta leirintäalueen pitämistä varten jatketaan yhdellä vuodella [30.9.2020 asti] ja että vuokralaisten kanssa käydään neuvotteluja yritysmuodosta, asemakaavan muutoksesta ja mahdollisuudesta etsiä uutta vaihtoehtoista paikkaa. Infrajohtamisen toimintayksikön esitys oli, infran kunnossapidon, kaupunkisuunnittelun, ympäristö- ja terveysvalvonnan sekä liikunta- ja nuorisoyksikön kannat huomioon ottaen, että vuokrasopimusta ei jatketa.

Infrajohtaminen on viime syksynä yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa kartoittanut mahdollisia vaihtoehtoisia sijainteja pidempiaikaiselle toiminnalle, mutta kaavallisesti ja sijainnillisesti sopivaa paikkaa ei tuolloin löytynyt.

Tekninen lautakunta on sittemmin evästänyt infrajohtamisen valmistelemaan vuokrasopimukselle useamman vuoden jatkon nykyiselle sijainnilleen, jotta leirintätoiminnan jatkuminen voidaan turvata useammaksi vuodeksi kerrallaan.

Voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan vuokra-aluetta saa käyttää leirintäalueena. Vuokralaiset ovat 19.8.2019 jättäneet ilmoituksen ulkoilulain mukaisen leirintäalueen pitämisestä. Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on 27.11.2019 (§ 130) päättänyt kieltää leirintäalueen pitämisen ulkoilulain nojalla. Päätöksen perusteluissa on muun muassa katsottu, että toiminta poikkeaa alueen voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. Alun perin tilapäiseksi, niin sanotun superkesän 2018 ajaksi, tarkoitettu toiminta on asemakaavasta poikkeavasti voitu leirintäalueviranomaisen näkökulmasta sallia määräaikaisesti.

Asemakaavassa alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). 

Ulkoilulain mukaan leirintäalue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on aina leirintäalue. Leirintäalueviranomainen on katsonut  [peitetty] ja [peitetty] vuokratulla alueella sijaitsevat kupoliteltat ulkoilulain mukaisiksi leirintämökeiksi. Mikäli kupolitelttojen määrä on alle 10, ei toiminta ole enää ulkoilulain näkökulmasta leirintäaluetoimintaa, eikä leirintäaluelupaa tarvita toiminnan jatkumiseksi. Teknisen lautakunnan evästyksen mukaan vuokrasopimusta voidaan jatkaa siten, että alueella sallitaan sellaisen leirintäaluetoiminnan harjoittaminen, joka ei edellytä leirintäaluelupaa.

Infrajohtaminen katsoo aiemman, 1.10.2019 (§ 195) tehdyn päätöksen perustelujen mukaisesti, ettei alueen vuokrasopimusta tulisi edelleenkään jatkaa. Kupolitelttojen määrän vähentäminen ei muuta tilannetta siten, että asia tulisi arvioida toisin kuin aiemmin on tehty. Edellä mainittu ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan päätös leirintäaluetoiminnan kieltämisestä osoittaa myös valvovan viranomaisen näkemyksen alueen soveltumattomuudesta pidempiaikaista leirintäaluetoimintaa varten, eikä alueen vuokrasopimusta tulisi päätöskään huomioiden jatkaa.

Vuokrattaessa alue muuhun kuin ulkoilulain mukaiseen leirintäaluetoimintaan tulee huomioida, että harjoitettava leirintäaluetoiminta ei ole viranomaisen valvonnan piirissä. Lähtökohtaisesti leirintäalueviranomainen määrää leirintäluvassa ehdot, joita leirintäaluetoiminnassa tulee noudattaa. Sallittaessa valvonnan ulkopuolelle jäävä leirintäaluetoiminta, myös viranomaisen määräykset toiminnan harjoittamisesta jäävät antamatta ja toiminnan valvonta jää epäselväksi.

Leirintäaluetoiminnan jääminen leirintäalueviranomaisen valvonnan ulkopuolelle ei kuitenkaan poista vuokralaisen velvollisuutta hakea muita tarvittavia viranomaislupia, kuten toimenpidelupaa alueella sijaitsevalle siirrettävälle saunalle.

Päätöstä tehdessä tulee ottaa huomioon myös päätöksen mahdollinen ohjausvaikutus, mikäli infrajohtaminen saa vastaisuudessa anomuksia virkistysalueiden vuokraamiseksi pidempiaikaista pienimuotoista leirintäaluetoimintaa varten.

Vuokralaiset ovat syksyllä 2019 esittäneet vuokra-alueen muuttamista nykyistä pienemmäksi siten, että ranta vapautuisi virkistysalueen käyttäjien käyttöön ja kupoliteltat sijoitettaisiin rannan sijasta pidemmälle metsään. Nykyinen vuokra-alue on suuruudeltaan noin 2.300 m² ja esitetty uusi vuokra-alue olisi noin 1.300 m². Vuotuinen vuokra pienenisi näin meneteltynä pinta-alan pienenemisen suhteessa eli elinkustannusindeksiin sidotuksi vuotuiseksi vuokraksi tulisi 518 euroa elinkustannusindeksiin vuoden 2019 keskilukuun 1968 sidottuna. Hakemuksen mukainen vuokra-alueen muutos pienentäisi toiminnasta rannan virkistyskäyttäjille aiheutuvaa haittaa, mutta ei poistaisi toiminnan ja asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen ristiriitaa.

Valmistelijan päätösehdotus on, että alueen vuokraamista ei jatketa. Pysyvän tai pidempiaikaisen leirintätoiminnan sijoittaminen alueelle tulee ratkaista asemakaavan muutoksella.

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että vuokrasopimusta jatketaan 5 vuodella siten, että vuokra-alueen rajausta muutetaan vastaamaan liitteenä olevaa vuokralaisten esitystä. Vuokrasopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan. Toiminta ei saa haitata uimarannan ja alueen muun ympäristön normaalia kaavan mukaista urheilu- ja virkistyskäyttöä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti

Perustelut

Tekninen lautakunta päätti 14.4.2020 § 74 maapolitiikkatiimin perusteluista poiketen jatkaa kahdelle yksityishenkilölle Ruosniemen Kukkalankalliolta leirintäaluetta varten vuokratun alueen vuokrasopimusta viidellä vuodella siten, että vuokra-alueen rajausta muutettiin vastaamaan vuokralaisten esittämää aluetta. Päätöksen mukaan vuokrasopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan. Päätöksen mukaan toiminta ei saa haitata uimarannan ja alueen muun ympäristön normaalia kaavan mukaista urheilu-​ ja virkistyskäyttöä.

Päätökseen on tullut kolme oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimukset ovat tulleet ajoissa ja tekijät ovat Porin kaupungin jäseniä, joten oikaisuvaatimukset tutkitaan. Oikaisuvaatimuksissa vaaditaan, että alueen vuokrasopimusta ei jatketa. Oikaisuvaatimusten mukaan vuokra-alueella harjoitettu toiminta ja leirintäaluetoimintaa varten rakennetut rakennelmat aiheuttavat selvää ja toistuvaa haittaavat alueen kaavan mukaiselle virkistyskäytölle. Virkistyskäytölle aiheutuvan haitan lisäksi vuokra-alueella harjoitettu toiminta on oikaisuvaatimusten mukaan kaavanvastaista. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi tuotu esiin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kielteisen leirintäalueluvan ja vuokrauspäätöksen ristiriitaisuus, alueiden vedenoton ja jätevesien käsittelyn puutteelliset selvitykset, viranomaisvalvonnan puute, saunarakennuksen luvattomuus sekä muun muassa päätöksen vaikutukset vastaisuudessa tuleviin pyyntöihin vuokrata yleistä virkistysaluetta vastaavaan käyttöön.

Lautakunnan päätös jatkaa vuokrasopimusta perustuu kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelman 2025 mukaiseen tavoitteeseen luoda toimintaedellytyksiä uusille yrityksille. Lautakunnan päätöksen mukaisesti virkistystoiminnalle syntyvää haittaa rajoitetaan pienentämällä vuokra-aluetta, jolloin osa vuokratuista alueista mm. uimaranta vapautuu takaisin yleiseen virkistyskäyttöön ja siten kaavan mukainen virkistyskäyttö toteutuu. Lautakunta on katsonut, että toiminnan valvonta kuuluu viranomaiselle ja se toteutuu riittävällä tavalla. Viranomainen määrittää toiminnan tarvitsemista luvista ja siten myös toiminnan kaavanmukaisuudesta. Toimintaa harjoittava voi hakea viranomaislupia vasta, kun on saanut maa-alueen omistukseensa tai hallintaansa. Se myös vastaa toiminnastaan viranomaiselle. Sopimus on päätöksen mukaan molemminpuolin irtisanottavissa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan. 

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hylätä [peitetty], [peitetty] ja [peitetty] oikaisuvaatimukset teknisen lautakunnan päätöksestä 14.4.2020 § 74.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin tekninen lautakunta on 14.4.2020 § 74 päättänyt jatkaa [peitetty] ja [peitetty] Ruosniemen Kukkulankallion alueelta vuokratun alueen vuokrasopimusta viidellä vuodella siten, että vuokra-aluetta pienennetään vastaamaan vuokralaisten aiemmin esittämää aluetta. Päätöksen mukaan vuokrasopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan. Toiminta ei saa haitata uimarannan ja alueen muun ympäristön normaalia kaavan mukaista urheilu- ja virkistyskäyttöä. Asian aikaisempi käsittely näkyy asian historiatiedoista.

Muun muassa [peitetty] ja [peitetty] tekivät asiasta oikaisuvaatimukset, jotka tekninen lautakunta hylkäsi 23.6.2020 (§ 140).

Edellä mainitut oikaisuvaatimusten tekijät valittivat asiasta edelleen Turun hallinto-oikeudelle. Valituksessa vaaditaan teknisen lautakunnan päätöksen kumoamista ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä valituksen käsittelemisen ajaksi. Valituksen perusteena on esitetty hallintolain 45 §:n edellyttämien päätöksen perusteluiden riittämättömyys ja ristiriitaisuus päätökseen nähden. Hallinto-oikeus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa valituksen johdosta. 

Infrajohtaminen esittää, että tekninen lautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon täydentäen sitä tarvittaessa omilla huomioillaan:

Tekninen lautakunta on päättänyt 14.4.2020 tekemällään päätöksellä jatkaa viidellä vuodella maanvuokrasopimusta, jolla kahdelle yksityishenkilölle on aiemmin vuokrattu tilapäisesti kolmesti enintään reilun vuoden määräaikaisilla sopimuksilla leirintäalueen käyttöön asemakaavassa osoitettua urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Viiden vuoden jatkosopimus on päätetty alkavaksi 1.10.2020 alkaen välittömästi voimassa olevan vuokrasopimuksen päättyessä 30.9.2020.

Kunta voi luovuttaa omistamaansa maata tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Lautakunta on oikaisuvaatimuksen perusteiden mukaisesti päättänyt jatkaa vuokrasopimusta viidellä vuodella edistääkseen kaupungin kasvu- ja elinvoimaohjelman 2025 mukaista tavoitetta luoda toimintaedellytyksiä uusille yrityksille. Lautakunta on vuokrasopimuksen jatkamista koskevassa päätöksessään ottanut huomioon valituksen liitteenäkin olevassa kuntalaisaloitteessa esiin tuodut yleiselle virkistyskäytölle aiheutuvat haitat ja pyrkinyt sopimusehdoilla sovittamaan molemmat toiminnot alueelle. Virkistystoiminnalle syntyvää haittaa rajoitetaan pienentämällä vuokra-aluetta, jolloin osa vuokratuista alueista vapautuu takaisin yleiseen virkistyskäyttöön. Toiminta ei saa päätöksen mukaan haitata uimarannan ja alueen muun ympäristön normaalia kaavan mukaista urheilu- ja virkistyskäyttöä. Tekninen lautakunta on oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä katsonut, että vuokra-alueeseen tehdyn muutoksen jälkeen kaavanmukainen virkistyskäyttö toteutuu.

Lautakunta on oikaisuvaatimukseen antamansa päätöksen mukaisesti katsonut, että vuokra-alueella harjoitettavan toiminnan valvonta kuuluu viranomaiselle, joka määrittää toiminnan tarvitsemista luvista ja siten myös toiminnan kaavanmukaisuudesta. Vuokralaisen tulee vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti hakea toimintansa edellyttämät viranomaisluvat, jolloin vuokra-alueella harjoitettavan toiminnan valvonta on katsottu toteutuvan riittävällä tavalla. Teknisen lautakunnan vuokrasopimuksen jatkamista koskevan päätöksen mukaan vuokrasopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan. 

Tekninen lautakunta katsoo oikaisuvaatimukseen antamiensa perustelujen täyttävän hallintolain edellyttämän vaatimuksen päätöksen perustelemisesta, eikä päätöstä voida tällä perusteella katsoa lainvastaiseksi. Lautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä lautakunta ole päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa. Päätös ei ole muutoinkaan lainvastainen. Tällä perusteella tekninen lautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä.

Lautakunta katsoo, että vuokrasopimus voidaan panna kuntalain 143 §:n mukaisesti täytäntöön ennen kuin vuokrausta koskeva päätös on saanut lainvoiman. Vuokrasopimukseen tulee lisätä ehto, jonka mukaan, mikäli teknisen lautakunnan vuokrauspäätös kumotaan, vuokrasopimus purkautuu valitusviranomaisen päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Mikäli vuokrasopimus purkautuu edellä mainitulla tavalla, tulee vuokralaisen jättää alue tyhjennettynä ja siistittynä vuokranantajan haltuun kahden kuukauden kuluttua teknisen lautakunnan päätöksen kumoamista koskevan päätöksen lainvoimaiseksi tulosta uhalla, että vuokranantaja voi suorittaa ko. toimenpiteet vuokralaisen kustannuksella häntä enempää kuulematta. Lisäksi vuokrasopimukseen tulee lisätä ehto, ettei tonttiin voi hankea kiinnityksiä.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen Turun hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen Turun hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon sekä päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti. Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen Turun hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon. Lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

[peitetty] ja [peitetty] on aikaisemmin vuokrattu noin 2.300 m2:n suuruinen alue  Ruosniemen Kukkulankallion lammikon alueelta leirintäalueena käytettäväksi ajalle 1.9.2018 - 30.9.2019. Vuokralaiset pyysivät vuokrasopimuksen jatkamista 30.9.2020 asti pienempänä kuin aikaisemmin (noin 1.300 m2) ja siten, ettei vuokra-alue ulotu enää lammikon rantaan.

Tekninen lautakunta päätti 1.10.2019 jatkaa vuokrasopimusta vuodella ja käydä vuokralaisten kanssa neuvotteluja yritysmuodosta, asemakaavan muutoksesta ja mahdollisesta uudesta vaihtoehtoisesta paikasta.

Tekninen lautakunta päätti 14.4.2020 jatkaa vuokrasopimusta viidellä vuodella siten, että vuokra-alueen alkuperäistä rajausta muutetaan vastaamaan vuokralaisten esitystä. Vuokrasopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa, mikäli viranomainen kieltää toiminnan. Toiminta ei saa haitata uimarannan ja alueen muun ympäristön normaalia kaavan mukaista urheilu- ja virkistyskäyttöä.

Teknisen lautakunnan päätöksestä 14.4.2020 tehtiin kolme oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimusten mukaan vuokra-alueella harjoitettu toiminta ja rakennelmat aiheuttivat haittaa kaavan mukaiselle virkistyskäytölle ja olivat voimassa olevan kaavan vastaisia. Tekninen lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimukset 23.6.2020. Oikaisuvaatimuksen tekijöistä [peitetty] ja [peitetty] valittivat em. päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle.

Valituksen pääasiallisena perusteena on esitetty hallintolain 45 §:n edellyttämien päätöksen perusteluiden riittämättömyys ja ristiriitaisuus päätökseen nähden.

Asian käsittely ja perustelut teknisessä lautakunnassa ilmenevät yksityiskohtaisesti asian historiatiedoista. Tekninen lautakunta on antanut siltä pyydetyn lausunnon 1.9.2020. Lausunto on myös kokonaisuudessaan asian historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää Turun hallinto-oikeudelle Kukkulankallion vuokrasopimusta koskevan valituksen johdosta teknisen lautakunnan antaman lausunnon sekä esittää omana selityksenään lisäksi seuraavaa:

Porin kaupungin tekninen lautakunta on päättänyt 14.4.2020 jatkaa viidellä vuodella maanvuokrasopimusta, jolla kahdelle yksityishenkilölle on vuokrattu tilapäisesti noin vuoden määräaikaisilla sopimuksilla leirintäaluekäyttöön asemakaavassa osoitettua urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. Jatkosopimus on päätetty alkavaksi 1.10.2020.

Kuntalain 135 §:n mukaan kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai päätös on muuten lainvastainen.

Porin kaupungin hallintosäännön 28 §:n 3 mom 6 kohdan mukaan tekninen lautakunta päättää enintään 100.000 euron arvoisten kiinteistöjen, rakennusten, rakennelmien ja laitteiden luovuttamisesta myymällä, vaihtamalla ja vuokraamalla kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti. Valituksenalaisen päätöksen tekeminen on siis kuulunut teknisen lautakunnan toimivaltaan.

Tekninen lautakunta on päätöstä tehdessään katsonut, että voimassa olevan kaavan mukainen virkistyskäyttö alueella toteutuu varsinkin vuokra-alueen uuden rajauksen jälkeen. Vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan valvominen kuuluu asianmukaisille viranomaisille ja vuokralainen vastaa toiminnan edellyttämien lupien hakemisesta. Tekninen lautakunta on myös riittävästi viimeistään oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä perustellut päätöksensä hallintolain 45 §:n edellytykset täyttävästi.

Tekninen lautakunta on päättänyt yksityisoikeudellisen maanvuokrasopimuksen solmimisesta yksityishenkilöiden kanssa. Kyseessä on puhtaasti tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuva päätös ja kunnallisvalitus voidaan tehdä vain laillisuusperusteella.

Edellä mainituilla perusteilla Porin kaupunginhallitus katsoo, että teknisen lautakunnan päätös on tapahtunut lautakunnan toimivallan puitteissa, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä ole muutenkaan lainvastainen. Koska kyseessä on alle kymmenen vuotta yhteenlaskettunakin kestävä vuokrasopimus ja kyse on yksityishenkilöistä, on toimittu myös valtiontukisääntelyn puitteissa.

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennenkuin se on saanut lainvoiman. Valitus ei tässä tapauksessa käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, joten täytäntöönpanon lykkääminen ei ole tarpeen.

Porin kaupunginhallitus esittää hallinto-oikeudelle, että hallinto-oikeus hylkää teknisen lautakunnan päätöksestä 23.6.2020 tehdyn valituksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Turun hallinto-oikeus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.