Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 712 Julkisten kuulutusten ilmoitustaulukäytännöt 1.1.2020 alkaen

PRIDno-2019-5183

Valmistelija

  • Tero Lönnström, vs. asiakirjahallinnon päällikkö, tero.lonnstrom@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on 1.6.2015 alkaen toiminut palvelupiste Porinan yhteydessä, osoitteessa Yrjönkatu 6 B. Hallintolakiin lisättävä uusi säännös (62 a §, Julkinen kuulutus) määrää vuoden 2020 alusta julkiset kuulutukset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistavaksi ensisijaisesti yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivulla. Tarpeen vaatiessa kuulutus on kuitenkin julkaistava myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Yhtä lailla vuoden alusta voimaan tuleva laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta lähtee ajatuksesta, että viranomaisen luoma tietoaineisto on jatkossa ensisijaisesti saatavilla ja hyödynnettävissä sähköisessä muodossa (19 §, Tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttaminen ja saatavuus).

Lakimuutoksen myötä kumotaan 2.2.1925/34 laki julkisista kuulutuksista. Julkiset kuulutukset viedään kunnan verkkosivuille 1.1.2020 alkaen. Eräissä erityislaeissa on 1.1.2020 jälkeenkin maininta julkipanomenettelystä ja ilmoitustaulusta, mistä johtuen paperisesta ilmoitustaulusta ei tässä kohtaan voida täysin luopua.

Uudella sääntelyllä ei puututa kuulutusmenettelyn käyttöalaan. Erityislainsäädännössä säädetään, missä asiassa ja missä asian käsittelyvaiheessa kuulutetaan. Kunnan ilmoitukset, jotka eivät perustu erityislain säännökseen, julkaistaan jo nyt kuntalain 108 §:n nojalla kunnan verkkosivuilla.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee sitä vielä noudattaa. Sama koskee muuta viittausta viranomaisen tai muun toimijan ilmoitustauluun.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää kuulutusten ja kuulutettavien asiakirjojen julkaisemisen tapahtuvan 1.1.2020 alkaen ensisijaisesti kaupungin verkkosivuilla. Samalla palvelupiste Porinassa sijaitsevan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ylläpidosta nykyisessä muodossaan luovutaan. Näin kuulutettava aineisto on kuntalaisten saatavilla ajantasaisena ympäri vuorokauden, eikä ilmoitustaulun saavutettavuus ole riippuvainen toimitilojen aukioloajoista. Sellainen materiaali, jota on tarve lukea paperisena, voidaan toimialojen toivomuksesta ja heidän itse toimittamanaan viedä edelleen palvelupiste Porinaan luettavaksi. Kaupungin palvelupiste Porinassa tarjotaan kuntalaisille mahdollisuus sähköisen ilmoitustaulun lukemiseen. Mahdollisuuksia sähköisen ilmoitustaulun seuraamiseen edistetään myös muissa kaupungin asiakaspalvelupisteissä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kirjaamon esimies, Porinan palvelupäällikkö, vs. asiakirjahallinnon päällikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi