Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 692 Avustuksen myöntäminen ruoka-avun jakelun kehittämiseen

PRIDno-2019-5945

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porissa on panostettu valtakunnallisesti merkittävällä tavalla hävikkiruuan hyödyntämiseen ruoka-apuna. Koulujen, kauppojen ja ravintoloiden ylijäämäruokaa jakamalla turvataan monien huono-osaisten mahdollisuus saada syödäkseen ja toisaalta vähennetään syntyvän jätteen määrää. Auttamisen ketjuun osallistuvat monet toimijat joko hävikkiruuan lahjoittajan, kuljettajan tai jakajan ominaisuudessa. Ruoka-apuun liittyvää vapaaehtoistyötä tekee säännöllisesti ainakin 60 henkilöä kymmenen eri yhdistyksen kautta. Ruoka-avun piirissä Porissa on viikoittain noin 4 000 - 5 000 henkilöä.

Satakunnan yhteisöt ry on käynnistänyt ruoka-aputoimijoiden verkostotapaamiset keväällä 2019. Verkoston tarkoituksena on kehittää toimijoiden yhteistyötä ja näin ruoka-avun jakelun perusedellytyksiä, koordinaatiota ja saavutettavuutta. Ruoka-aputoimijat näkevät tarpeelliseksi kehittää ruoka-apua kohti sosiaalista kuntoutusta, mikä tarkoittaa huono-osaisten henkilöiden muiden tarpeiden tunnistamista, palveluohjauksen kehittämistä ja osallisuuden vahvistamista.

Vuoden 2020 talousarvioon varattiin 50 000 euroa ruoka-avun jakelun logistiikan kehittämiseen. Porin kaupungin ja Satakunnan yhteisöt ry:n väliseen kumppanuussopimukseen perustuen ja osallistavan budjetoinnin harjoittelemiseksi annettiin yhdistyksen tehtäväksi valmistella esitys rahoituksen käyttämisestä yhteistyössä ruoka-apua jakavien toimijoiden kanssa.

Esityksen mukaan ruoka-apuun suunnattava summa tulisi käyttää seuraavasti vuonna 2020:

  • Vapaaehtoistoimijoiden koulutus (hygieniapassikoulutus ja koe 20 hlö) 1 250 €
  • A-kilta (yleishallinnon avustuksen lisäksi) kuljetuskustannuksiin 1 000 €
  • Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry 23 875 €
  • Elämän Eliksiiri ry 23 875 €

Esitykseen sisältyy suunnitelma ruoka-apua tarjoavien tahojen keskinäisestä yhteistyöstä vuonna 2020 sekä yhteistyön tiivistämisestä Porin kaupungin yksiköiden kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käyttää ruoka-avun jakelun kehittämiseen varatun summan ruoka-aputoimijoille edellä esitetyllä tavalla. Vapaaehtoistoimijoiden koulutukseen tarkoitettu summa osoitetaan Satakunnan yhteisöt ry:lle.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa toimialoja tekemään yhteistyötä ruoka-aputoimijoiden kanssa ruoka-avun jakelun turvaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan yhteisöt ry, A-kilta, Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry, Elämän Eliksiiri ry, talousyksikkö, toimialat

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi