Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 708 Eroaminen sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmän jäsenyydestä, Diana Bergroth-Lampinen

PRIDno-2019-5480

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Perustelut

Porissa 4.11.2019 pidetyssä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistusta koskevassa seminaarissa on sovittu, että sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään nimetään kustakin kunnasta kolme valtuuustoon valittua edustajaa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus nimeää kolme Porin kaupunginvaltuustoon valittua edustajaa sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään Diana Bergroth-Lampisen, Jaana Laitinen-Pesolan ja Oili Heinon.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.11.2019 § 621 nimennyt Oili Heinon, Diana Bergroth-Lampisen ja Jaana Laitinen-Pesolan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään. Ohjausryhmä on kokoontunut 26.11.2019 ja päättänyt pyytää kuntia nimeämään ohjausryhmän jäsenille varajäsenet.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään valituille jäsenille varajäsenet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään valituille varsinaisille jäsenille varajäsenet seuraavasti:

varsinainen jäsen Diana Bergroth-Lampinen, varajäsen Tommi Salokangas

varsinainen jäsen Jaana Laitinen-Pesola, varajäsen Kaarina Ranne

varsinainen jäsen Oili Heino, varajäsen Juha Kantola.

Perustelut

Kaupunginhallitus on nimennyt sosiaali-​ ja terveydenhuollon sisältö-​ ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:
- varsinainen jäsen Diana Bergroth-​Lampinen,​ varajäsen Tommi Salokangas
- varsinainen jäsen Jaana Laitinen-​Pesola,​ varajäsen Kaarina Ranne
- varsinainen jäsen Oili Heino,​ varajäsen Juha Kantola.

Asian käsittely ja päätöksenteko on luettavissa historiatiedoista.

Diana Bergroth-Lampinen on ilmoittanut 11.12.2019 lähettämässä kirjeessään seuraavaa: "Tultuani nimetyksi Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen johtoryhmän puheenjohtajaksi, pyydän valitsemaan uuden edustajan tilalleni ohjausryhmään".

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää 

- myöntää Diana Bergroth-Lampiselle eron sosiaali- ja terveyden sosiaali-​ ja terveydenhuollon sisältö-​ ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään jäsenyydestä ja

- päättää valita uuden jäsenen Bergroth-Lampisen tilalle sosiaali- ja terveyden sosiaali-​ ja terveydenhuollon sisältö-​ ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- myöntää Diana Bergroth-Lampiselle eron sosiaali- ja terveyden sosiaali-​ ja terveydenhuollon sisältö-​ ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään jäsenyydestä ja

- valita Arja Laulaisen Diana Bergroth-Lampisen tilalle sosiaali- ja terveyden sosiaali-​ ja terveydenhuollon sisältö-​ ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmään.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Anne Liinamaa.

Tiedoksi

Valittu, Diana Bergroth-Lampinen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi