Kaupunginhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 807 Määräalan osto Hyvelänviikistä kiinteistöstä 609-411-6-11 Kuusiluoto

PRIDno-2021-5009

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on käynyt useita maanhankintaneuvotteluja voidakseen hankkia omistukseensa raakamaata Hyvelänviikistä alueelta, jossa laajan yhtenäisen maa-alueen omistavat yksityiset maanomistajat. Alueella sijaitsevan kiinteistön Kuusiluoto 609-411-6-11 omistajien kanssa on neuvoteltu kiinteistön, lukuun ottamatta kahta pienehköä määräalaa, ostamisesta Porin kaupungille. Kohde on pinta-alaltaan noin 13,64 hehtaaria ja se on merkitty oheisiin liitekarttoihin punaisella rajauksella.

Kohde on pääosin peltoa, joka on vuokrattu kolmannelle osapuolelle maatalouskäyttöön. Kohteesta noin 10,84 hehtaaria on yleiskaavan mukaista raakamaata, joka on yleiskaavassa osoitettu käyttötarkoitukseen pientalovaltainen asuntoalue (AP) ja lähivirkistysalue (VL). Lisäksi noin 2,00 hehtaaria on asemakaavassa Hyvelänviiki 54., Pormestarinluoto 53. ja Luotsinmäki 49. (609 1105) osoitettua yhdistettyjen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (TK) ja noin 0,80 hehtaaria tiealuetta (LT).

Kohde sijaitsee erittäin keskeisellä ja liikenneyhteyksien kannalta erinomaisella paikalla, joten sen hankinta Porin kaupungille on kaavan toteutumiseksi ja kaupunkirakenteen täydentämiseksi erittäin perusteltua.

Kaupunki on antanut myyjille kohteesta kirjallisen ostotarjouksen 522.090 euroa (noin 3,83 €/m2), jonka myyjät ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä. Hinta noudattaa asemakaavassa osoitetun TK-alueen osalta käyttötarkoituksen (TK) mukaista vahvistettua hinnoittelua (11,55 €/m2) ja muilta osin alueen raakamaahankinnan yhtenäistä hintatasoa (2,5 €/m2).  

Kuluvan vuoden talousarviossa on osoitettu 1.500.000 euron määräraha kiinteän omaisuuden ostoihin.  Määrärahaan on 26.10.2021 mennessä kohdistunut menoja 564.735 euroa, joten kaupan toteutumiseen on määrärahavalmius.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupunki ostaa [peitetty] kiinteistön Kuusiluoto 609-411-6-11, lukuun ottamatta kauppakirjaluonnokseen merkittyjä kahta määräalaa (palsta 2 ja M601), pinta-alaltaan yhteensä noin 13,64 hehtaaria, oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 522.090 euron kauppahinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Maria Huhtamäki, maria.huhtamaki@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 2.11.2021. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

_____________________

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 8.11.2021 ja päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle ja pitää asiassa ylimääräisen kokouksen maanantaina 15.11.2021 kello 8.00.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupunki ostaa Aarne ja Eeva Vallinin kuolinpesiltä kiinteistön Kuusiluoto 609-411-6-11, lukuun ottamatta kauppakirjaluonnokseen merkittyjä kahta määräalaa (palsta 2 ja M601), pinta-alaltaan yhteensä noin 13,64 hehtaaria, oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 522.090 euron kauppahinnasta.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Porin kaupunki ostaa kiinteistön Kuusiluoto 609-411-6-11, lukuun ottamatta kauppakirjaluonnokseen merkittyjä kahta määräalaa (palsta 2 ja M601), pinta-alaltaan yhteensä noin 13,64 hehtaaria, oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 522.090 euron kauppahinnasta.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tapio Furuholm jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

  • Tapio Furuholm jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen: "Tällä kaupalla kaupunki vähintään välillisesti nostaa asumisen ja yrittämisen hintatasoa Porissa."

Kokouskäsittely

Tapio Furuholm esitti, että kauppaa ei tehdä. Esitystä ei kannatettu. Esitys raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.