Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 694 Elinkeinotiimin toiminnan kehittäminen

PRIDno-2019-5959

Valmistelija

  • Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi

Perustelut

Elinkeinotiimin kehittäminen

Elinkeinotiimi on kaupungin ja yrityselämän vuorovaikutusfoorumi, jonka tavoitteena on edistää elinkeinoelämän ja kaupungin välistä yhteistyötä. Porissa elinkeinotiimiin kuuluvat Satakunnan Yrittäjät, Porin Yrittäjät, Satakunnan kauppakamari sekä Porin kaupungista kaupunginjohtaja, kaupungin toimialajohtajat, elinvoimayksikön päällikkö ja elinkeinopäällikkö, Visit Pori Oy, Prizztech Oy, Porin nuorkauppakamari sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto. Lisäksi elinkeinotiimiin kutsutaan kerran vuodessa kaupunginhallitus.

Elinkeinotiimin toiminnassa on todettu kehittämistarvetta. Kasvu- ja elinvoimaohjelman yritysten kasvuun (uudet, sijoittuvat ja olemassa olevat yritykset) liittyvät tavoitteet sekä Satakunnasta Suomen yrittäjyysmaakunta -tavoite edellyttävät entistä sitouttavampaa yhteistyötä. Nyt elinkeinotiimi kokoontuu kahden kuukauden välein. Yhden tunnin kokoontumisaika ei juuri anna aikaa keskustelulle ja visioinnille. Kokoontumisajankohta maanantain aamuna puolestaan monelle haastava esimerkiksi oman organisaation viikkokokokousten päällekkäisyyden vuoksi.

Elinkeinotiimissä on 9.12.2019 käsitelty ja hyväksytty elinkeinotiimin kehittämisesitys, jonka mukaan:

  • Perustetaan elinkeinotoiminnan neuvottelukunta. Neuvottelukunnan jäseninä ovat nykyisen elinkeinotiimin jäsenet lisättynä Satakuntaliiton, Business Finlandin, ELY-keskuksen, Finnveran sekä paikallisten oppilaitosten (UCPori, SAMK, Winnova, Sataedu) edustajilla, yksi edustaja kustakin. Porin kaupunki nimeää puheenjohtajan elinkeinotoiminnan neuvottelukunnalle. Neuvottelukunta kokoontuu 2 krt vuodessa, joista toiseen kutsutaan myös kaupunginhallituksen jäsenet.
  • Neuvottelukunnan alaisuuteen perustaan elinkeinotiimi, joka entisestä poiketen on kokoonpanoltaan pienempi ja kokoontuu useammin, noin 6-8 krt/vuosi, ja jonka toimintaa ohjaa neuvottelukunta. Elinkeinotiimin jäseniä ovat Satakunnan Yrittäjien, Porin Yrittäjien ja Satakunnan Kauppakamarin edustajat, alueellamme toimivien valtion elinkeinopalveluja tarjoavien organisaatioiden (Business Finland, ELY-keskus, Finnvera) yhteinen edustaja, paikallisten oppilaitosten (UCPori, SAMK, Winnova, Sataedu) yhteinen edustaja, Prizztech Oy:n edustaja sekä Porin kaupungin konsernihallinnon toimialan edustajat (2-3 henkeä); yhteensä n. 9 henkeä. Lisäksi elinkeinotiimiin kutsutaan tarvittaessa mukaan muita henkilöitä asiasubstanssin mukaan. Porin kaupunki nimeää puheenjohtajan elinkeinotiimille.
  • Elinkeinotiimi käy läpi kaupungin ja yritysten välistä keskustelua tarpeista, huolista, mahdollisuuksista, toimii linkkinä yritysten ja kaupungin/valtion välillä ja valmistelee ja raportoi asiat neuvottelukunnalle. Neuvottelukunta ohjaa elinkeinotiimin toimintaa. Toiminnan mittaus voi perustua esimerkiksi yrittäjien elinkeinopoliittiseen mittaristoon tai Kauppakamarin mittaristoon.
  • Elinkeinotiimin ensimmäisenä tehtävänä on sopia toiminnan tavoitteista, jotka elinkeinotoiminnan neuvottelukunta hyväksyy. 
  • Elinkeinotiimin toiminta on tulevaisuusorientoitunutta ja se muodostaa yhteistä ymmärrystä Porin seudun elinkeinotoimintaan vaikuttavista trendeistä. Lisäksi elinkeinotiimin tehtävänä voisi olla tulevaisuuspohdintaan perustuva keskustelu TKI-hankeiduista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää Porin elinkeinotiimin toimintamallin muutoksesta esityksen mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää elinkeinotoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kaupunginjohtajan ja valtuuttaa konsernihallinnon toimialan nimeämään keskuudestaan elinkeinotiimin puheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä elinkeinotiimin toimintamalliehdotuksen seuraavalla muutoksella: "Neuvottelukunta kokoontuu 2 krt vuodessa, joista toiseen kutsutaan myös kaupunginhallituksen jäsenet" muutetaan muotoon "Neuvottelukunta kokoontuu 2 krt vuodessa, joista kumpaankin kutsutaan kaupunginhallituksen jäsenet".

Tiedoksi

Satakunnan Yrittäjät (satakunta@yrittajat.fi​), Porin Yrittäjät (nina.huhtamaki@porinyrittajat.fi), Satakunnan kauppakamari (minna.nore@satakunnankauppakamari.fi), Satakuntaliitto (kirjaamo@satakunta.fi), Business Finland (markku.jokela@businessfinland.fi), Satakunnan ELY-keskus (kirjaamo.satakunta@ely-keskus.fi), Finnvera Oyj (pia.kiuru@finnvera.fi), Porin yliopistokeskus (tarmo.lipping@ucpori.fi), Satakunnan Ammattikorkeakoulu (kirjaamo@samk.fi), Winnova (winnova@winnova.fi), Sataedu (matti.isokallio@sataedu.fi), Porin nuorkauppakamari (samuli.metsamarttila@jcpori.fi), Visit Pori Oy, Prizztech Oy, Porin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, Porin kaupunginjohtaja, Porin kaupungin toimialajohtajat, Porin elinvoimayksikön päällikkö, Porin elinkeinopäällikkö.

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi